Th? t?, 25/11/2020 - 15:53

Lái xe ? t? ?i quá t?c ?? cho phép s? b? x? ph?t nh? th? nào?

Dan trí

Nhan s? vi?c chi?c xe BMW ch?y v?i t?c ?? lên t?i 223 km/h trên ???ng cao t?c B?c Giang - L?ng S?n ngày 24/11, h?y cùng tìm hi?u các m?c x? ph?t hi?n nay ??i v?i l?i ? t? ch?y quá t?c ?? cho phép.

Lái xe ? t? ?i quá t?c ?? cho phép s? b? x? ph?t nh? th? nào? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgh? ??nh 100/2019/N?-CP quy ??nh v? các m?c x? ph?t hành chính ??i v?i ?t? trong l?nh v?c giao th?ng ???ng b? nh? sau:

- Ch?y quá t?c ?? t? 5km/h ??n d??i 10km/h s? b? ph?t ti?n t? 800.000 ??ng ??n 1 tri?u ??ng (?i?u 5 kho?n 3 ?i?m a)

- Ch?y quá t?c ?? t? 10km/h ??n 20km/h s? b? ph?t ti?n t?? 3 tri?u - 5 tri?u ??ng (?i?u 5 kho?n 5 ?i?m i), và b? t??c gi?y phép lái xe t? 01 ??n 03 tháng (?i?u 5 kho?n 11 ?i?m b)

- Ch?y quá t?c ?? t? trên 20km/h ??n 35km/h s? b? ph?t ti?n t? 6 tri?u - 8 tri?u ??ng (?i?u 5 kho?n 6 ?i?m a), và t??c gi?y phép lái xe t? 02 ??n 04 tháng (?i?u 5 kho?n 11 ?i?m c)

- Ch?y quá t?c ?? trên 35km/h s? b? ph?t ti?n t? 10 tri?u - 12 tri?u ??ng (?i?u 5 kho?n 7 ?i?m c) và b? t??c gi?y phép lái xe 02 ??n 04 tháng (?i?u 5 kho?n 11 ?i?m c)

Lái xe ? t? ?i quá t?c ?? cho phép s? b? x? ph?t nh? th? nào? - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?nh minh h?a: V? To?n

T?c ?? t?i ?a c?a xe c? gi?i ???c quy ??nh trong TT 31/2019/TT-GTVT nh? sau:

?i?u 6. T?c ?? t?i ?a cho phép xe c? gi?i tham gia giao th?ng trong khu v?c ??ng dan c? (tr? ???ng cao t?c):

Lái xe ? t? ?i quá t?c ?? cho phép s? b? x? ph?t nh? th? nào? - 3

?i?u 7. T?c ?? t?i ?a cho phép xe c? gi?i tham gia giao th?ng ngoài khu v?c ??ng dan c? (tr? ???ng cao t?c):

Lái xe ? t? ?i quá t?c ?? cho phép s? b? x? ph?t nh? th? nào? - 4

V?i ???ng cao t?c, theo quy ??nh t?i ?i?u 9 c?a th?ng t? này, t?c ?? t?i ?a cho phép khai thác trên ???ng?cao t?c kh?ng v??t quá 120 km/h.?Khi tham gia giao th?ng trên ???ng cao t?c, ng??i lái xe ph?i tuan th? t?c ?? t?i ?a, t?c ?? t?i thi?u ghi trên bi?n báo hi?u ???ng b?, s?n k? m?t ???ng trên các làn xe.

Chúc các b?n lái xe an toàn!

Nh?t Minh