Th? t?, 25/11/2020 - 13:43

N?ng dan mi?n núi thu ti?n t? t? tr?ng cam

Dan trí

V?i thu nh?p 250-300 tri?u ??ng/ha, cay cam ?? giúp nhi?u gia ?ình ? x? Xuan Hoà (huy?n Nh? Xuan, Thanh Hoá) có thu nh?p ti?n t? hàng n?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT? m?t vùng ??t nghèo tr??c ?ay ch? tr?ng cay s?n ho?c cay mía, x? Xuan Hòa nay ?? tr? thành vùng ??t c?a nh?ng h? giàu lên t? cay cam, cay b??i. T? n?m 2014 ??n nay, x? Xuan Hòa ?? chuy?n ??i ???c 177 ha ??t n?ng nghi?p sang tr?ng cam ???ng canh và cam lòng vàng, v?i 38 h? gia ?ình tham gia.?

N?ng dan mi?n núi thu ti?n t? t? tr?ng cam - 1

T? m?t vùng ??t nghèo ch? tr?ng cay s?n, cay mía thì nay x? Xuan Hòa (huy?n Nh? Xuan, Thanh Hoá) ?? tr? thành vùng ??t c?a nh?ng h? giàu lên t? cay cam.

???n x? Xuan Hòa vào nh?ng ngày này s? d? dàng b?t g?p nh?ng v??n cam lòng vàng, cam ???ng canh tr?u qu? vàng r?c trên nh?ng s??n ??i. ?ay là th?i ?i?m cam Xuan Hòa b??c vào thu ho?ch chính v?.?

H? tr?ng ít nh?t c?ng có 7 ha cam, h? nhi?u nh?t lên ??n h?n ch?c ha, v?i giá dao ??ng t? 15.000 ??n 20.000 ??ng/kg. Cay cam Xuan Hòa kh?ng ch? giúp xoá ?ói gi?m nghèo ? ??a ph??ng, mà còn là cay tr?ng ch? l?c giúp nhi?u gia ?ình v??n lên làm giàu trên ??t quê h??ng.?

N?ng dan mi?n núi thu ti?n t? t? tr?ng cam - 2

Anh Lê Minh H?i- Ch? c?a h?n 10 ha cam là m?t trong nh?ng ng??i ?i ??u trong c?ng cu?c chuy?n ??i t? cay mía, s?n sang cay cam.

Gia ?ình anh Lê Minh H?i (x? Xuan Hoà) tr?ng h?n 10 ha cam. Anh H?i là m?t trong nh?ng ng??i tiên phong tr?ng lo?i cay này.?

Tr??c khi tr?ng cam, c?ng nh? các gia ?ình khác ? Xuan Hòa, anh H?i ch? y?u tr?ng mía, s?n, d?a. Tuy nhiên, hi?u qu? kinh t? kh?ng cao. Th?c hi?n ch? tr??ng c?a ??ng, Nhà n??c v? chuy?n ??i c? c?u cay tr?ng, n?m 2015 gia ?ình anh ?? m?nh d?n phá b? nh?ng di?n tích cay tr?ng kém hi?u qu? và chuy?n h??ng sang tr?ng cam.?

N?ng dan mi?n núi thu ti?n t? t? tr?ng cam - 3

Theo ?ánh giá c?a ng??i dan, tr?ng cay cam cho l?i l?i g?p nhi?u l?n so v?i tr?ng các lo?i cay tr??c ?ay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo anh H?i, cam là m?t lo?i cay khó tr?ng, kén ??t và th?i ti?t nên nh?ng n?m ??u chuy?n ??i, gia ?ình c?ng g?p kh?ng ít khó kh?n. Tuy nhiên, do ch?u khó h?c h?i, tìm tòi nên sau??3 n?m, v??n cam c?a gia ?ình anh b?t ??u cho thu ho?ch.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVào th?i ?i?m thu ho?ch chính trong n?m, gia ?ình anh t?o c?ng ?n vi?c làm cho hàng ch?c lao ??ng, m?i lao ??ng ???c tr? 6 tri?u ??ng/tháng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh? th?i ?i?m chính v?, có ngày gia ?ình anh ph?i huy ??ng t?i h?n 50 lao ??ng ??a ph??ng ??n thu ho?ch ?? k?p chuy?n cho th??ng lái. Nh?ng nhan c?ng ???c chia ra làm các c?ng ?o?n nh? c?t cam, gùi cam, phan lo?i qu?, ?óng thùng…??

N?ng dan mi?n núi thu ti?n t? t? tr?ng cam - 4

Nh?ng gia ?ình tr?ng cam ?? t?o c?ng ?n vi?c làm th?i v? cho hàng tr?m ng??i lao ??ng ??a ph??ng.

Theo h?ch toán c?a anh H?i, 1ha cam tính t? khi tr?ng ??n lúc thu ho?ch ??u t? kho?ng t? 250-300 tri?u ??ng/ha. V?i n?ng su?t hi?n t?i t? 25 ??n 30 t?n/ha,tr? các chi phí, m?i n?m gia ?ình anh H?i thu v? t? 150 - 170 tri?u ??ng/ha ti?n l?i.

