Th? n?m, 03/12/2020 - 15:40

TPHCM:

B?t kh?n c?p 2 ng??i trong v? CSGT b? ?ánh t?i t?p

Dan trí

C?ng an huy?n Bình Chánh (TPHCM) v?a b?t kh?n c?p 2 ng??i trong v? CSGT b? ?ánh t?i t?p x?y ra trên ??a bàn gay x?n xao d? lu?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 3/12, C?ng an huy?n Bình Chánh (TPHCM) ?? ra quy?t ??nh kh?i t? b? can và l?nh b?t ?? t?m giam ??i v?i Tr?n Hoàng An (sinh n?m 1994) và Tr?n V?n út (sinh n?m 1989, chú ru?t c?a An, c? 2 quê B?c Liêu) v? t?i ch?ng ng??i thi hành c?ng v?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác quy?t ??nh và l?nh này ?? ???c Vi?n ki?m sát nhan dan cùng c?p phê chu?n.

B?t kh?n c?p 2 ng??i trong v? CSGT b? ?ánh t?i t?p - 1
C?ng an d?ng l?i hi?n tr??ng v? CSGT b? ?ánh trên ???ng Nguy?n V?n Linh

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, An và út là 2 ng??i tham gia t?n c?ng 2 cán b? Tr?m CSGT Tan Túc (Phòng CSGT ???ng b?, ???ng s?t C?ng an TPHCM) vào ngày 1/12. Ngoài ra, c? quan ch?c n?ng c?ng ?ang c?ng c? h? s? ?? x? ly 4 ng??i khác có liên quan ??n v? vi?c.

Tr??c ?ó vào lúc 16h ngày 1/12, ??i úy H? Tr?ng Ngh?a và Th??ng úy Hùynh Phúc ??t (cán b? c?a Tr?m CSGT Tan Túc) làm nhi?m v? trên ???ng Nguy?n V?n Linh, x? An Phú Tay, huy?n Bình Chánh, TPHCM.

Lúc này, An kh?ng ??i m? b?o hi?m và ?i xe máy ng??c chi?u trên ???ng Nguy?n V?n Linh. Khi th?y t? CSGT, An d?ng xe cách kho?ng 15m r?i l?y ?i?n tho?i quay phim.

Th?y v?y, ??i úy Ngh?a ??n nh?c nh? và phát hi?n An n?ng n?c mùi r??u, bia nên yêu c?u ?i v? nhà ngh? ng?i. Tuy nhiên, An c? c?i và ?ánh 3-4 cái vào m?t nam CSGT.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi Th??ng úy ??t ch?y ??n h? tr? thì An b? ?i. Th?i ?i?m này, ?ng út ?i t?i h? l?n "T?i mày làm gì cháu tao?". Sau ?ó, An quay l?i ?ánh 2 CSGT.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong lúc An ???c ng??i than ??a lên xe máy ?? ch? ?i n?i khác thì b? Th??ng úy ??t ch?n l?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDi?n bi?n v? vi?c ???c ng??i dan quay l?i và lan truy?n trên m?ng x? h?i Facebook gay x?n xao d? lu?n.

Hoàng Thu?n