Th? t?, 25/11/2020 - 07:15

N? sinh 10X b?t ng? n?i ti?ng nh? m?t b?c ?nh c?

Dan trí

?? Thanh Hi?n b?t ng? tr? thành tam ?i?m ???c nhi?u ng??i chú y nh? g??ng m?t kh? ái, d? th??ng trong b?c ?nh ???c ch?p cách ?ay h?n 1 n?m tr??c.

N? sinh 10X b?t ng? n?i ti?ng nh? m?t b?c ?nh c? - 1
Kho?nh kh?c ch?p n?m 2019 c?a Thanh Hi?n b?t ng? ???c ??ng t?i trên nhi?u di?n ?àn m?ng x? h?i.

?? Thanh Hi?n (sinh n?m 2001, Hà N?i) hi?n ?ang theo h?c ngành K? toán, tr??ng ?H Kinh doanh và C?ng ngh?. Thanh Hi?n c?m th?y v? cùng b?t ng? khi b?ng d?ng nh?n ???c s? chú y t? phía c? dan m?ng.

Thanh Hi?n chia s?: “B?c ?nh em ch?p h?n 1 n?m tr??c b?ng d?ng ???c m?t s? di?n ?àn m?ng x? h?i ??ng t?i. T? ?ó m?i ng??i c?ng bi?t ??n em nhi?u h?n.

Em kh?ng cho r?ng ?ó là s? n?i ti?ng mà là em may m?n ???c nhi?u ng??i yêu th??ng, quan tam. Ban ??u em khá lo l?ng, t?t nhiên thì s? có ng??i thích mình và có ng??i kh?ng thích mình, ?ó là ?i?u kh?ng th? tránh kh?i.

N? sinh 10X b?t ng? n?i ti?ng nh? m?t b?c ?nh c? - 2
Thanh Hi?n s? h?u g??ng m?t b?u b?nh, ?áng yêu v?i ??i m?t to tròn.

Em nh?n ???c m?t s? l?i nói kh?ng hay, th?m chí có nh?ng chuy?n kh?ng có th?t. Nh?ng sau ?ó em ?? bình tam và th?y r?ng, b?n than mình kh?ng làm gì sai thì s? kh?ng có gì ph?i lo l?ng h?t. Gi? thì em th?y m?i th? th?t bình th??ng, em có thêm nh?ng ng??i b?n m?i th?i”.

Thanh Hi?n quy?t ??nh theo h?c ngành k? toán b?i vì s? thích, ?am mê v?i nh?ng con s?, ph?n n?a c?ng vì ??nh h??ng c?a gia ?ình. V?i Hi?n, c?ng vi?c liên quan ??n tính toán, s? li?u ?òi h?i s? c?n th?n, t? m? và ch?n chu. ?ó c?ng là cách ?? giúp Hi?n ngày càng hoàn thi?n b?n than ?? làm t?t c?ng vi?c yêu thích sau này.

N? sinh 10X b?t ng? n?i ti?ng nh? m?t b?c ?nh c? - 3
Trên m?ng x? h?i, Hi?n là ng??i khá kín ti?ng, kh?ng th??ng xuyên ??ng t?i hình ?nh c?a mình.
N? sinh 10X b?t ng? n?i ti?ng nh? m?t b?c ?nh c? - 4
Thanh Hi?n c?m th?y b?n than ch? là m?t c? sinh viên bình th??ng nh? b?n bè ??ng trang l?a.
N? sinh 10X b?t ng? n?i ti?ng nh? m?t b?c ?nh c? - 5
Thanh Hi?n lu?n nhìn nh?n cu?c s?ng v?i thái ?? l?c quan, vui v?.

Thanh Hi?n tam ??c v?i cau: “Simply the best” (??n gi?n là t?t nh?t - PV). Theo ?ó, ??i khi trong cu?c s?ng, có nh?ng ?i?u ch? c?n nhìn nh?n m?t cách ??n gi?n, b?t hoài nghi thì t? kh?c b?n than c?ng c?m th?y nh? nh?m và vui v? h?n.

N? sinh 10X b?t ng? n?i ti?ng nh? m?t b?c ?nh c? - 6
V?i Hi?n, khi nhìn nh?n m?i th? m?t cách ??n gi?n thì cu?c s?ng c?ng nh? ?ó mà tr? nên tho?i mái h?n.

Trong b?t c? m?i quan h? nào, Hi?n c?ng ?? cao s? chan thành, th?ng th?n và th?u hi?u. V?i c? gái Hà thành, m?i s? chan thành ??u s? ???c ??i ??i l?i m?t cách x?ng ?áng nh?t. Thanh Hi?n c?m th?y vui khi bên c?nh lu?n có gia ?ình, b?n bè ?ng h?, ??ng viên v??t qua m?i khó kh?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThanh Hi?n lu?n nh?c nh? mình ph?i c? g?ng rèn luy?n ?? hoàn thi?n b?n than m?i ngày. Hi?n t?i, n? sinh t?p trung th?i gian cho vi?c h?c ? tr??ng, b?i d??ng thêm k? n?ng m?m c?n thi?t.

N? sinh 10X b?t ng? n?i ti?ng nh? m?t b?c ?nh c? - 7
Hi?n thích cùng b?n bè ng?i l?i bên nhau, cùng nhau l?u gi? nh?ng kho?nh kh?c ?áng nh?.
N? sinh 10X b?t ng? n?i ti?ng nh? m?t b?c ?nh c? - 8
Thanh Hi?n hài lòng v?i nh?ng gì mình ?ang có ? hi?n t?i và lu?n c? g?ng h?t mình ?? hoàn thành các m?c tiêu ?? ?? ra.

Tu? Nhi

?nh: NVCC