Th? n?m, 03/12/2020 - 14:50

B? cáo t?t x?ng thiêu ng??i liên t?c xin ???c t? hình

Dan trí

T?i tòa, b? cáo khai lúc nh?, lúc kh?ng v? nhan than, có d?u hi?u b?t th??ng. ?áng chú y, b? cáo liên t?c nói "cho tui t? hình ?i".

Ngày 3/12, TAND TPHCM m? phiên x? s? th?m Lê V?n T? (sinh n?m 1972, kh?ng có n?i ? ?n ??nh) v? t?i gi?t ng??i.

Theo h? s?, chi?u 20/6/2019, anh ?u Chí H. (sinh n?m 1988, ng? Qu?n 11) ng?i ?n h? ti?u phía tr??c c?ng tr??ng c?p 2 g?n nhà. Lúc này, T? c?m can nh?a ??ng x?ng ?i b? ngang qua va ch?m vào ng??i anh H.. Anh H. ??ng lên x? T? ra, T? li?n dùng b?t l?a ??t làm x?ng b?c cháy r?i h?t v? phía anh H..

B? cáo t?t x?ng thiêu ng??i liên t?c xin ???c t? hình - 1
B? cáo T? xin ???c t? hình.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAnh H. b? ch?y nh?ng kh?ng k?p, b? l?a ??t cháy toàn than và ???c ??a ?i c?p c?u. T? c?ng b? l?a b?c cháy ? ph?n h?ng, b? ch?y. Qua truy xét, c?ng an ?? b?t ???c T?. K?t qu? giám ??nh, anh H. b? th??ng t?t 54% do b?ng nhi?t gay ra.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo h? s?, b? cáo có 6 ti?n án v? các t?i c??p gi?t, tr?n kh?i n?i giam gi?, tr?m c?p và tàng tr? trái phép ch?t ma túy.?

T?i phiên tòa, T? khai lúc nh?, lúc kh?ng v? nhan than, có d?u hi?u b?t th??ng, ?áng chú y, b? cáo liên t?c nói "cho tui t? hình ?i". Tr??c bi?u hi?n b?t th??ng c?a b? cáo nên H?XX quy?t ??nh ho?n phiên tòa.

Trong quá trình th? ly gi?i quy?t, tòa t?ng tr? h? s? yêu c?u Vi?n Ki?m sát giám ??nh s?c kh?e v? tam th?n c?a b? cáo vì h? s? có gi?y b? cáo ?i ch?a b?nh t?i m?t b?nh vi?n ? mi?n Tay.

Xuan Duy