Th? sáu, 13/11/2020 - 06:16

Nh?n “m?a” ?u ??i, th? tr??ng ? t? Vi?t bùng n? trong tháng 10

Dan trí

Doanh s? bán hàng c?a toàn ngành t?ng tr??ng m?nh tháng qua, trong ?ó Toyota hay Kia t?o ??t phá nh? s? xu?t hi?n c?a các “tan binh”, riêng Hyundai gi?m nh?.

Theo báo cáo c?a Hi?p h?i Các nhà s?n xu?t ? t? Vi?t Nam (VAMA), l??ng xe bán ra c?a toàn th? tr??ng trong tháng 10 ??t 33.254 chi?c. K?t qu? này kh?ng ch? t?ng 22% so v?i tháng tr??c mà còn t?ng 15% so v?i cùng k? n?m ngoái, trong khi 2020 ???c ?ánh giá là n?m khó kh?n v?i th? tr??ng xe nói chung.

Nh?n “m?a” ?u ??i, th? tr??ng ? t? Vi?t bùng n? trong tháng 10 - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPh?n l?n các h?ng ? t? ??u t?ng tr??ng doanh s? trong tháng 10

L??ng ? t? l?p ráp trong n??c ??t 20.498 chi?c trong tháng 10, t?ng 15% so v?i tháng tr??c và cao h?n 25% so v?i cùng k? n?m ngoái. L??ng xe nh?p kh?u nguyên chi?c là 12.756 xe, t?ng 35% so v?i tháng tr??c nh?ng g?n nh? t??ng ???ng so v?i cùng k? n?m 2019.

Toyota tr? l?i là th??ng hi?u có doanh s? cao nh?t th? tr??ng trong tháng 10 v?i 8.841 xe bán ra, t?ng 23% so v?i cùng k? n?m ngoái. S?c hút c?a các phiên b?n m?i trên Fortuner, Innova và ??c bi?t là s? xu?t hi?n c?a “tan binh” Corolla Cross ?? ?óng góp nhi?u cho s? t?ng tr??ng c?a h?ng xe Nh?t B?n.

“Hàng hot” Seltos dù m?i chào san c?ng kích ?à t?ng tr??ng cho Kia, bên c?nh là Cerato duy trì phong ?? ??u nhi?u tháng qua. Mazda có m?t tháng kinh doanh t?t v?i g?n 4.000 xe giao t?i khách hàng, ??ng l?c ??n t? chính sách ?i?u ch?nh giá cho h?u h?t các s?n ph?m c?a th??ng hi?u này.

Nh?n “m?a” ?u ??i, th? tr??ng ? t? Vi?t bùng n? trong tháng 10 - 2

VinFast báo cáo riêng (kh?ng bao g?m trong VAMA) v?i 2.866 xe bán ???c trong tháng 10, gi?m nh? so v?i tháng tr??c ?ó. Fadil v?n duy trì s?c h?p d?n khi có 1.851 ng??i dùng ch?n mua tháng qua, ti?p t?c ??ng ??u phan khúc h?ng A.

Lux SA và Lux A dù v?n ??ng ??u phan khúc c?a mình nh?ng ch?u nhi?u áp l?c c?nh tranh h?n, l??ng bán ra s?t so v?i tháng tr??c kéo theo t?ng s? chung c?a VinFast gi?m.?

TC Motor, nhà phan ph?i dòng xe Hyundai t?i Vi?t Nam, ghi nh?n tháng 10 kh?ng t?t b?ng tháng 9 khi s? xe tiêu th? là 7.839 xe. S? t?ng tr??ng c?a Grand i10 hay Accent kh?ng ?? bù ??p cho m?c s?t gi?m g?n 600 chi?c m?i lo?i c?a Tucson hay SantaFe. Kona c?ng bán ít ?i, có th? do khách hàng chuy?n sang Seltos hay Corolla Cross.

Ngoài m?t s? dòng xe m?i ra m?t, ph?n l?n các h?ng ? t? ??u tung các ch??ng trình gi?m giá, t?ng l? phí tr??c b?, b?o hi?m v?t ch?t, t?ng ph? ki?n… trong tháng 10. Khách hàng c?ng có tam ly mua xe “ch?y” ?u ??i l? phí tr??c b? khi quy?t ??nh c?a Chính ph? ch? có hi?u l?c ??n h?t n?m nay.

Hai tháng cu?i n?m ???c xem là cu?c ?ua n??c rút v?i các h?ng ? t? ?? ??y hàng c?ng nh? "ch?t s?" 2020. V?i ng??i dùng, tam ly t?n d?ng ?u ??i khuy?n m?i, chính sách c?a nhà n??c giúp vi?c ??a ra quy?t ??nh mua xe nhanh chóng h?n.

?ình Nam