Th? t?, 25/11/2020 - 12:09

Ninh Bình: Phiên GDVL l?u ??ng c?n tuy?n h?n 4.500 lao ??ng

Dan trí

Trung tam D?ch v? vi?c Ninh Bình ?ang ph?i h?p v?i huy?n Yên Khánh t? ch?c phiên giao d?ch vi?c làm l?u ??ng. Có g?n 50 doanh nghi?p, c? s? ?ào t?o ngh? tham gia tuy?n d?ng h?n 4.500 lao ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhiên giao d?ch vi?c làm l?u ??ng tháng 11/2020 do Trung tam D?ch v? vi?c làm t?nh Ninh Bình ph?i h?p v?i UBND huy?n Yên Khánh t? ch?c t? ngày 24 - 25/11, thu hút 15 ??n v? tr?c ti?p và 34 ??n v? g?i ch? tiêu và hàng tr?m ng??i ??n tham d? ?? ?ng tuy?n. Ch??ng trình có h?n 4.500 ch? tiêu lao ??ng và 2.300 ch? tiêu tuy?n sinh.

Ninh Bình: Phiên GDVL l?u ??ng c?n tuy?n h?n 4.500 lao ??ng - 1
Ninh Bình: Phiên GDVL l?u ??ng c?n tuy?n h?n 4.500 lao ??ng - 2

Khai m?c phiên giao d?ch vi?c làm l?u ??ng tháng 11/2020 t?i Ninh Bình sáng 24/11.

?ng L? Thanh Tùng, Giám ??c Trung tam D?ch v? vi?c làm Ninh Bình cho bi?t, Ban t? ch?c hy v?ng phiên GDVL l?n này s? mang l?i nhi?u c? h?i vi?c làm và nhi?u ng??i dan ???c tham gia xu?t kh?u lao ??ng, góp ph?n làm giàu cho b?n than và phát tri?n kinh t? x? h?i cho quê h??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGiám ??c Trung tam D?ch v? vi?c làm Ninh Bình chia s? thêm, v?i m?c ?ích t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho ng??i lao ??ng có nhu c?u tìm ki?m vi?c làm và ?ào t?o ngh?, ??c bi?t ??i v?i ng??i lao ??ng ? vùng sau, vùng xa, có khó kh?n v? kho?ng cách ??a ly, giao th?ng.

Trao ??i v?i PV Dan trí, ch? ?inh Th? H?ng (36 tu?i) quê x? Khánh Thành, huy?n Yên Khánh chia s?, tr??c kia ch? làm c?ng nhan may cho m?t nhà máy trên ??a bàn huy?n, tuy nhiên do d?ch Covid-19 c?ng ty ph?i c?t gi?m lao ??ng. Vì th?, ch? ph?i ngh? vi?c nhi?u tháng qua. S? ti?n tr? c?p th?p nghi?p kh?ng ?? trang tr?i cho cu?c s?ng gia ?ình khi ch? cùng ch?ng ph?i nu?i 2 con ?ang tu?i ?n h?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"??n tham d? phiên giao d?ch vi?c làm t?i mong mu?n có ???c c?ng vi?c m?i, dù có làm xa nhà h?n tr??c kia c?ng ???c, mi?n làm c?ng vi?c và thu nh?p ?n ??nh ?? cu?c s?ng kh?ng ph?i b?p bênh nh?ng nh?ng tháng qua. T?i ?? có tay ngh? may, nên v? trí ?ng tuy?n là các c?ng ty may m?c trong huy?n, l??ng tháng trên 5 tri?u ??ng ?? phù h?p v?i ?i?u ki?n c?a b?n than và gia ?ình".

Ninh Bình: Phiên GDVL l?u ??ng c?n tuy?n h?n 4.500 lao ??ng - 3

T?i phiên giao d?ch vi?c làm, các doanh nghi?p và c? s? ?ào t?o ngh? tham gia tuy?n d?ng v?i trên 4.500 ch? tiêu lao ??ng.

?ng L? Thanh Tùng nh?n ??nh, th? tr??ng lao ??ng trong th?i gian qua có b??c phát tri?n khá nhanh, nhu c?u tuy?n d?ng ho?c thay th? lao ??ng l?n, xong k?t qu? còn h?n ch? do th?c t? ng??i lao ??ng tìm ki?m ???c c?ng vi?c phù h?p v?i trình ??, kh? n?ng c?a mình còn khó kh?n do ?nh h??ng c?a d?ch b?nh Covid-19 và b?n than h? thi?u th?ng tin v? th? tr??ng lao ??ng. Ng??c l?i các doanh nghi?p l?i khó tuy?n d?ng ???c ngu?n nhan l?c có trình ?? tay ngh? phù h?p v?i yêu c?u c?ng ngh? ?ang s? d?ng.

