Th? t?, 25/11/2020 - 15:17

Kinh nghi?m lái xe t? th?c t?:

Xe ben l?t nghiêng vì ?ánh lái g?p tránh xe con ?i t? trong h?m sang ???ng

Dan trí

?? tránh chi?c xe con lao ra t? h?m nh? ra, tài x? xe ben ?? ph?i ?ánh lái g?p, khi?n xe ?? l?t xu?ng ???ng…

S? vi?c x?y ra trên tuy?n qu?c l? 56, ?o?n qua huy?n Chau ??c (t?nh Bà R?a - V?ng Tàu) và ???c camera hành trình g?n trên m?t xe ? t? ?i ng??c chi?u ghi l?i. Theo ?ó, m?t chi?c xe ben ?ang di chuy?n v?i t?c ?? nhanh thì m?t xe Toyota Yaris lao ra t? h?m nh? ven ???ng ra mà kh?ng gi?m t?c ?? hay d?ng l?i ?? tài x? quan sát và nh??ng các ph??ng ti?n khác trên ???ng ?u tiên.

Xe ben l?t nghiêng vì ?ánh lái g?p tránh xe con ?i t? trong h?m sang ???ng - 1

Hi?n tr??ng v? tai n?n khi?n xe ben ch? ??t ?á b? l?t nghiêng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTài x? ?? bu?c ph?i ?ánh lái g?p ? t?c ?? cao ?? tránh x?y ra ch?m, khi?n chi?c xe ben b? l?t nghiêng, ??t ?á trên xe ?? xu?ng ???ng. Dù tài x? ?? ?ánh lái g?p ?? tránh, nh?ng xe ben v?n qu?t m?nh vào ??u xe Toyota Yaris, sau ?ó va ch?m v?i xe có camera hành trình và m?t nam sinh ?i xe máy ch?y ??n t? h??ng ng??c chi?u.

H?u qu? là nam sinh b? th??ng, ph?i ??a ?i c?p c?u; còn c? 3 xe ? t? và m?t xe máy b? h? h?ng n?ng. Tuy?n qu?c l? 56 b? ùn t?c c?c b? sau v? vi?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDMay m?n khi chi?c xe b? l?t nghiêng ?? kh?ng ?è lên b?t k? ng??i ho?c ph??ng ti?n nào; n?u kh?ng, h?u qu? s? còn nghiêm tr?ng h?n r?t nhi?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDXe ben l?t nghiêng vì ?ánh lái g?p tránh xe con ?i t? trong h?m sang ???ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo các nhan ch?ng, tài x? xe Toyota Yaris lao t? trong h?m ra ???ng, d?n ??n v? tai n?n nghi?m tr?ng trên là m?t ng??i ph? n?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau khi ?o?n clip ???c ??ng t?i lên m?ng x? h?i, nhi?u c? dan m?ng cho r?ng l?i hoàn toàn thu?c v? tài x? xe Yaris vì ?? kh?ng quan sát, nh??ng ???ng cho xe ch?y trên ???ng ?u tiên. Trong khi ?ó, kh?ng ít y ki?n cho r?ng xe ben ?? di chuy?n v?i t?c ?? quá nhanh nên kh?ng k?p th?i x? ly khi có tình hu?ng b?t ng? x?y ra.

T.Th?y
Video: M?ng x? h?i Giao th?ng