Th? hai, 05/10/2020 - 08:55

Nhan s? tr? kh?ng vui là "bye bye" s?p, ng??i l?n kh?ng hi?u n?i

Dan trí

Nhi?u qu?n ly và c? ph? huynh s? kh?ng kh?i s?c khi các b?n tr?... r?t d? dàng b? vi?c, nh?y vi?c. Ch? c?n kh?ng vui là h? có th? "bye bye" s?p ngay l?p t?c.

Nhà tuy?n d?ng ?au ??u?

Ch? ?? v? c?ng vi?c, ngh? nghi?p c?a th? h? tr? ???c quan tam di?n ?àn "??i tho?i v?i Gen Z: Cá tính hay quái tính? T? do và gi?i h?n" v?a di?n ra t?i TPHCM.

Nhan s? tr? kh?ng vui là bye bye s?p, ng??i l?n kh?ng hi?u n?i - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác chuyên gia "gi?i m?" v? ??c tính ??i v?i ngh? nghi?p c?a th? h? tr??

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? h? Z, hay còn g?i là gen Z ???c dùng ?? ch? các b?n tr? và thanh thi?u niên sinh trong giai ?o?n 1995 - 2012.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDThS Nguy?n Thúy Uyên Ph??ng, ng??i sáng l?p H?c vi?n YES chia s?, r?t nhi?u nhà tuy?n d?ng, ph? huynh và chính b?n than bà tr??c ?ay t?ng kh?ng hi?u n?i v? nhan s? tr?. Ch? vài cau n?ng l?i c?a s?p th?i, h?m sau là h? có th? "bye bye" s?p lu?n r?i.?

Các b?n gen Z ?ang và s? là l?c l??ng lao ??ng chính nh?ng theo bà Uyên Ph??ng, các nhà tuy?n d?ng ?ang c?c k? khó kh?n khi làm vi?c v?i th? h? này.?

Kh?ng ít v? ph? huynh c?ng s?c, khi con mình ra tr??ng, tìm ???c

"N?u tr??c ?ay, khi ?i làm, th? h? tr??c th??ng ngh? làm sao ?? gi?ng m?i ng??i. Còn bay gi?, các b?n tr? s? h?i: Có nên gi?ng m?i ng??i kh?ng? Gi?ng thì "bay màu"...", CEO Thi Anh ?ào.

c?ng vi?c "ngon lành", thu nh?p ?n. B?t ng? m?t ngày, con báo ngh? vi?c.?

Th? nên, chúng ta d? dàng g?p nhi?u y ki?n than v?n, các b?n tr? bay gi? s?ng và làm vi?c theo b?n n?ng, thi?u kiên trì, n? l?c, thi?u k? lu?t...

Tuy nhiên,?ThS Tr?n ?ình D?ng, ng??i có h?n 20 n?m làm vi?c cho các t?p ?oàn ?a qu?c gia trong và ngoài n??c kh?ng cho r?ng ng??i tr? làm vi?c theo b?n n?ng. Xu?t phát t? vi?c các b?n tr? r?t nhanh, gi?i quy?t nhanh, t? duy nhanh... H? kh?ng ngh? quá dài, quá sau. Kh?ng thích gi?i thích và c?ng kh?ng ngh? xa ??n h?u qu?.??

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCEO Isobar Thi Anh ?ào cho hay: "Các b?n bay gi? kh?ng có khái ni?m, t?i ch?u ??ng c?ng vi?c r?t c?c kh? ?? ki?m ti?n, ?? cu?i tu?n hay vài tháng ?i du l?ch m?t l?n".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?i vào c?ng vi?c mà kh?ng vui, h? s? ngh?, các b?n th?y kh?ng ?áng ?? mình b? tra t?n c?m xúc m?i ngày. Nhi?u ng??i s? t??ng các b?n d? ?? v?, mong manh.

"Th?t ra, ?ay là ?i?u r?t chính ?áng. Các b?n nhìn sau h?n th? h? tr??c, nhìn ???c t?n cùng m?c tiêu s?ng ?? làm gì, s?ng ?? h?nh phúc, s?ng kh?ng ph?i ch? ?? ki?m ti?n", bà Anh ?ào nh?n m?nh.?

S?p c?ng c?n... ?i?u ch?nh?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác b?n tr? hi?n nay tìm ??n c?ng vi?c, c?ng vi?c ?ó ph?i giúp các b?n ph?i phát tri?n, m?i ngày ph?i th?y h?nh phúc. Theo bà Thi Anh ?ào, ?ay c?ng chính là ?i?u nh?ng ng??i làm nhan s? nói hàng ngày nh?ng th? h? tr??c th??ng chúng ta ch?p nh?n hy sinh, cam ch?u, kh?ng dám ?ánh ??i.??

Bà Thi Anh ?ào ?ánh giá, gen Z có r?t nhi?u l?i th? nh? nhanh, ??p v? hình th? l?n t? duy, có kh? n?ng giao ti?p ti?p t?t... Nh?ng l?i th? nào mà quá thì c?ng có th? tr? thành h?n ch?.?

Nhan s? tr? kh?ng vui là bye bye s?p, ng??i l?n kh?ng hi?u n?i - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhan s? tr? làm nhi?u nhà tuy?n d?ng ph?i ?au ??u (?nh minh h?a)

?i?u này, r?t c?n m?t h? th?ng h? tr? các b?n, nh?ng quy?t ??nh nào c?n nhanh và nh?ng quy?t ??nh nào c?n ch?m, kh?ng s? có s? nh?m l?n.?

Theo bà ?ào, hi?u ???c ??c tính c?a gen Z, làm vi?c v?i các chính nh?ng ng??i s?p c?ng c?n có s? ?i?u ch?nh ?? phát huy ???c l?i th? c?a các b?n. ?ay là m?t th? h? c?n s? ??ng viên, nhìn vào th? m?nh c?a h?.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh? b?n than bà, làm vi?c v?i các b?n tr?, kh?ng dám la, kh?ng dám nói "Em có ?iên kh?ng?" nh? tr??c.?

Theo bà Nguy?n Thúy Uyên Ph??ng, v?i tác ??ng c?a th?i ??i, x? h?i, hoàn c?nh... gen Z có nh?ng ??c ?i?m r?t khác bi?t. B? m? trong giáo d?c con hay nhà tuy?n d?ng, s? d?ng nhan s?, c?n có s? "gi?i m?" hi?u h?.?

H? có nh?ng k? v?ng v? m?i tr??ng làm vi?c mà trong m?t nhà tuy?n d?ng là r?t phi th?c t?. Có th? trong t??ng lai, c?ng vi?c ngày 8 ti?ng ? c?ng s? có th? ?? kh?ng còn phù h?p. ??c bi?t áp l?c ???c c?ng nh?n, n?i b?t c?a gen Z c?c k? l?n.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ay ???c xem là th? h? s?, các b?n có th? vài ngày kh?ng t?m, kh?ng chú tr?ng nh?p ?n u?ng nh?ng kh?ng th? r?i ?i?n tho?i. Th? nh?ng bà Uyên Ph??ng cho bi?t, nhu c?u k?t n?i, t??ng tác gi?a ng??i v?i ng??i c?a các b?n r?t cao.?

"Nhi?u ng??i t??ng r?ng m?i v?n ?? v?i gen Z c?n ???c gi?i quy?t qua Email, ?i?n tho?i... Nh?ng th?t ra, trong cu?c s?ng, c?ng vi?c h?y trao ??i, trò chuy?n tr?c ti?p v?i các b?n m?i là hi?u qu?", bà Ph??ng l?u y.

Hoài Nam?