Th? t?, 02/12/2020 - 20:44

Bình D??ng:

B?t nhóm ??i t??ng gi?t ng??i vì mau thu?n khi ?n nh?u

Dan trí

X?y ra mau thu?n v?i N. trong lúc ?n nh?u, nhóm c?a Quy quay v? phòng tr? chu?n b? hung khí ?i tr? thù. Khi phát hi?n ??i th?, nhóm này dùng v? chai bia, m? b?o hi?m t?n c?ng khi?n N. t? vong.

B?t nhóm ??i t??ng gi?t ng??i vì mau thu?n khi ?n nh?u - 1

Nhóm ??i t??ng gay án b? t?m gi?.

Chi?u 2/12, C?ng an th? x? Tan Uyên ph?i h?p v?i c? quan CS?T C?ng an t?nh Bình D??ng t?m gi? nhóm ??i t??ng t? 15 - 18 tu?i g?m Chau Phú Quy, Ki?u Tr?n Trung Hi?u (cùng quê Kiên Giang), Nguy?n Qu?c An (quê Trà Vinh), Nguy?n Khánh S?n và Mai Chí D?ng (cùng quê An Giang) ?? ?i?u tra hành vi "Gi?t ng??i".

Theo ?i?u tra ban ??u, ?êm 1/12, trong lúc ?n nh?u, nhóm c?a Quy x?y ra mau thu?n v?i nhóm c?a Lê Chí N. (16 tu?i, ng??i ??a ph??ng), tuy nhiên m?i ng??i can ng?n k?p th?i nên ch?a x?y ra x? xát.

Lúc này, Quy cùng các ??i t??ng ch?y v? phòng tr? chu?n b? hung khí tìm ?ánh nhóm c?a N. Khi ?i ??n ?o?n ???ng g?n cay x?ng Nam Tan Uyên (ph??ng Uyên H?ng, th? x? Tan Uyên), nhóm c?a Quy g?p N. ch? m?t ng??i khác nên s? d?ng v? chai bia, m? b?o hi?m ?ánh "h?i ??ng" khi?n N. t? vong.

Nh?n ???c tin báo, C?ng an th? x? Tan Uyên ?? ph?i h?p các ??n v? nghi?p v? C?ng an t?nh truy xét, b?t gi? các ??i t??ng.?

C?ng an th? x? Tan Uyên ?ang hoàn t?t các th? t?c bàn giao h? s? v? vi?c và ??i t??ng cho c? quan CS?T C?ng an t?nh ti?p t?c th? ly theo th?m quy?n.

Trung Kiên