Ch? nh?t, 28/06/2020 - 13:07

Chính th?c gi?m 50% phí tr??c b?, ng??i mua ?t? ti?t ki?m tr?m tri?u ??ng

Dan trí

T? 28/6 ??n 31/12, khách mua ? t? s?n xu?t, l?p ráp trong n??c s? ???c gi?m 50% l? phí tr??c b?, khi?n giá l?n bánh gi?m t? vài ch?c tri?u ??n hàng tr?m tri?u ??ng.

Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc h?m nay ?? ky quy?t ??nh Ngh? ??nh 70 quy ??nh m?c thu l? phí tr??c b? ??i v?i ?t? s?n xu?t l?p ráp trong n??c ??n h?t ngày 31/12.

Theo ?ó, m?c thu l? phí tr??c b? l?n ??u ??i v?i ? t?, r? moóc ho?c s? mi r? moóc ???c kéo b?i ? t? và các lo?i xe t??ng t? ???c s?n xu?t, l?p ráp trong n??c b?ng 50% m?c thu l? phí tr??c b? ??i v?i các lo?i xe này quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? 20/2019/N?-CP và các quy?t ??nh c?a ?y ban nhan dan t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng.

Chính th?c gi?m 50% phí tr??c b?, ng??i mua ?t? ti?t ki?m tr?m tri?u ??ng - 1

M?c gi?m 50% l? phí tr??c b? khi ??ng ky ? t? s?n xu?t, l?p ráp trong n??c s? chính th?c áp d?ng t? h?m nay (28/6) ??n h?t 31/12

Ngay sau khi Ngh? ??nh ???c ban hành, T?ng c?c Thu? ?? phát ?i c?ng ?i?n yêu c?u C?c thu? ch? ??o các Chi c?c thu? trên ??a bàn t?nh k?p th?i tri?n khai th?c hi?n áp d?ng m?c thu l? phí tr??c b? theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh 70 n?m kích thích tiêu dùng trong n??c theo ch? ??o c?a Chính ph? t?i Ngh? quy?t 84/NQ-TTg ngày 29/5/2020.?

Hi?n m?c thu l? phí tr??c b? ???c xác ??nh theo t? l? ph?n tr?m t?ng lo?i xe và t?ng ??a ph??ng khi ??ng ky. M?c phí tr??c b? v?i ?t? con t?i Hà N?i, Qu?ng Ninh, H?i Phòng... là 12% giá tr? xe; TP HCM 10%, Hà T?nh 11%... Riêng xe bán t?i, phí tr??c b? b?ng 60% m?c thu phí l?n ??u v?i xe con.

V?i Ngh? ??nh v?a ???c Th? t??ng Chính ph? ky, giá xe s? kh?ng thay ??i nh?ng chi phí ?? khách hàng l?n bánh m?t chi?c ? t? s? b?t ???c vài ch?c tri?u ??n hàng tr?m tri?u ??ng.

M?t ví d? là Mercedes-Benz S 450 Luxury có giá 4,969 t? ??ng. Phí tr??c b? ph?i n?p hi?n tr??c ?ay n?u ch? xe ? Hà N?i là 12% x 4,969 t? ??ng = 596 tri?u ??ng. T? ngày làm vi?c ngày mai, khách làm th? t?c s? ch? c?n ?óng 298 tri?u ??ng, ti?t ki?m g?n 300 tri?u ??ng.?

T??ng t?, khách mua Mercedes-Benz E 300 AMG s? b?t ???c 146 ??n 175 tri?u ??ng khi l?n bánh. C? th?, m?u xe này có giá 2,92 t? ??ng và tr??c ?ó ph?i ?óng phí tr??c b? 350 tri?u ??ng v?i khách ? Hà N?i ho?c 292 tri?u v?i bi?n s? c?a các t?nh thành khác.

Trong khi ng??i mua xe sang h??ng l?i hàng tr?m tri?u ??ng thì khách mua các m?u xe ph? th?ng c?ng b?t ???c vài ch?c tri?u ??ng khi l?n bánh. Fadil v?i giá 415 tri?u ??ng, t? h?m nay ??n h?t 31/12 s? ?óng phí tr??c b? kho?ng 21 tri?u ??ng, thay vì 41,5 tri?u ??ng nh? tr??c.?

Theo các chuyên gia, l??ng xe ?i n?p l? phí tr??c b?, làm th? t?c ??ng ky ???c d? báo s? t?ng v?t k? t? ngày mai. Tr??c ?ó, kh?ng ít khách hàng mua xe nh?ng ch?a chính th?c l?n bánh do ch? ??i áp d?ng m?c l? phí tr??c b? m?i.

?ình Nam

T? khóa: