Th? n?m, 19/11/2020 - 09:10

Hyundai Accent, Honda City r?c r?ch nang c?p, t?o áp l?c cho Toyota Vios

Dan trí

Dù ch?a ra m?t chính th?c nh?ng b?n nang c?p cho dòng sedan c? B c?a Hyundai và Honda ??u ?? xu?t hi?n, ?i tr??c ?? t?ng kh? n?ng c?nh tranh v?i “vua doanh s?” Vios.

Hình ?nh v? Hyundai Accent 2021 ?? ???c chia s? r?m r? trên m?ng x? h?i, xe c?ng ?? xu?t hi?n và tr?ng bày t?i m?t s? ??i ly. Kh?ng ch? còn là nh?ng t?m hình rò r?, th?m chí có khách hàng ?? ???c làm l? giao xe s?m t? ngày 18/11.

Hyundai Accent, Honda City r?c r?ch nang c?p, t?o áp l?c cho Toyota Vios - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAccent 2021 ?? ???c tr?ng bày t?i m?t s? ??i ly, cho khách xem và ??t c?c tr??c

Accent 2021 là phiên b?n nang c?p gi?a vòng ??i nh?ng có nhi?u thay ??i ?áng k?. Ph?n ??u xe làm l?i v?i l??i t?n nhi?t c? l?n, d?i ?èn LED tinh t? h?n, ?èn s??ng mù t?o hình góc c?nh t??ng t? “?àn anh” Elantra. B? vành 5 ch?u kích th??c 16 inch khác so v?i th? h? hi?n nay.

Hyundai còn nang c?p n?i th?t trên m?u sedan c? B c?a mình. D? nh?n th?y nh?t là b?ng ?i?u khi?n trung tam mang h?i h??ng th? thao, màn hình gi?i trí t? 7 inch nang lên 8 inch v?i thi?t k? ??t n?i. G??ng ch?ng chói t? ??ng, có th? h? tr? ?? n? xe t? xa.

Hyundai Accent, Honda City r?c r?ch nang c?p, t?o áp l?c cho Toyota Vios - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKh?ng gian n?i th?t trên Accent 2021 hi?n ??i h?n nh? s? thay ??i ? màn hình gi?i trí và b?ng th?ng tin trung tam

Các ??i ly ?? r?c r?ch nh?n c?c Accent 2021 v?i m?c giá d? ki?n 560 tri?u ??ng cho phiên b?n cao nh?t. Khách mua c?ng có th? ?àm phán tr?c ti?p v?i showroom ?? nh?n ???c m?c ?u ??i t?t h?n.

Các th?ng tin v? Honda City 2021 t?i th? tr??ng Vi?t Nam ?? xu?t hi?n t? s?m và h?ng c?ng lên ti?ng xác nh?n l?ch ra m?t vào ngày 9/12. ??i th? Hyundai Accent k?p “ch?y” ?u ??i l? phí tr??c b?, trong khi City m?i l?i giao xe vào ??u n?m 2021 nên kh?ng ???c h??ng do chính sách ch? áp d?ng h?t n?m nay.

Hyundai Accent, Honda City r?c r?ch nang c?p, t?o áp l?c cho Toyota Vios - 3

Hình ?nh Honda City 2021 l? di?n t?i TP H? Chí Minh nh?ng ph?i ??n tháng 12 m?i ra m?t

Th? h? ti?p theo c?a Honda City s? bao g?m ba phiên b?n, trong ?ó b?n G s? là nang c?p c?a CVT, b?n L m?i thay th? cho TOP và b? sung phiên b?n th? thao RS.

??u xe v?i c?m ?èn n?i li?n nhau b?ng thanh chrome, ???c ví nh? phiên b?n thu nh? c?a “?àn anh” Accord. Than d?p n?i kh?e kho?n, trong khi ?èn h?u t?o hình d?i LED tinh t? h?n.

Than xe dài và r?ng h?n, t?o kh?ng gian r?ng r?i cho ng??i ng?i bên trong. Màn hình gi?i trí trên City 2021 nang lên 8 inch, so v?i 6,8 inch c?a b?n hi?n t?i, có k?t n?i Apple CarPlay và Android Auto.

Hyundai Accent, Honda City r?c r?ch nang c?p, t?o áp l?c cho Toyota Vios - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác ??i ly Honda h?u nh? ?? h?t xe phiên b?n hi?n nay, ch? ch? bán City th? h? m?i

??ng c? c?a City th? h? th? 5 s? là lo?i 1.5L DOHC, k?t h?p cùng h?p s? t? ??ng v? c?p CVT. Các tính n?ng an toàn bao g?m h? th?ng ch?ng bó c?ng phanh (ABS),phan ph?i l?c phanh ?i?n t? (EBD), h? th?ng ki?m soát l?c kéo (TCS), phanh kh?n c?p (BA), can b?ng ?i?n t? (VSA), kh?i hành ngang d?c (HSA), camera lùi…

Toyota Vi?t Nam hoàn toàn kín ti?ng v? Vios 2021, trong khi t?i các n??c trong khu v?c ?? ra m?t phiên b?n m?i. ? n??c ngoài, xe kh?ng ch? s? h?u thi?t k? ??p h?n mà các trang b? b? sung c?ng r?t hi?n ??i so v?i th? h? hi?n nay.

Hyundai Accent, Honda City r?c r?ch nang c?p, t?o áp l?c cho Toyota Vios - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDToyota Vios 2021 ?? ra m?t t?i Malaysia, Philippines v?i di?n m?o m?i

Ph?n l??i t?n nhi?t c? l?n trên Vios 2021 g?i ??n thi?t k? c?a các m?u xe Lexus hay g?n g?i là xe hatchback Yaris. ?èn pha bên ngoài kh?ng ??i nh?ng bên trong nang c?p c?ng ngh? LED, d?i ??nh v? LED b?t m?t, ?èn s??ng mù góc c?nh.

Khoang n?i th?t trên m?u sedan c? B c?a Toyota ti?n nghi h?n, ?i?u hòa t? ??ng t??ng tác v?i ng??i dùng b?ng các nút b?m. B?ng ?i?u khi?n trung tam k?t h?p gi?a ??ng h? analog c? l?n báo t?c ?? và màn hình LCD hi?n th? ?a th?ng tin. Xe có g??ng ch?ng chói t? ??ng, màn hình gi?i trí 7 inch h? tr? Apple CarPlay, s?c kh?ng day…

Hyundai Accent, Honda City r?c r?ch nang c?p, t?o áp l?c cho Toyota Vios - 6

Gói trang b? an toàn Toyota Safety Sense c?ng ???c ??a lên Vios 2021 bán t?i các n??c trong khu v?c. H? th?ng này bao g?m tính n?ng c?nh báo ph??ng ti?n c?t ngang khi lùi, tránh va ch?m phía tr??c... Xe còn tích h?p camera 360 ??, bên c?nh các c?m bi?n ?? tr??c và sau.

V?i v? th? ??ng ??u trong phan khúc sedan c? B c?ng nh? th? tr??ng xe nói chung t?i Vi?t Nam, Toyota có c? s? ?? t? tin ch? ??i th? “l?t bài” tr??c. Dù v?y, ng??i dùng trong n??c v?n ch? ??i m?t phiên b?n nang c?p l?n cho Vios trong th?i gian t?i.

?ình Nam