Th? t?, 25/11/2020 - 08:23

Bình ??nh:

Khen th??ng 2 thanh niên d?ng c?m c?u ng??i g?p n?n trong l? d?

Dan trí

T?nh ?oàn Bình ??nh ?? khen th??ng g??ng ng??i t?t vi?c t?t v?i 2 thanh niên ? x? ?n Ngh?a (huy?n Hoài ?n) vì ?? d?ng c?m c?u ng??i g?p n?n trong c?n l? d?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 24/11, anh L??ng ?ình Tiên, Phó Bí th? T?nh ?oàn Bình ??nh v?a trao b?ng khen cho anh Nguy?n Xuan Thành và anh Ph?m H?u ??c (thu?c l?c l??ng Thanh niên xung kích x? ?n Ngh?a, huy?n Hoài ?n) vì có hành ??ng d?ng c?m c?u ng??i g?p n?n trong b?o l?.

Khen th??ng 2 thanh niên d?ng c?m c?u ng??i g?p n?n trong l? d? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhó Bí th? T?nh ?oàn Bình ??nh L??ng ?ình Tiên trao b?ng khen cho 2 thanh niên d?ng c?m c?u ng??i g?p n?n trong b?o l? (?nh: T?nh ?oàn Bình ??nh).

V?a qua, trong c?n b?o s? 10 ?? b? vào các t?nh mi?n Trung gay thi?t h?i n?ng n? cho ng??i dan. Sau c?n b?o, tình tr?ng l? l?t xu?t hi?n ? các huy?n mi?n núi c?a t?nh Bình ??nh, gay thi?t h?i l?n v? tài s?n và uy hi?p tính m?ng ng??i dan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, kho?ng sáng 6/11, ?ng Nguy?n ??c C?nh, ra khu v?c su?i Tem ?? d?t bò ??n khu v?c cao ?? tránh l? thì b? n??c cu?n tr?i và may m?n ?u mình trên cay kêu c?u.

Ngay sau ?ó, ng??i dan ??a ph??ng, l?c l??ng c?u h? ?? nhanh chóng ti?p c?n hi?n tr??ng. Trong ?ó, 2 anh Nguy?n Xuan Thành, Ph?m H?u ??c ?? k?p th?i ?ng c?u, ??a ?ng C?nh vào b? an toàn.

Khen th??ng 2 thanh niên d?ng c?m c?u ng??i g?p n?n trong l? d? - 2
Liên ti?p 2 ng??i dan ? huy?n Hoài ?n (Bình ??nh) b? n?n khi ?i d?t bò tránh l? ??u ???c l?c l??ng ch?c n?ng, ng??i dan k?p th?i ?ng c?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo th?ng kê c?a t?nh Bình ??nh, t?ng thi?t h?i t? các ??t b?o, m?a l? l?n liên ti?p trong nh?ng ngày qua ??c tính 1.043 t? ??ng. Trong ?ó, b?o s? 9 ??c thi?t h?i g?n 500 t? ??ng; b?o s? 10, 12 và m?a, l? ??c thi?t h?i g?n 543 t? ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??c bi?t, ??n nay 23 ng? dan trên 2 tàu cá c?a ng? dan th? x? Hoài Nh?n (Bình ??nh) v?n b? m?t tích trên bi?n do b?o.

Do?n C?ng