Th? n?m, 03/12/2020 - 16:24

??k N?ng:

B?t nhóm h?c sinh c?p 2 chuyên tr?m tài s?n c?a chính tr??ng mình

Dan trí

L?i d?ng s? h? c?a b?o v?, m?t nhóm 8 h?c sinh ?? c?y c?a, ??t nh?p vào các phòng ban ? tr??ng h?c l?y tr?m tài s?n ?em bán ki?m ti?n tiêu xài.

Ngày 3/12, ?ng ?? Quy Kiên - Phó hi?u tr??ng Tr??ng THCS Ph?m V?n ??ng (th? tr?n Ea Tling, huy?n C? Jút, t?nh ??k N?ng) cho bi?t, nhà tr??ng v?a b?t ???c m?t nhóm h?c sinh chuyên tr?m c?p tài s?n c?a tr??ng ?? mang bán.

B?t nhóm h?c sinh c?p 2 chuyên tr?m tài s?n c?a chính tr??ng mình - 1
Tr??ng THCS Ph?m V?n ??ng nhi?u l?n b? h?c sinh trong tr??ng c?y c?a, tr?m c?p tài s?n

Theo ?ng Kiên, nhóm tr?m c?p này g?m 8 em t? l?p 6 - l?p 8, ??u là h?c sinh c?a nhà tr??ng. Nh?ng em này ?? l?i d?ng b?o v? c?a tr??ng có s? h? và l?i d?ng lúc tr?i t?i ?? c?y c?a, ??t nh?p b?n l?n ?? l?y tr?m tài s?n.

C? th?, l?n ??u tiên, nhóm này th?c hi?n vào ngày 21/11, ?? c?y c?a phòng c?a ?ng Nguy?n Chí Thi?t (Phó hi?u tr??ng tr??ng THCS Ph?m V?n ??ng) l?y ?i 1 chi?c máy tính tr? giá trên 9 tri?u ??ng.

L?n th? hai, nhóm ??i t??ng này c?y c?a phòng tin h?c c?a nhà tr??ng l?y ?i 2 CPU và 1 màn hình máy tính.

L?n th? ba, nhóm ??i t??ng này ti?p t?c ??t nh?p, b? khóa ?? th?c hi?n y ?? tr?m c?p nh?ng kh?ng thành.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?n cu?i cùng ngày 27/11 v?a qua, sau khi ??t nh?p vào trong phòng ?? th?c hi?n vi?c tr?m c?p thì các ??i t??ng b? nhà tr??ng ph?c kích và vay b?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay sau ?ó, nhà tr??ng tr??ng ?? giao nhóm ??i t??ng cho các c? quan ch?c n?ng x? ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

D??ng Phong - Thúy Di?m