Th? t?, 25/11/2020 - 09:08

??a ki?n th?c pháp lu?t ??n v?i thanh niên, h?c sinh

Dan trí

Th?i gian v?a qua, các c?p b? ?oàn trong toàn t?nh Ngh? An ?? t?ng c??ng t? ch?c tuyên truy?n ph? bi?n pháp lu?t. Vi?c làm y ngh?a này ?? thu hút ??ng ??o l?c l??ng ?oàn viên, h?c sinh... tham gia.

??a ki?n th?c pháp lu?t ??n v?i thanh niên, h?c sinh - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPh? bi?n ki?n th?c pháp lu?t v? an toàn giao th?ng và lái xe an toàn là m?t trong nh?gx vi?c làm c?n thi?t ??i v?i th? h? tr?.

Tuyên truy?n sau r?ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?i gian qua, các t? ch?c ?oàn c? s? thu?c T?nh ?oàn Ngh? An ?? tri?n khai ???c h?n 13.000 bu?i sinh ho?t ?oàn, phát mi?n phí h?n 30.000 tài li?u truy?n th?ng phòng ch?ng ma tuy và các t? n?n x? h?i; g?n 400 bu?i truy?n th?ng, tuyên truy?n l?u ??ng…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?u hình th?c tuyên truy?n c?ng ?? ???c tri?n khai mang l?i hi?u qu? tích c?c. B?ng các ho?t ??ng truy?n th?ng sau r?ng, các tình hu?ng c? th?, các ho?t ??ng tuyên truy?n ph? bi?n pháp lu?t ???c tri?n khai trên ??a bàn toàn t?nh trong th?i gian qua ?? góp ph?n kh?ng nh? làm thay ??i nh?n th?c, hi?u bi?t pháp lu?t c?a các b?n tr?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác CLB “Thanh niên gi? yên biên gi?i”, t?i các huy?n mi?n núi K? S?n, T??ng D??ng, Qu? Phong… hay các di?n ?àn “Thanh niên v?i c?ng tác ??u tranh phòng ch?ng AIDS, ma tuy, m?i dam”, “Ch?m sóc s?c kh?e sinh s?n v? thành niên, phòng ng?a vi ph?m pháp lu?t và t? n?n x? h?i”… ?? th?c s? t?o ra san ch?i b? ích cho ?oàn viên thanh niên ?? h?c t?p và giao l?u, tránh tình tr?ng b? l?i kéo, sa ng? vào các t? n?n x? h?i.

??a ki?n th?c pháp lu?t ??n v?i thanh niên, h?c sinh - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?i gian v?a qua, các c?p b? ?oàn trong toàn t?nh Ngh? An ?? t?ng c??ng t? ch?c tuyên truy?n ph? bi?n pháp lu?t ???c ??ng ??o l?c l??ng ?oàn viên, h?c sinh... tham gia.

T?i ?oàn thanh niên C?ng an t?nh Ngh? An, th?i gian qua, ??n v? này ?? t? ch?c 33 bu?i tuyên truy?n, giáo d?c pháp lu?t cho h?n 7.200 h?c sinh và ng??i dan v?i các ch? ?? phòng ch?ng pháo n?, ma túy; PCCC; b?o l?c h?c ???ng; mua bán tr? em, và h?n 80 chuy?n xe tuyên truy?n l?u ??ng pháp lu?t v? phòng ch?ng xam h?i tr? em, mua bán ng??i.

Bí th? ?oàn thanh niên C?ng an t?nh Ngh? An Nguy?n ?ình Khánh th?ng tin, tình tr?ng vi ph?m pháp lu?t trên m?ng di?n ra ?áng báo ??ng, nhi?u cá nhan có hành vi ??ng t?i, phát tán các tin bài có n?i dung sai s? th?t, xuyên t?c tình hình d?ch b?nh Covid-19; ??a th?ng tin sai s? th?t v? ??i h?i ??ng các c?p. Ch? tính riêng t? ??u n?m 2020 ??n nay, c? quan c?ng an ?? phát hi?n và x? ly 87 tr??ng h?p vi ph?m Lu?t An ninh m?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChính vì th? vi?c tuyên truy?n ph? bi?n lu?t An ninh m?ng ?? ???c tri?n khai m?t cách m?nh m?, nh?m nang cao nh?n th?c cho l?c l??ng ?oàn viên, thanh niên, h?c sinh, b?i ?ay chính là nhóm ??i t??ng s? d?ng m?ng Internet nhi?u nh?t.

??a ki?n th?c pháp lu?t ??n v?i thanh niên, h?c sinh - 3

Các cán b? ?? tr?c ti?p tuyên truy?n, ph? bi?n ki?n th?c cho ?oàn viên, h?c sinh...

T?i các huy?n Di?n Chau, Th? x? Thái Hòa…, các t? ch?c ?oàn c?ng ?? ??n các tr??ng h?c tuyên truy?n ph? bi?n giáo d?c pháp lu?t cho h?c sinh th?ng qua hình th?c san kh?u hoá, di?n ti?u ph?m; ??n t?i các c?ng ch? tuyên truy?n pháp lu?t v? an toàn giao th?ng cho ng??i dan, thu hut hàng ngàn l??t ?VTN, ?? viên, h?c sinh tham gia.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDRiêng t?i huy?n T??ng D??ng, huy?n ?oàn ?? ra m?t m? hình “B?n làng kh?ng có ma túy” t?i b?n L?u Th?ng, x? L?u Ki?n. T? m? hình này ?? góp ph?n nang cao nh?n th?c, y th?c t? giác trong phòng ng?a ma tuy trong m?i ?oàn viên thanh niên và qu?n chúng nhan dan.

Phó Bí th? T?nh ?oàn Ngh? An Ph?m V?n Toàn cho bi?t, th?i gian qua, Ban th??ng v? t?nh ?oàn ?? ch? ??o xay d?ng ???c m?t l?c l??ng hùng h?u v?i 130 ??i thanh niên xung kích trong c?ng tác ph? bi?n giáo d?c pháp lu?t, nh?t là tuyên truy?n l?u ??ng t?i các tr??ng h?c, ??a bàn ??c thù, mi?n núi, biên gi?i, ?em l?i hi?u qu? thi?t th?c.

Hi?u qu? t? xét x? l?u ??ng và phiên toà gi? ??nh

??a ki?n th?c pháp lu?t ??n v?i thanh niên, h?c sinh - 4

Nh?ng phiên toà gi? ??nh có y ngh?a tuyên truy?n pháp lu?t r?t cao.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?i ?ay, vào chi?u ngày 5/11 Vi?n ki?m sát nhan dan huy?n Qu? H?p ph?i h?p v?i TAND, C?ng an, Huy?n ?oàn và H?i ??ng tuyên truy?n ph? bi?n giáo d?c pháp lu?t huy?n Qu? H?p t? ch?c phiên Tòa gi? ??nh v? án “Mua bán trái phép ch?t ma túy” t?i tr??ng Trung h?c ph? th?ng Qu? H?p I. Phiên toà gi? ??nh ?? tái hi?n m?t v? án “Mua bán trái phép ch?t ma túy” mà b? cáo là ng??i ch?a thành niên, còn ?ang ng?i trên gh? nhà tr??ng.

T?i phiên tòa, nh?ng cau h?i c?ng nh? ph?n lu?n t?i ?? giúp các em h?c sinh hi?u r? h?n nh?ng quy ??nh c?a pháp lu?t v? hành vi ph?m t?i “Mua bán trái phép ch?t ma túy”, giúp các em t? nang cao nh?n th?c c?a mình v? pháp lu?t phòng ch?ng ma tuy.

??a ki?n th?c pháp lu?t ??n v?i thanh niên, h?c sinh - 5

T? chúc h?i thi "rung chu?ng vàng" nh?m nang cao ki?n th?c cho các ?oàn viên thanh niên và h?c sinh.

Tr??c ?ó, vào ngày 28/10, t?i tr??ng THPT Di?n Chau 2, TAND huy?n Di?n Chau ph?i h?p v?i Phòng T? pháp và Huy?n ?oàn Di?n Chau ?? xét x? s? th?m c?ng khai v? án “gay r?i tr?t t? c?ng c?ng" ??i v?i b? cáo Nguy?n V?n V? (SN 2002, trú t?i xóm Thái Th?nh, x? Di?n Kim). Ch? vì m?t phút b?c ??ng, kh?ng ki?m ch? c?m xúc mà V? – ch? vì xích mích mà ?ánh tr? ng??i khác ?? b? ?ánh ??i b?ng 16 tháng tù… Có th? nói r?ng, vi?c t? ch?c các phiên toà l?u ??ng ?? k?p th?i r?n ?e, giáo d?c cho ??i t??ng thanh niên, h?c sinh, các phiên toà gi? ??nh c?ng ???c t? ch?c nhi?u h?n, thu hút s? tham gia c?a ??ng ??o các h?c sinh, thanh thi?u niên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBí th? chi ?oàn Vi?n ki?m sát t?nh Ngh? An Nguy?n Th? H?i cho hay, vi?c t? ch?c các phiên toà gi? ??nh là cách tuyên truy?n giáo d?c pháp lu?t h??ng ??n th?c t?, g?n v?i s? hi?u bi?t c?a các ??i t??ng h?c sinh, thanh niên. T? các v? án có th?t, qua di?n xu?t c?a nh?ng di?n viên kh?ng chuyên ?? giúp ng??i nghe hi?u h?n các tình hu?ng vi ph?m pháp lu?t. Qua ?ó t? b?n than nang cao y th?c trách nhi?m trong c?ng tác ??u tranh phòng ch?ng các t? n?n, các hành vi vi ph?m pháp lu?t.

Nguy?n Tú