Th? n?m, 09/07/2020 - 08:24

TPHCM:

L??ng kh?i ?i?m t? 15 tri?u ??ng/tháng dành cho nhan s? chuyên m?n cao

Dan trí

"L??ng kh?i ?i?m t? 15 tri?u ??ng/tháng dành cho các c?ng vi?c trình ?? chuyên m?n cao, kinh nghi?m nh?: Ph? trách d? án kinh doanh, k? toán tr??ng, chuyên gia phan tích tài chính...".

L??ng kh?i ?i?m t? 15 tri?u ??ng/tháng dành cho nhan s? chuyên m?n cao - 1

Sàn Giao d?ch vi?c làm TPHCM

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà Tr?n Lê Thanh Trúc - Giám ??c Trung tam D? báo Nhu c?u ngu?n nhan l?c và Th?ng tin th? tr??ng lao ??ng TPHCM (UBND TPHCM),? nh?n ??nh v? th? tr??ng lao ??ng 6 tháng cu?i n?m v?i nhi?u c? h?i m?i và kh?ng ít khó kh?n t? d?ch Covid-19.

Kho?ng 120.000 lao ??ng s? m?t vi?c

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo bà Tr?n Lê Thanh Trúc, ??i d?ch Covid-19 ?? khi?n hàng lo?t lao ??ng ph?i m?t vi?c, thi?u vi?c làm vì tác ??ng c?a d?ch b?nh trên th? gi?i ph?c t?p. Các ho?t ??ng kinh doanh, chu?i cung ?ng toàn c?u b? "??t g?y" khi?n c?a các doanh nghi?p b? ?nh h??ng sau.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Doanh nghi?p s? g?p khó kh?n trong xu?t nh?p kh?u, tìm ki?m nguyên v?t li?u, tìm ki?m khách hàng tiêu th? s?n ph?m trong th?i gian t?i. Vi?c làm c?a ng??i lao ??ng s? b? ?nh h??ng. Kh? n?ng b? thi?u vi?c, ng?ng vi?c ho?c m?t vi?c làm là r?t l?n", bà Trúc nh?n m?nh.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo bà Trúc, n?u tình hình d?ch b?nh di?n bi?n theo chi?u h??ng tiêu c?c thì m?t s? ngành s? g?p nhi?u khó kh?n. D? ki?n s? có kho?ng 4.800 - 5.000 doanh nghi?p b? ?nh h??ng v?i 160.000 -180.000 lao ??ng ng?ng vi?c, ngh? vi?c.

L??ng kh?i ?i?m t? 15 tri?u ??ng/tháng dành cho nhan s? chuyên m?n cao - 2

ít nh?t 120.000 lao ??ng s? m?t vi?c trong 6 tháng cu?i n?m.?

N?u tình hình d?ch b?nh di?n bi?n theo chi?u h??ng tích c?c, ho?t ??ng c?a doanh nghi?p s? kh?i s?c trong nh?ng tháng cu?i n?m 2020.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên, m?t s? ngành thu?c khu v?c d?ch v? và c?ng nghi?p - xay d?ng v?n ti?p t?c b? ?nh h??ng b?i các ho?t ??ng giao th??ng (xu?t - nh?p) b? gián ?o?n, th? tr??ng tiêu th? hàng hóa b? thu h?p.

"D? ki?n s? có kho?ng 4.400 doanh nghi?p b? ?nh h??ng, v?i 100.000 -120.000 lao ??ng ng?ng vi?c, ngh? vi?c", bà Trúc phan tích.

Theo bà Trúc, ?? v??t qua các khó kh?n tr??c m?t và lau dài b?i ?nh h??ng c?a d?ch Covid-19, doanh nghi?p c?n rà soát l?i k? ho?ch ho?t ??ng c?a mình. Doanh nghi?p c?n xác ??nh các ph??ng th?c, m? hình ho?t ??ng phù h?p và là th? m?nh c?a doanh nghi?p.

L??ng kh?i ?i?m t? 15 tri?u ??ng/tháng dành cho nhan s? chuyên m?n cao - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhu c?u nhan l?c t?i TPHCM s? gi?m m?nh.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??c bi?t doanh nghi?p c?n ?ng d?ng khoa h?c, c?ng ngh? th?ng tin trong ho?t ??ng kinh doanh.?

