Th? t?, 25/11/2020 - 07:50

T? n?m 2021: Ng??i lao ??ng làm vi?c ? vùng nào s? ???c ngh? h?u s?m?

Dan trí

Danh m?c các x?, huy?n thu?c 23 t?nh ?ang ???c l?y y ki?n nh?m c? th? hoá quy ??nh v? các tr??ng h?p ngh? h?u ? tu?i th?p h?n theo ?i?u 169 c?a Lu?t Lao ??ng và N? 135/2020/N?-CP, tính t? n?m 2021.

T? n?m 2021: Ng??i lao ??ng làm vi?c ? vùng nào s? ???c ngh? h?u s?m? - 1

Quy ??nh tu?i ngh? h?u th?p h?n tu?i ngh? h?u trong ?i?u ki?n làm vi?c bình th??ng (?? ho?: H?ng Nguy?n)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? L?-TB&XH ?ang l?y y ki?n góp y v? d? th?o Th?ng t? ban hành danh m?c vùng có ?i?u ki?n kinh t? - x? h?i ??c bi?t khó kh?n. ?ay là c?n c? ?? xác ??nh các tr??ng h?p có th? ngh? h?u ? tu?i th?p h?n theo quy ??nh t?i kho?n 3 ?i?u 169 c?a B? lu?t Lao ??ng và ?i?u 5 Ngh? ??nh s? 135/2020/N?-CP ngày 1811/2020 c?a Chính ph? quy ??nh v? tu?i ngh? h?u.

Theo ?ó, Ngh? ??nh 135/2020/N?-CP ?? quy ??nh, t? 1/1/2021, ng??i lao ??ng có t? ?? 15 n?m tr? lên làm vi?c ? vùng có ?i?u ki?n kinh t? - x? h?i ??c bi?t khó kh?n, bao g?m c? th?i gian làm vi?c ? n?i có ph? c?p khu v?c h? s? 0,7 tr? lên tr??c ngày 1/1/2021, thì ???c ngh? h?u th?p h?n tu?i quy ??nh t?i ?a 5 n?m.

??i t??ng áp d?ng s? là ng??i lao ??ng và ng??i s? d?ng lao ??ng quy ??nh t?i các kho?n 1, 2 và 3 ?i?u 2 c?a B? lu?t Lao ??ng; c? quan, t? ch?c và cá nhan có liên quan ??n b?o hi?m x? h?i.

Ph?m vi d? ki?n áp d?ng t?i 23 t?nh, trong ?ó có nhi?u t?nh thu?c mi?n núi nh?: ?i?n Biên, Cao B?ng, Lào Cai, B?c K?n, S?n La, Yên Bái, Lai Chau, L?ng S?n, Thanh Hóa, Ngh? An, Qu?ng Tr?, Th?a Thiên - Hu?, Qu?ng Bình, Qu?ng Nam, ??k L?k, ??k N?ng, Kon Tum, Gia Lai, Bình Ph??c, Lam ??ng…

Hoàng M?nh