Th? n?m, 03/12/2020 - 18:31

TPHCM:

2 ng??i Pakistan v? mua hàng r?i gi?t c?c ti?n 25 tri?u ??ng

Dan trí

Gi? v? mua b?p gas, 2 ng??i Pakistan gi?t c?c ti?n 25 tri?u ??ng c?a ng??i bán r?i nh?y lên xe ? t? t?u thoát.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 3/12, C? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an TPHCM cho bi?t ?? b?t kh?n c?p Zahid Abbas Ali (sinh n?m 1983) và Ibrahim Ali (sinh n?m 1971, c? 2 cùng qu?c t?ch Pakistan) ?? ?i?u tra hành vi c??p gi?t tài s?n.

Tr??c ?ó, vào tr?a ngày 16/11, anh V? Minh Nam (ng? x? V?nh L?c A, huy?n Bình Chánh) bán ?? gia d?ng ? l? ???ng k? bên nhà s? 1A36 ?p 1, x? Ph?m V?n Hai, huy?n Bình Chánh.

2 ng??i Pakistan v? mua hàng r?i gi?t c?c ti?n 25 tri?u ??ng - 1
??i t??ng Zahid Abbas Ali (bên trái) và Ibrahim Ali t?i c? quan c?ng an

Lúc này, 2 ng??i ?àn ?ng n??c ngoài có n??c da ng?m ?en, rau quai nón r?m r?p b??c xu?ng t? ? t? ti?n t?i h?i mua hàng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau m?t lúc l?a ch?n, 2 v? khách ??ng y mua 1 b?p gas và ra hi?u cho anh Nam ?? h?i giá ti?n. ?? khách d? hi?u, anh Nam l?y c?c ti?n Vi?t ch? t?ng t? m?nh giá ?? báo giá.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?i d?ng anh Nam s? h?, m?t trong hai ng??i này gi?t l?y c?c ti?n 25 tri?u ??ng r?i ch?y ??n xe ? t? t?u thoát. B? c??p, anh Nam h?t ho?ng ch?y theo ?u vào kính chi?u h?u nh?ng kính g?y khi?n anh ng? xu?ng ???ng.

T? ??n trình báo c?a n?n nhan, các trinh sát hình s? ??c nhi?m c?a Phòng C?nh sát hình s? C?ng an TPHCM ?? kh?n tr??ng ph?i h?p v?i C?ng an huy?n Bình Chánh truy xét ??i t??ng gay án.

Qua nh?ng ch?ng c? thu th?p ???c, trinh sát phát hi?n ? t? mà 2 ??i t??ng n??c ngoài s? d?ng ???c thuê l?i c?a anh N.A.H.V. và ph??ng ti?n này ?ang g?i t?i b?i gi? xe C?ng viên 23/9, qu?n 1.

??n ngày 20/11, các trinh sát ti?p t?c phát hi?n 2 ??i t??ng nghi v?n ?ang có m?t tr??c ??a ch? 39 Tr?n H?ng ??o (ph??ng Nguy?n Thái Bình, qu?n 1) nên m?i v? làm vi?c.

Qua ??u tranh, c? 2 th?a nh?n hành vi ph?m t?i và khai tên Zahid Abbas Ali và Ibrahim Ali. Trong ?ó, Zahid Abbas Ali là ng??i tr?c ti?p gi?t c?c ti?n 25 tri?u ??ng c?a anh Nam.

S? ti?n này, c? 2 chia nhau và g?i cho m?t ng??i ??ng h??ng ?? chuy?n cho ng??i than ? quê nhà.

Hoàng Thu?n