??i di?n C?ng ty C? ph?n Nh?m Vi?t Pháp - Ninh Bình cho bi?t, nhà máy c?a c?ng ty ?óng t?i KCN Phúc S?n (TP Ninh Bình) các day truy?n s?n xu?t ho?t ??ng ?n ??nh và ngày càng phát tri?n thêm các ??n hàng. Vì th?, c?ng ty c?n tuy?n thêm các v? trí lao ??ng vào làm vi?c trong nhà máy ?? ?áp ?ng ?? l??ng lao ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Chúng t?i ?? g?i ch? tiêu, v? trí tuy?n d?ng cho Trung tam D?ch v? vi?c làm t?nh Ninh Bình v?i mong mu?n tìm ???c nh?ng lao ??ng phù h?p v?i m?c l??ng ??m b?o. Tuy nhiên, nhi?u lao ??ng ?ng tuy?n ch?a ?? ?i?u ki?n trúng tuy?n do trình ?? ch?a ?áp ?ng ???c nhu c?u tuy?n d?ng. C?ng ty s? ti?p t?c tuy?n d?ng ?? ??m b?o l??ng lao ??ng c?n thi?t", v? ??i di?n cho hay.

?ng Tùng chia s? thêm, Trung tam D?ch v? vi?c làm t?nh Ninh Bình v?i ch?c n?ng chính là c?u n?i gi?a ng??i lao ??ng và ng??i s? d?ng lao ??ng, th?c hi?n s?p x?p vi?c làm có hi?u qu? th?ng qua các ch??ng trình ch?p n?i cung - c?u lao ??ng; cung c?p các d?ch v? cho ng??i lao ??ng v?: l?a ch?n ngành ngh?, trình ?? ?ào t?o, c?ng vi?c phù h?p v?i kh? n?ng;

Ninh Bình: Phiên GDVL l?u ??ng c?n tuy?n h?n 4.500 lao ??ng - 4

??ng ??o ng??i dan tìm ki?m vi?c làm ??n tham gia phiên giao d?ch v?i hy v?ng có ???c vi?c làm ?n ??nh, thu nh?p cao.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT? v?n k? n?ng thi tuy?n, t? t?o, tìm vi?c làm trong và xu?t kh?u lao ??ng; v? qu?n tr? và phát tri?n ngu?n nhan l?c; T? v?n v? các chính sách, pháp lu?t cho ng??i lao ??ng và ng??i s? d?ng lao ??ng và th?c hi?n chính sách b?o hi?m th?t nghi?p cho ng??i lao ??ng b? m?t vi?c làm.

???c bi?t, Sàn giao d?ch thu?c Trung tam D?ch v? vi?c Ninh Bình ho?t ??ng t?t c? các ngày làm vi?c trong tu?n và cao ?i?m vào ngày mùng 3 hàng tháng ?? trao c? h?i cho doanh nghi?p, tr??ng ngh? và ng??i lao ??ng g?p g? trao ??i tr?c ti?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“V?i ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin trong l?nh v?c Lao ??ng - Vi?c làm, ng??i lao ??ng và nhà tuy?n d?ng có th? ??n làm vi?c tr?c ti?p ho?c b?ng giao d?ch v?i ?i?n t? theo ??a ch? Website vlninhbinh.vieclamvietnam.gov t?i b?t k? n?i nào có k?t n?i m?ng internet ...

Ninh Bình: Phiên GDVL l?u ??ng c?n tuy?n h?n 4.500 lao ??ng - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSan giao d?ch vi?c làm l?u ??ng s? di?n ra trong 2 ngày 24 và 25/11 v?i tinh th?n ph?c v? h?t mình nhu c?u tìm ki?m vi?c làm c?a ng??i lao ??ng và các doanh nghi?p tìm ki?m ng??i lao ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i Sàn giao d?ch vi?c làm ng??i lao ??ng ???c cung c?p th?ng tin chính xác v? v? trí vi?c làm tr?ng và m?i - ???c t? v?n v? quy?n l?i, ngh?a v? khi tham gia làm vi?c t?i doanh nghi?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n v?i Sàn giao d?ch vi?c làm các doanh nghi?p và ng??i lao ??ng s? là ch?, m?i yêu c?u v? nhan s? ???c gi?i quy?t chu ?áo, hi?u qu? trong m?i tr??ng chuyên nghi?p và ???c mi?n phí gi?i thi?u vi?c làm”, ?ng Tùng nói.

Phiên giao d?ch vi?c làm l?u ??ng tháng 11/2020 do Trung tam D?ch v? vi?c làm Ninh Bình t? ch?c s? di?n ra ??n h?t ngày 25/11.

Thái Bá