Ch? nh?t, 22/11/2020 - 10:22

N? sinh tr??ng ??i h?c Th??ng m?i gay s?t b?i nét ??p cá tính

D??ng Ph??ng Th?o ?ang theo h?c chuyên ngành Maketting - ??i h?c Th??ng m?i. S? h?u ngo?i hình n?i b?t, c? nh?n ???c nhi?u s? quan tam và s? h?u hàng ngàn l??t theo d?i trên Facebook cá nhan.

S? h?u phong cách th?i trang cá tính, Ph??ng Th?o hi?n ?ang làm m?u ?nh t? do và ??c l?p kinh t? khi ?ang còn là sinh viên. N? sinh ?H Th??ng m?i này chia s? b?n than ?? có th? tho?i mái t? lo cho mình mà kh?ng còn ph? thu?c vào b? m?.

N? sinh tr??ng ??i h?c Th??ng m?i gay s?t b?i nét ??p cá tính - 1
N? sinh tr??ng ??i h?c Th??ng m?i gay s?t b?i nét ??p cá tính - 2
N? sinh tr??ng ??i h?c Th??ng m?i gay s?t b?i nét ??p cá tính - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPh??ng Th?o lu?n lu?n c? g?ng n? l?c làm vi?c, tìm ki?m cho mình nh?ng c? h?i ?? có th? v?a trang tr?i cu?c s?ng, v?a có th? t? kh?ng ??nh mình.

N? sinh tr??ng ??i h?c Th??ng m?i gay s?t b?i nét ??p cá tính - 4
N? sinh tr??ng ??i h?c Th??ng m?i gay s?t b?i nét ??p cá tính - 5

Ngoài ra c? nàng còn là m?t ng??i lu?n lu?n bi?t t?n d?ng c? h?i, n?m b?t th?i c? ?? cho b?n than có th? tr?i nghi?m ? nhi?u l?nh v?c m?i, thoát ra kh?i vùng an toàn.

N? sinh tr??ng ??i h?c Th??ng m?i gay s?t b?i nét ??p cá tính - 6
N? sinh tr??ng ??i h?c Th??ng m?i gay s?t b?i nét ??p cá tính - 7
N? sinh tr??ng ??i h?c Th??ng m?i gay s?t b?i nét ??p cá tính - 8

Khi ???c chia s? v?i nh?ng b?n tan sinh viên ?? có cu?c s?ng sinh viên y ngh?a, Ph??ng Th?o ngh? r?ng tu?i tr? c?n ph?i th?, dám ???ng ??u v?i khó kh?n. Kh?ng ng?i khó, ng?i kh? vì ch?ng có vi?c gì là d? dàng. H?y bi?n khó kh?n thành c? h?i, có nh? th? thành c?ng ??n m?i vinh quang và tr? nên ??p ?? h?n nhi?u l?n.

N? sinh tr??ng ??i h?c Th??ng m?i gay s?t b?i nét ??p cá tính - 9
N? sinh tr??ng ??i h?c Th??ng m?i gay s?t b?i nét ??p cá tính - 10
N? sinh tr??ng ??i h?c Th??ng m?i gay s?t b?i nét ??p cá tính - 11
N? sinh tr??ng ??i h?c Th??ng m?i gay s?t b?i nét ??p cá tính - 12
N? sinh tr??ng ??i h?c Th??ng m?i gay s?t b?i nét ??p cá tính - 13

Theo Ng? Thanh Huy?n

Sinh viên Vi?t Nam