Th? n?m, 03/12/2020 - 10:23

V?nh Phúc:

B?t gi? m?t ph? n? lén ??a ng??i Trung Qu?c nh?p c?nh trái phép

Dan trí

Vì hám l?i, Nguy?n Th? Nga (SN 1970) ?? lén ??a 3 ng??i Trung Qu?c nh?p c?nh trái phép qua ???ng ti?u ng?ch vào Vi?t Nam. Hành ??ng này c?a Nga ?? b? c? quan ch?c n?ng phát hi?n, x? ly.

B?t gi? m?t ph? n? lén ??a ng??i Trung Qu?c nh?p c?nh trái phép - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i t??ng Nguy?n Th? Nga t?i c? quan ?i?u tra (?nh: Thành Trung).

Trao ??i v?i PV Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD sáng 3/12, Th??ng tá Bùi Minh Ti?n - Tr??ng Phòng tham m?u C?ng an t?nh V?nh Phúc xác nh?n, C? quan An ninh ?i?u tra v?a kh?i t? ??i t??ng Nguy?n Th? Nga (SN 1970, ? x? H? S?n, huy?n Tam ??o, V?nh Phúc) ?? ?i?u tra v? t?i "T? ch?c cho ng??i khác nh?p c?nh và ? l?i Vi?t Nam trái phép".

Theo h? s? ?i?u tra ban ??u, Nga b? bán sang Trung Qu?c vào n?m 1993. K? t? ?ó, Nga l?y ch?ng và c? trú ? t?nh Qu?ng Tay (Trung Qu?c) cho ??n nay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?i gian g?n ?ay, m?t ng??i cháu c?a ch?ng Nga mu?n nh? Nga ??a anh ta cùng 2 ng??i Trung Qu?c v? V?nh Phúc ?? kinh doanh, h?a h?n s? tr? c?ng x?ng ?áng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBi?t r? th?i gian này, c? Trung Qu?c và Vi?t Nam ?ang si?t ch?t ho?t ??ng xu?t, nh?p c?nh ?? phòng ng?a d?ch Covid-19 song vì hám l?i, Nga v?n nh?n l?i ??a 3 ng??i này (kh?ng có h? chi?u) nh?p c?nh trái phép qua ???ng ti?u ng?ch vào Vi?t Nam.

Tuy nhiên, sau khi nh?p c?nh trái phép thành c?ng thì kh?ng m?t c? s? l?u trú nào ? V?nh Phúc ??ng y cho Nga và 3 ng??i Trung Qu?c thuê tr?. Dù ???c ng??i than ? Vi?t Nam khuyên ??n chính quy?n s? t?i trình di?n và khai báo nh?ng Nga kh?ng th?c hi?n.

Sau ?ó, Nga và 3 ??i t??ng ng??i Trung Qu?c b? C?ng an t?nh V?nh Phúc b?t gi? khi ?ang ? ??a bàn x? Tam Quan (huy?n Tam ??o). L?c l??ng ch?c n?ng ?? ti?n hành cách ly các ??i t??ng ngay sau ?ó. ??n nay, c? 4 ??i t??ng nêu trên ??u có k?t qu? xét nghi?m am tính v?i SARS-CoV-2.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n 3 ??i t??ng ng??i Trung Qu?c ?ang ? c? s? l?u trú s? 1, Tr?i giam V?nh Quang (V?nh Phúc) ?? làm th? t?c ch? tr?c xu?t.

???c bi?t, ??i t??ng Nguy?n Th? Nga ?? có 1 ti?n án 14 n?m tù v? t?i "Mua bán ng??i" vào n?m 2006.

Nguy?n Tr??ng