Ch? nhan c?a h?n ch?c ha cam kh?ng ??nh, hi?u qu? kinh t? t? tr?ng cam mang l?i cao g?p nhi?u l?n so v?i tr?ng các lo?i cay khác tr??c kia nh? keo, s?n, d?a…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng nh? gia ?ình anh H?i, t? ??u tháng 11 ??n nay, v??n cam r?ng g?n 8ha c?a gia ?ình anh Nguy?n H?u Khang (th?n 8, x? Xuan Hòa) c?ng ?ang ??n k? thu ho?ch r?.

N?ng dan mi?n núi thu ti?n t? t? tr?ng cam - 5

Trung bình m?i ha cam tr? chi phí, các nhà v??n thu v? kho?ng 170 tri?u ??ng/ha.

C?n th?n ch?n nh?ng qu? cam to ??p nh?t ?? ?óng thùng g?i ra cho khách hàng Hà N?i, anh Khang ph?n kh?i cho bi?t: “C? ??n ??u tháng 9 hàng n?m, các th??ng lái quen ?? ??n v??n cam ??t mua. V?i ch?t l??ng cam ?? ???c kh?ng ??nh nh?ng n?m tr??c, nên n?m nay, v??n cam c?a gia ?ình ch? ?? ph?c v? bán cho khách quen ? trong và ngoài t?nh. Nhi?u khách hàng ???c b?n bè gi?i thi?u c?ng g?i ?i?n ??t cam nh?ng kh?ng ?? ?? bán”.

Tho?n tho?t ch?n nh?ng qu? cam ?? ?? chín ?? c?t cho th??ng lái, ?ng Ph?m V?n Th? cho bi?t: “T?i làm ? ?ay ?? ???c 6 n?m, trung bình m?i tháng ???c tr? 6 tri?u ??ng. Cam ? ?ay th??ng lái và ng??i mua r?t ?a chu?ng t? ??u mùa h? ?? ??n ??t mua r?t ??ng. Nh?ng ngày này, th??ng lái ??n c?t cam v?i s? l??ng l?n, nên chúng t?i ph?i có m?t t?i v??n t? sáng s?m ??n t?i m?t m?i h?t ??n hàng trong ngày”.

N?ng dan mi?n núi thu ti?n t? t? tr?ng cam - 6

N?m 2020, Xuan Hòa ?? xay d?ng thành c?ng s?n ph?m trái cay ?n qu? ??t tiêu chu?n OCOP 3 sao c?p t?nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDXác ??nh cam là m?t trong nh?ng cay m?i nh?n trong phát tri?n kinh t? c?a các h? n?ng dan ? x? Xuan Hòa, t? n?m 2014 ??n nay, x? Xuan Hòa ?? chuy?n ??i ???c 177 ha ??t n?ng nghi?p sang tr?ng cam ???ng canh và cam lòng vàng, v?i 38 h? gia ?ình tham gia.??

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? giúp các h? dan trong quá trình s?n xu?t, phát tri?n b?n v?ng vùng cay ?n qu?, ngành n?ng nghi?p Thanh Hóa ?? có nh?ng chính sách h? tr? hi?u qu?, phù h?p nh?: h? tr? v? khoa h?c k? thu?t, gi?ng, phan bón; h? tr? ti?n c?i t?o ??t 15 tri?u ??ng/ha cay.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, n?m 2017, S? NN&PTNT Thanh Hóa ?? h? tr? cho H?p tác x? Thành C?ng (Xuan Hòa) m?t chi?c máy cày. ??u n?m 2020, h? tr? ti?p cho h?p tác x? xay d?ng m?t nhà kho b?o qu?n s?n ph?m sau thu ho?ch v?i di?n tích 500m2, t?ng kinh phí 4 t? ??ng, trong ?ó S? N?ng nghi?p và Phát tri?n n?ng th?n h? tr? 3,2 t? ??ng, H?p tác x? ??i ?ng 800 tri?u ??ng.

N?ng dan mi?n núi thu ti?n t? t? tr?ng cam - 7

?ng Lê V?n Tuyên, Ch? t?ch UBND x? Xuan Hòa cho bi?t: “V?i t?ng s? 177 ha cay ?n qu? c?a ??a ph??ng, m?i ha trái cay ? ?ay ??u t? vào kho?ng t? 350 tri?u ??n 400 tri?u/ha, sau 3 n?m n?u th? nh??ng và th?i ti?t thu?n l?i s? cho thu ho?ch nh?ng qu? ??u tiên.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?m 2020 Xuan Hòa ?? xay d?ng thành c?ng s?n ph?m trái cay ?n qu? ??t tiêu chu?n OCOP 3 sao c?p t?nh. ??i v?i m?t x? mi?n núi ?i?u này là c? m?t s? n? l?c c? g?ng khi ??a thành cay ?n qu? mang l?i hi?u qu? kinh t? cao cho ??a ph??ng”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“?? phát tri?n b?n v?ng cay cam, s?p t?i, ??a ph??ng s? duy trì ?n ??nh di?n tích 177 ha cam; chú tr?ng nang cao n?ng su?t, ch?t l??ng s?n ph?m. Bên c?nh ?ó, ??a ph??ng s? ch? tr?ng khau liên k?t, tìm ki?m ??u ra ?n ??nh cho s?n ph?m, kh?ng ?? x?y ra tình tr?ng “???c mùa m?t giá, ???c giá m?t mùa” nh? tr??c kia..”- ?ng Tuyên cho bi?t thêm.

Bình Minh