Th? t?, 25/11/2020 - 10:43

Nissan Navara gi?m giá, gia t?ng s?c c?nh tranh tr??c Ford Ranger

Dan trí

M?u xe bán t?i c?a Nissan ???c nhà phan ph?i m?i VAD ?i?u ch?nh giá bán, t?ng th?i gian b?o hành lên 5 n?m giúp Navara c?nh tranh t?t h?n trong phan khúc.

M?c giá m?i ???c VAD áp d?ng cho hai phiên b?n s? t? ??ng. C? th?, dòng EL 2WD t? 679 tri?u xu?ng 659 tri?u ??ng, b?n VL 4WD ?i?u ch?nh còn 799 tri?u, so v?i tr??c ?ay là 835 tri?u ??ng.

Các m?u Nissan Navara ???c phan ph?i ti?p t?c là phiên b?n hi?n hành ch? ch?a ph?i th? h? nang c?p gi?a vòng ??i m?i ra m?t. Xe nh?p kh?u nguyên chi?c t? Thái Lan.

Nissan Navara gi?m giá, gia t?ng s?c c?nh tranh tr??c Ford Ranger - 1

Nissan Navara phiên b?n s? t? ??ng ???c ?i?u ch?nh gi?m 20-36 tri?u ??ng

Navara là m?u xe hi?m khi ???c Nissan gi?m giá, ??ng thái l?n này ?ánh d?u b??c ho?t ??ng m?i sau khi ??i nhà phan ph?i. T? 1/10, c?ng ty TNHH Phát tri?n C?ng nghi?p ? t? Vi?t Nam (VAD) tr? thành ??i tác phan ph?i ??c quy?n Nissan t?i Vi?t Nam, thay cho Tan Chong tr??c ?ay.

?? t?ng s?c c?nh tranh, Nissan Navara d??i th?i VAD còn ???c nang th?i gian b?o hành t? 3 n?m lên 5 n?m, cho xe mua t? 20/11/2020. Chính sách này nh? m?t giá tr? b? sung giúp thu hút khách hàng, tr??c ?ó ?? ???c VinFast áp d?ng v?i dòng Lux hay Hyundai dùng trên 3 m?u SUV c?a mình.?

Nissan Navara th? h? th? 12 l?n ??u ???c gi?i thi?u t?i Vi?t Nam vào n?m 2015. Sau 5 n?m dù kh?ng c?ng b? con s? c? th?, Navara ???c nh?n có doanh s? ??ng trong top 3 phan khúc, x?p sau Ford Ranger. áp l?c c?nh tranh v?i m?u bán t?i c?a Nissan còn ??n t? Toyota Hilux m?i ra b?n nang c?p hay Mitsubishi Triton.

Nissan Navara ?ang bán t?i Vi?t Nam ???c trang b? ??ng c? d?u 2.5L, cho c?ng su?t 161 m? l?c và m? men xo?n 403 Nm trên b?n EL. Còn b?n VL ???c ?i?u ch?nh lên c?ng su?t 188 m? l?c và m? men xo?n 450 Nm. C? hai phiên ??u s? d?ng h?p s? t? ??ng 7 c?p.

Hi?n t?i, Nissan gi? nguyên h? th?ng ??i ly, d?ch v? và chính sách sau khi chuy?n ??i nhà phan ph?i. Tuy nhiên, VAD cho bi?t ?? lên k? ho?ch dài h?n ?? s?m ??a các model m?i v? Vi?t Nam.

Ngoài Navara, th??ng hi?u này t?i Vi?t Nam còn bán m?u sedan c? B Sunny, dòng SUV X-Trail và Terra, trong khi d?i s?n ph?m c?a h?ng m? còn t??ng ??i r?ng, ch?a ???c nhà phan ph?i khai thác.

Kh?ng ch? Nissan, nhi?u h?ng xe bán ? c?ng bu?c ph?i h? giá bán th?i ?i?m cu?i n?m ?? x? hàng. Isuzu mu-X ?ang ???c nhà phan ph?i ?u ??i 50% l? phí tr??c b? và hàng lo?t ?u ??i. Theo tính toán, sau khi áp d?ng m?i khuy?n m?i hi?n t?i, hai phiên b?n mu-X s? gi?m xu?ng còn l?n l??t là 733 tri?u và 822 tri?u ??ng, trong khi Honda Accord b?n màu ?en VIN 2019 ?ang có m?c gi?m 230 - 300 tri?u ??ng ti?n m?t...

Gi?i kinh doanh d? ?oán th?i ?i?m t? nay t?i h?t n?m, th? tr??ng xe ti?p t?c có nhi?u bi?n ??ng có l?i cho ng??i tiêu dùng.

?ình Nam