Th? n?m, 05/11/2020 - 06:13

Giao xe mu?n, khách hàng b? c?c ?? mua ? t? khác “ch?y” ?u ??i phí tr??c b?

Dan trí

M?t s? ng??i ??t tr??c Kia Seltos, Honda City… nh?ng ?? chuy?n h??ng sang xe khác do kh?ng k?p nh?n trong n?m 2020 nên kh?ng ???c h??ng chính sách gi?m 50% l? phí tr??c b?.

??t chi?c Seltos t? gi?a tháng 10 nh?ng anh Lê V?n Thành (Thái Bình) ?? lên ??i ly ?? rút c?c do có thay ??i trong l?ch giao xe.

“Ban ??u, nhan viên kinh doanh báo s? tr? xe trong n?m 2020 nh?ng m?i th?ng báo là r?i sang quy I n?m sau”, khách hàng này cho bi?t.

Giao xe mu?n, khách hàng b? c?c ?? mua ? t? khác “ch?y” ?u ??i phí tr??c b? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhách mua Kia Seltos có th? ph?i ch? c? tháng m?i nh?n ???c xe và n?u ??t mu?n thì l?ch nh?n r?i sang ??u n?m 2021

Theo anh Thành, vi?c ch?p nh?n ??i m?t vài tháng m?i nh?n ???c xe ?? n?m trong d? tính do bi?t ?ay là s?n ph?m “hot”. Tuy nhiên, khi b? ??y sang n?m 2021 m?i có xe thì lúc này chi phí l?n bánh s? t?ng do kh?ng ???c h??ng chính sách gi?m 50% l? phí tr??c b?.?

Seltos phiên b?n 1.4L Turbo Luxury có giá niêm y?t 649 tri?u ??ng, khách hàng t?i Hà N?i và TP HCM ??n h?t ngày 31/12/2020 ph?i n?p l? phí tr??c b? b?ng 6% giá tr? xe, t?c g?n 39 tri?u ??ng. M?c l? phí tr??c b? khi kh?ng h??ng ?u ??i là 12%, khi?n giá l?n bánh ph?i c?ng thêm 39 tri?u ??ng.

“Ch? lau mà ngày giao xe c?ng ch?a ch?c ch?n, l?i kh?ng k?p l?y trong n?m 2020 nên t?i s? chuy?n sang l?a ch?n khác. Seltos là m?t m?u ? t? r?t phù h?p v?i gia ?ình t?i nh?ng n?u chi phí t?ng thêm g?n 40 tri?u thì Hyundai Kona hay Corolla Cross c?ng là l?a ch?n ?áng can nh?c, l?i có xe s?m”, anh Thành cho bi?t.

Giao xe mu?n, khách hàng b? c?c ?? mua ? t? khác “ch?y” ?u ??i phí tr??c b? - 2

Honda City 2021 s? giao khách t? ??u n?m sau, có th? kh?ng ???c h??ng chính sách ?u ??i l? phí tr??c b? t? Chính ph?

C?ng lên k? ho?ch mua xe ?? “ch?y” ?u ??i l? phí tr??c b?, anh ??c Ngh?a ? Hà N?i ?? “ch?m” m?u City 2021 dù ch?a ???c Honda ra m?t. Tuy nhiên sau khi bi?t l?ch giao xe b?t ??u t? n?m sau, anh chuy?n sang ch?n m?t s?n ph?m khác cùng phan khúc ?? t?i ?u kho?n ti?n c?a mình.

“T?i c? ngh? xe s? k?p bán trong n?m nay ?? h??ng chính sách gi?m 50% l? phí tr??c b? nh?ng n?u sang n?m m?i có xe thì mình ph?i tính toán l?i”, anh Ngh?a cho bi?t thêm. “Mua xe trong n?m 2020 thì r? ???c h?n 30 tri?u ti?n l?n bánh, ch?a k? City 2021 m?i nên ch?c s? ít khuy?n m?i b?ng các m?u xe khác ?? bán t? n?a n?m, c? n?m nay”.

Sau n?a n?m ??u ch?u ?nh h??ng b?i d?ch b?nh Covid-19, th? tr??ng ? t? t?i Vi?t Nam b?t ??u ?m lên nh? hàng lo?t tác ??ng. Các h?ng liên t?c ??a ra khuy?n m?i giúp các m?u ? t? ph? th?ng gi?m giá t? vài ch?c tri?u ??n c? tr?m tri?u ??ng. H?n n?a, ? t? s?n xu?t, l?p ráp trong n??c còn ???c gi?m 50% l? phí tr??c b?.

Nh?ng tháng cu?i n?m, l??ng xe bán ra ???c nh?n ??nh s? t?ng và có th? h?i ph?c b?ng cùng k? n?m ngoái. M?t trong nh?ng tác ??ng là khách hàng có tam ly mua xe trong n?m 2020 ?? ???c gi?m l? phí tr??c b?. Các ngan hàng ?ang có nhi?u chính sách ?u ??i l?i su?t. Nhu c?u mua xe ?ón T?t Nguyên ?án c?ng góp ph?n thúc ??y th? tr??ng.

Gia An