Th? t?, 25/11/2020 - 08:24

??c ?áo ngh? mu?i ba khía - di s?n v?n hóa phi v?t th? qu?c gia

Ngh? mu?i ba khía ???c duy trì qua nhi?u th? h? c? dan vùng r?ng ng?p Cà Mau và ???c bi?n t?u v?i nhi?u cách làm khác nhau, song v?n gi? ???c nét làm ngh? truy?n th?ng và h??ng v? r?t riêng.

??c ?áo ngh? mu?i ba khía - di s?n v?n hóa phi v?t th? qu?c gia - 1

Ba khía mu?i ???c bán v?i giá t? 70.000-120.000 ??ng (lo?i nguyên con), tùy kích c?.
?

??c ?áo ngh? mu?i ba khía - di s?n v?n hóa phi v?t th? qu?c gia - 2

??c s?n ba khía mu?i là ni?m t? hào c?a ng??i dan vùng ??t c?c Nam. (?nh: Hu?nh Anh/TTXVN)
?

??c ?áo ngh? mu?i ba khía - di s?n v?n hóa phi v?t th? qu?c gia - 3

Ba khía ???c r?a s?ch tr??c khi mang ?i mu?i.?

??c ?áo ngh? mu?i ba khía - di s?n v?n hóa phi v?t th? qu?c gia - 4

N??c mu?i dùng ?? mu?i ba khía ph?i ???c pha ?? ??, mu?i ph?i b?o hòa kh?ng tan trong n??c thì m?i ?úng chu?n.?
?

??c ?áo ngh? mu?i ba khía - di s?n v?n hóa phi v?t th? qu?c gia - 5

Phan lo?i ba khía tr??c khi mang ?i mu?i.?
?

??c ?áo ngh? mu?i ba khía - di s?n v?n hóa phi v?t th? qu?c gia - 6

C?ng ?o?n pha n??c mu?i ?? mu?i ba khía.?
?

??c ?áo ngh? mu?i ba khía - di s?n v?n hóa phi v?t th? qu?c gia - 7

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS?n ph?m ba khía mu?i ???c các h? làm ngh? t?i huy?n Ng?c Hi?n, t?nh Cà Mau.

??c ?áo ngh? mu?i ba khía - di s?n v?n hóa phi v?t th? qu?c gia - 8

Ba khía ???c mu?i trong th?i gian t? 3-5 ngày là có th? dùng ???c.?
?

??c ?áo ngh? mu?i ba khía - di s?n v?n hóa phi v?t th? qu?c gia - 9

Ba khía mu?i ???c pha tr?n v?i các gia v? khác t?o nên m?t món ?n kh?ng th? nào quên ??i v?i du khách m?i khi có d?p ??t chan ??n vùng ??t M?i-Cà Mau.?

Theo Hu?nh Anh/TTXVN

Vietnamplus.vn

http://www.vietnamplus.vn/doc-dao-nghe-muoi-ba-khia-di-san-van-hoa-phi-vat-the-quoc-gia/678552.vnp

T? khóa: