Th? sáu, 28/08/2020 - 14:15

"S?c" v?i ?? ki?u ngh? vi?c c?a nhan s? tr?

Dan trí

Ngh? vi?c kh?ng báo m?t l?i, h?m nay v?a xin ngh? ngày mai ?? m?t t?m hay ngh? vi?c kh?ng bàn giao...Nhi?u nhà tuy?n d?ng ?ang ?au ??u v?i cách ?ng x? c?a b?n tr?.

H?m nay v?a xin, h?m sau ?? ngh??

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDAnh Nguy?n V?n Hùng, ch? m?t phòng t?p GYM t?i Th? ??c, TPHCM cho bi?t, m?i ?ay, phòng t?p ch? anh náo lo?n khi khách ??n mà kh?ng có ng??i m? c?a.?

Anh g?i cho nhan viên ph? trách ca sáng là m?t sinh viên t?t nghi?p ?H, té ng?a khi c? gái nói nh? kh?ng: "Em ngh? r?i anh ?i, tính chi?u nay g?i báo anh!"

S?c v?i ?? ki?u ngh? vi?c c?a nhan s? tr? - 1

C?ng ty c?a ch? Th?m t?ng "kh? h?t bi?t" vì nhan viên ngh? vi?c thi?u chuyên nghi?p?

Ch? Lê Th?m, qu?n ly t?i m?t c?ng ty thi?t k? t?i Hà N?i, k?: "Cách ?ay kh?ng lau, t?i g?p 2 nhan viên, h?m nay báo xin ngh?, ch?a k?p trao ??i là... ngày mai ngh? lu?n, ?i làm ch? khác. ??ng nói ??n vi?c báo ngh? sao cho chuyên nghi?p ?? c?ng ty còn s?p x?p c?ng vi?c hay tuy?n ng??i m?i, nhi?u ng??i ngh?".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong khi các b?n bi?t r? c?ng vi?c thi?t k? theo team, n?u ngh? ??t xu?t ?nh h??ng ??n m?i ng??i nh? th? nào. C?ng ty c?ng quy ??nh ngh? ph?i báo tr??c ?? thu x?p.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t n? hi?u tr??ng t?i tr??ng m?m non ? Q.8 (TPHCM) c?ng t?ng g?p nh?ng ?ng viên, trúng tuy?n vào làm giáo viên ? tr??ng. Hai bên th?a thu?n, th?ng nh?t nh?ng ??n ngày ?i làm kh?ng th?y ??n tr??ng, nhà tr??ng r?i b?i.?

Bà g?i ?i?n có ng??i kh?ng liên l?c ???c, có ng??i kh?ng nghe máy. Có tr??ng h?p, sau ?ó nh?n tin t?nh queo: "Em nh?n vi?c n?i khác r?i c? ?i!".?

Hai bên ch?a ràng bu?c, nh?ng m?t cu?c g?i th?ng báo, cáo l?i là ?i?u c?n thi?t th? hi?n y th?c, cách ?ng x? có v?n hóa c?a mình. Nh?t ? ?ay, b?n làm trong l?nh v?c giáo d?c.?

Ngh? vi?c sao cho "duyên"?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ánh giá v? v?n ?? này, ThS T? Th? Hoàng Lan, ?H S? ph?m TPHCM chia s?, nhi?u b?n tr? hi?n nay khi xin ngh? vi?c nh?ng kh?ng kh?ng thèm xin, c? v?y là ngh?.

"Khi ngh? là ?òi ngh? ngay l?p t?c. Ho?c ? l?i ch? ??n ngày ngh? thì làm vi?c cho có l?; khi ngh? ??y nh?ng l?i trách móc ch? c?; ??a tài li?u, th?ng tin khách hàng c?a n?i c? cho n?i m?i..." - Ths Lan k?.

S?c v?i ?? ki?u ngh? vi?c c?a nhan s? tr? - 2

Các c?ng ty có r?t nhi?u cách ?? "soi" ?ng viên, trong ?ó có kênh th?ng tin t? c?ng ty c? (?nh minh h?a)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?t là ??i v?i nhan s?, các t? ch?c chuyên nghi?p, n?i làm vi?c c? chính là m?t kênh ?? h? tìm hi?u v? nhan s? c?a mình.?

M?t qu?n ly nhan s? ? TPHCM chia s?, trong các m?i quan h? hay

"Nhi?u ng??i ngh? vi?c còn mang h?t tài li?u, th?m chí khách hàng ? c?ng ty c? v? n?i m?i.? H? t??ng r?ng mình ???c xem là "c?ng th?n" mà quên m?t v?i ng??i th?c d?ng thì ? ?au c?ng s? n?m trong di?n "dè ch?ng".?

Ch? Tr??ng Hoài M?, Tr??ng phòng c?ng ty c?ng ngh? ? Q.1, TPHCM

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDc?ng vi?c, chia tay nhau là chuy?n bình th??ng. Nh?ng chia tay sao cho v?n minh, l?ch s?, chuyên nghi?p và có c? tình ng??i.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ng, m?i ng??i h?y can nh?c th?t k? các ly do ngh? vi?c, g?p trao ??i th?ng th?n v?i s?p v? ly do, hoàn c?nh.

Trong tr??ng h?p h?p ??ng dài h?n, ng??i lao ??ng nên s?p x?p ít nh?t 2 tháng tr??c khi khi ngh?; kh?ng v?i h?a h?n ?i làm ngay v?i c?ng ty m?i.??

Có th? quá trình làm vi?c có nh?ng nhi?u ?i?u ch?a v?a y nh?ng c?n hi?u, ?? tuy?n d?ng, ?ào t?o m?t nhan s?, c?ng ty ph?i ??u t? r?t nhi?u. H?y bi?t tran tr?ng nh?ng ng??i ?? làm cùng, nh?ng ?i?u c?ng vi?c ?? mang l?i cho mình.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCách ra c?n l?ch s?, mình vào nhi?u ng??i chào ?ón thì c?ng ??ng l?ng l?ng mà ?i. G?i l?i chào ??n m?i ng??i theo cách tran tr?ng, phù h?p nh?t vì dù có th? kh?ng làm cùng nh?ng s? còn g?p nhau nhi?u.?

Còn ? l?i m?t ngày, dù trong th?i gian ch? ngh?, v?n làm vi?c h?t kh? n?ng c?a mình...

?ng c?ng cho bi?t thêm, hi?n khi tuy?n d?ng, nhi?u n?i ??a tiêu chí li?u? ?ng viên có bi?t cách chia tay, ngh? vi?c sao cho chuyên nghi?p hay kh?ng.

Th? nên, ng??i lao ??ng c?n h?c cách ngh? vi?c chuyên nghi?p tr??c c? khi xin ???c vi?c làm.

Hoài Nam?