Trong khi ?ó, ng??i lao ??ng cùng chia s? khó kh?n v?i doanh nghi?p, chú y nang cao chuyên m?n, tay ngh?. Ng??i lao ??ng c?ng nên có s? linh ho?t, kh?ng ng?i khó kh?n và lu?n t? thay ??i b?n than ?? kh?ng b? l?c h?u, ??ng th?i ?áp ?ng các yêu c?u c?a c?ng vi?c.

Nhu c?u nhan l?c s? gi?m 32%

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ánh giá v? nhu c?u nhan l?c 6 tháng cu?i n?m, bà Trúc cho r?ng, th? tr??ng vi?c làm s? gi?m t? 25% -32% so v?i cùng k? n?m 2019, v?i kho?ng 105.000 - 135.000 ch? làm.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNói v? m?c l??ng trong th?i gian t?i, theo bà Trúc, c?ng vi?c càng ?òi h?i yêu c?u v? trình ?? cao, kinh nghi?m làm vi?c lau n?m, kh? n?ng sáng t?o thì s? có m?c l??ng cao h?n.

L??ng kh?i ?i?m t? 15 tri?u ??ng/tháng dành cho nhan s? chuyên m?n cao - 4
K? toán tr??ng, biên d?ch viên s? có m?c l??ng cao trong th?i ?i?m khó kh?n nh? hi?n nay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?c l??ng kh?i ?i?m cho ng??i lao ??ng m?i tuy?n d?ng vào làm vi?c t?p trung ? m?c l??ng t? 5 - 8 tri?u ??ng ? các v? trí nh?: Nhan viên bán hàng, nhan viên b?o v?, k? toán viên, nhan viên v?n phòng, nhan viên kinh doanh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?c l??ng kh?i ?i?m t? 8-10 tri?u ??ng/tháng s? áp d?ng v?i các v? trí, nh?: Nhan viên KCS, thi?t k? ?? ho?, ?i?u d??ng, k? s? hoá th?c ph?m, marketing. M?c l??ng kh?i ?i?m t? 10 - 15 tri?u ??ng/tháng s? ? các v? trí vi?c làm nh?: chuyên viên IT, xu?t nh?p kh?u, k? thu?t v?n hành máy, k? s? thi?t k? k?t c?u, tr??ng nhóm thi c?ng...

"??c bi?t, m?c l??ng kh?i ?i?m trên 15 tri?u ??ng/tháng ch? y?u ? các c?ng vi?c ?òi h?i trình ?? chuyên m?n cao, có tay ngh?, có kinh nghi?m nh?: Ph? trách d? án kinh doanh, k? toán tr??ng, chuyên gia phan tích tài chính, biên d?ch viên, th?m ??nh viên, k? s? ?i?n t? - t? ??ng hoá…", bà Trúc phan tích.

C?ng theo bà Trúc, m?t s? ít doanh nghi?p, c? s? kinh doanh c?ng có nhu c?u tuy?n d?ng các v? trí vi?c làm kh?ng ?òi h?i quá nhi?u kinh nghi?m và có th? ???c doanh nghi?p ?ào t?o trong quá trình làm vi?c nh?: may trang ph?c, thu ngan siêu th?, ph?c v? nhà hàng - quán ?n, c?ng tác viên bán hàng, th?c t?p sinh k? toán,…Nh?ng v? trí vi?c làm này có m?c l??ng tuy?n d?ng d??i 5 tri?u ??ng/tháng.

Xu h??ng vi?c làm 6 tháng cu?i n?m 2020 t?p trung ch? y?u ? các nhóm ngh? nh?: Kinh doanh - th??ng m?i (chi?m 22,7% t?ng nhu c?u nhan l?c); d?ch v? ph?c v? (7,63%); d?t may - giày da (6,25%); ch? bi?n l??ng th?c - th?c ph?m (6,02%); t? v?n ch?m sóc khách hàng (5,91%); marketing (5,79%); xay d?ng (4,62%); c?ng ngh? th?ng tin (4,23%); hành chính v?n phòng (4,2%); v?n t?i - kho b?i - d?ch v? c?ng (3,62%); kinh doanh b?t ??ng s?n (3,51%)…

Xuan Hinh