Th? t?, 25/11/2020 - 12:42

Chi?c xe ch?y 223km/h trên cao t?c B?c Giang - L?ng S?n là lo?i BMW gì?

Dan trí

S? vi?c chi?c BMW b? "b?t qu? tang" ch?y v?i t?c ?? lên t?i 223 km/h trên ???ng cao t?c B?c Giang - L?ng S?n ?ang gay x?n xao trên c?ng ??ng m?ng.

Chi?c xe ch?y 223km/h trên cao t?c B?c Giang - L?ng S?n là lo?i BMW gì? - 1

Hình ?nh do l?c l??ng ch?c n?ng ch?p l?i cho th?y ?ay là m?t chi?c BMW 5-series th? h? F10, c? th? là BMW 535i.

Chi?c xe ch?y 223km/h trên cao t?c B?c Giang - L?ng S?n là lo?i BMW gì? - 2

BMW 535i nhìn t? ??ng tr??c. ?nh: BMW blog

BMW F10 5-series ???c coi là m?t trong nh?ng dòng s?n ph?m thành c?ng nh?t trong l?ch s? h?ng xe h?ng sang c?a ??c, ra m?t vào n?m 2010. Nó s? h?u nhi?u ?i?m c?ng, g?m hình th?c ??p, n?i th?t trau chu?t, hi?n ??i và tính n?ng v?n hành xu?t s?c. Tuy nhiên, m?u xe này b? chê là quá n?ng (1.760 kg), nên kém n?ng ??ng.

Chi?c xe ch?y 223km/h trên cao t?c B?c Giang - L?ng S?n là lo?i BMW gì? - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBMW 535i nhìn t? ??ng sau. ?nh: BMW blog

Xe ???c trang b? ??ng c??I6 3.0L t?ng áp kép, cho c?ng su?t 302 m? l?c t?i 5.800 vòng/phút và m?-men xo?n 400 Nm (295 lb-ft) t?i 1.200 - 5.000 vòng/phút. Xe có kh? n?ng t?ng t?c 0-100 km/h trong 5,8 giay và t?c ?? t?i ?a 250 km/h.

BMW 5-series c?nh tranh cùng phan khúc v?i Audi A6, Mercedes E-Class và Jaguar XF.

Dòng BMW F10 5-Series ?? ???c thay th? b?ng dòng G30 t? n?m 2017 nên hi?n nay trên th? tr??ng kh?ng có xe m?i, ch? có xe ?? qua s? d?ng, v?i giá bán kho?ng trên 1 t? ??ng.

Chi?c xe ch?y 223km/h trên cao t?c B?c Giang - L?ng S?n là lo?i BMW gì? - 4
BMW 535i là m?t trong nh?ng dòng xe thành c?ng c?a h?ng. ?nh: BMW blog

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh? tin ?? ??a, sáng 24/11, ??i Tu?n tra ki?m soát giao th?ng ???ng b? cao t?c s? 2 ?? phát hi?n chi?c ? t? hi?u BMW bi?n s? 30G-445… ch?y quá t?c ?? t?i Km87 trên ???ng cao t?c B?c Giang - L?ng S?n (h??ng L?ng S?n ?i B?c Giang). Thi?t b? chuyên d?ng ghi nh?n chi?c xe ?? ch?y v?i t?c ?? 223 km/h.

T? tu?n tra ki?m soát ?? l?p t?c áp d?ng các bi?n pháp ?? d?ng chi?c xe này t?i tr?m thu phí B?c Giang - L?ng S?n (Km104). Tài x? BMW là Mai X. C. (27 tu?i) cho bi?t ?ang v?i ?i ?n c??i và vì… ???ng ??p, v?ng xe nên kh?ng làm ch? ???c t?c ??.

Theo ch? huy ??i 2, v?i hành vi vi ph?m trên, tài x? C. s? b? x? ph?t ti?n 11 tri?u ??ng, t??c GPLX 3 tháng. N?u ch?a n?m r? các m?c ph?t, b?n có th? tìm hi?u các m?c x? ph?t hi?n nay ??i v?i l?i ? t? ch?y quá t?c ?? cho phép t?i ?ay.

Nh?t Minh