Th? sáu, 27/11/2020 - 09:05

Phú Yên:

"Bán" ?? thi c?ng ch?c v?i giá hàng tr?m tri?u ??ng cho thí sinh

Dan trí

C? quan An ninh ?i?u tra - CA Phú Yên v?a có k?t lu?n ?i?u tra v? v? c? y làm l? bí m?t nhà n??c x?y ra t?i k? thi tuy?n c?ng ch?c n?m 2017-2018 ? t?nh này và ?? ngh? VKSND cùng c?p truy t? 15 b? can.

Trong 15 b? can, có 2 Phó Giám ??c s? là Ph?m V?n D?ng (Phó giám ??c S? N?i v?), Tr?n Do?n Xuan (Phó giám ??c S? VH-TT&DL) và nhi?u tr??ng, phó phòng các s? c?a t?nh này.

Bán ?? thi c?ng ch?c v?i giá hàng tr?m tri?u ??ng cho thí sinh - 1

B? can Ph?m V?n D?ng - Phó giám ??c S? N?i v?

Các b? can b? ?? ngh? truy t? các t?i danh C? y làm l? bí m?t nhà n??c; L?i d?ng ch?c v?, quy?n h?n trong khi thi hành c?ng v?; L?a ??o chi?m ?o?t tài s?n; L?i d?ng ?nh h??ng ??i v?i ng??i có ch?c v?, quy?n h?n ?? tr?c l?i.

?? thi c?ng ch?c ???c giao cho "ng??i ngoài"

Theo k?t lu?n ?i?u tra, tháng 12/2017, UBND t?nh Phú Yên quy?t ??nh thành l?p H?i ??ng thi tuy?n c?ng ch?c n?m 2017-2018, giao cho S? N?i v? là c? quan th??ng tr?c th?ng báo tuy?n d?ng, ti?p nh?n h? s? d? thi.

Sau khi có quy?t ??nh trên, t? tháng 7/2018 - 10/2018, m?c dù ch?a có quy?t ??nh thành l?p Ban ?? thi, tuy nhiên ?ng Ph?m V?n D?ng v?i ch?c v? là Phó Ch? t?ch H?i ??ng thi, Phó Giám ??c S? N?i v? ?? t? y ch? ??o Lê Tu?n - Tr??ng phòng t? ch?c c?ng ch?c viên ch?c - S? N?i v? xay d?ng hoàn ch?nh các b? ?? thi.

Bán ?? thi c?ng ch?c v?i giá hàng tr?m tri?u ??ng cho thí sinh - 2

Nhi?u cán b? ? S? N?i v? b? b?t, kh?i t? vì có liên quan ??n v? án này

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi th?c hi?n c?ng vi?c t?i m?t này, b? can Tu?n ?? phan c?ng V? Th? Thái Hòa, Tr?n Th? Di?u, Hùynh Th? Thu Ph??ng (S? N?i v?) tham gia so?n th?o, hoàn ch?nh, dù c? Hòa, Di?u, Ph??ng kh?ng n?m trong danh sách các thành viên c?a ban ra ?? thi.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n ngày 12/10/2018, H?i ??ng thi tuy?n c?ng ch?c n?m 2017-2018 chính th?c giao ?ng D?ng là Tr??ng Ban ra ?? thi v?i 22 thành viên khác, trong ?ó có 18 thành viên là cán b? các s?, ban, ngành liên quan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, 18 thành viên các s? ban ngành khác có tên trong quy?t ??nh thành l?p ban ra ?? thi kh?ng ???c ?ng D?ng m?i tham gia vi?c xay d?ng, hoàn ch?nh b? ?? thi c?ng nh? kh?ng có ho?t ??ng gì liên quan ??n vi?c ra ?? thi.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng D?ng giao Lê Tu?n tr?c ti?p qu?n ly USB, ? c?ng ch?a d? li?u 5 ?? thi vi?t, 10 ?? thi tr?c nghi?m; Tu?n ti?p t?c giao các ?? thi này cho các cá nhan kh?ng ph?i là thành viên c?a Ban ra ?? thi ?? hoàn thi?n.

Hành vi này c?a D?ng và Tu?n ???c c? quan ?i?u tra ?? ngh? truy t? t?i c? y làm l? bí m?t nhà n??c.

Mua bán trên "bí m?t nhà n??c"

??u n?m 2018, V? Th? Thái Hòa (chuyên viên Phòng t? ch?c c?ng ch?c viên ch?c S? N?i v?) h?a giúp cho ?ng Nguy?n Ng?c Kim trúng tuy?n k? thi c?ng ch?c 2017-2018 v?i giá 130 tri?u ??ng.

Sau khi nh?n ti?n, trong tháng 10/2018, khi th?c hi?n c?ng vi?c hoàn ch?nh các b? ?? thi trái quy ??nh c?a mình, Hòa ?? "lén" sao chép nhi?u ?? thi mà mình tham gia t?ng h?p, ch?nh s?a. Sau ?ó, Hòa s? d?ng laptop cá nhan và h?p th? ?i?n t? g?i các ?? thi kèm ?áp án m?n vi?t nhóm ngành Hành chính v?n phòng cho ?ng Kim.

Bán ?? thi c?ng ch?c v?i giá hàng tr?m tri?u ??ng cho thí sinh - 3

??n nay, ?? có 15 b? can b? kh?i t? vì có liên quan ??n sai ph?m ? k? thi tuy?n c?ng ch?c t?nh Phú Yên n?m 2017-2018

??n khi th?c hi?n nhi?m v? nhan b?n ?? thi t?i S? GD&?T ?? chuy?n ??n ?i?m thi, Hòa dùng ?i?n tho?i g?n sim "rác", vào nhà v? sinh nh?n tin cho Kim bi?t tr??c các cau h?i ?? thi theo "ky hi?u" th?ng nh?t tr??c ?ó. T? ?ó, Kim l?y ?áp án ?? ???c photo thu nh? mang theo ?? làm bài thi.

Ngày 30/11/2018, Hòa nh?n tin cho Kim nói: "Anh Nhiên nói bài làm m?n ti?ng Anh c?a Kim làm tào lao, sai h?t r?i" và h??ng d?n Kim mua "cái gì quy giá" cho Tu?n, Nhiên.

T?i ngày 2/12/2018, Kim ?em cho Tu?n, Nhiên m?i ng??i 1kg m?c kh?, 1 thùng bia và ??t v?n ?? nh? giúp trong quá trình ch?m thi.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau ?ó, Hòa b?o Kim ??n nhà riêng c?a mình làm l?i bài thi m?n ti?ng Anh v?i giá 50 tri?u ??ng. Nh?ng ngày sau ?ó, Hòa nhi?u l?n nh?n tin h?i thúc ??a 120 tri?u ??ng.

??n ngày 20/2/2019, Hòa nh?n tin Kim kh?ng trúng tuy?n. Khi b? ?ng Kim truy h?i và g?p hai ?ng Tu?n, Nhiên ?? làm r? s? vi?c, Hòa th?a nh?n ?? m??n danh hai ?ng này ?? ?òi ti?n "ch?y thi c?ng ch?c".

Cùng v?i cách th?c trên, Hòa khai còn sao chép, g?i qua h?p th? ?i?n t? d? li?u các b? ?? thi vi?t các nhóm ngành thanh tra, t? ch?c nhà n??c, L?-TB&XH và tài chính- k? toán do h?i ??ng thi chu?n b?, ??ng th?i g?i tin nh?n ?i?n tho?i n?i dung ?? thi chính th?c cho 4 thí sinh khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? Th? Thái Hòa b? ?? ngh? truy t? t?i c? y làm l? bí m?t nhà n??c.

T? y ch?nh s?a, nang - h? ?i?m trong bài thi c?ng ch?c

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? quan An ninh ?i?u tra C?ng an t?nh Phú Yên ?? ngh? truy t? t?i l?i d?ng ch?c v?, quy?n h?n trong khi thi hành c?ng v? ??i v?i 12 cán b? thu?c các s?, Chi c?c Ki?m lam Phú Yên, v?n phòng UBND t?nh, v?n phòng Thanh tra t?nh...

Theo c? quan ?i?u tra, nhi?u b? can trong s? trên ?? tr?c ti?p ch?nh s?a, ?ánh tráo bài thi, tác ??ng các giám kh?o khác nang, h?, s?a ?i?m bài thi c?a các thí sinh.

M?t trong s? các tr??ng h?p này là thí sinh H? V?n Pin ?? ???c Lê Tu?n ??a v? nhà riêng và h??ng d?n làm l?i bài thi m?n vi?t chuyên ngành, sau ?ó Tu?n tác ??ng cho 2 giám kh?o ch?m l?i bài thi này.

Ngoài x? ly hình s? 15 b? can, C? quan An ninh ?i?u tra c?ng ki?n ngh? c? quan th?m quy?n x? ly k? lu?t các nhi?u cán b? liên quan ??n v? án trên.

C? th?, yêu c?u x? ly k? lu?t ??i v?i V? ??c Th?, Giám ??c S? N?i v?; Nguy?n Qu?c Khánh, Phó Chánh Thanh tra t?nh Phú Yên; L??ng C?ng Ninh, Phó hi?u tr??ng Tr??ng Chính tr?; Nguy?n Th? Thanh Thu, Tr??ng phòng C?i cách hành chính S? N?i v?; Nguy?n Th? B?ch Tuy?t, Phó tr??ng Phòng Hành chính - B? tr? t? pháp S? T? pháp…

C? quan ?i?u tra c?ng ki?n ngh? UBND t?nh xem xét, h?y b? k?t qu? thi tuy?n c?ng ch?c ??i v?i 13 bài thi có tác ??ng s?a ch?a, nang ?i?m ???c phát hi?n qua ?i?u tra v? án; Ki?n ngh? h?y k?t qu? 9 bài thi có d?u v?t s?a, ch?n l?i ?áp án ?? ???c giám ??nh k?t lu?n. Trong s? này, có nhi?u bài thi c?a thí sinh ?? trúng tuy?n, tr? thành c?ng ch?c t?i m?t s? c? quan.

Trung Thi