Th? t?, 11/11/2020 - 14:57

X?ng d?u ??ng lo?t gi?m giá t? 15h chi?u nay

Dan trí

T?i k? ?i?u ch?nh chi?u nay (11/11), giá x?ng RON 95 gi?m 238 ??ng/lít, trong khi ?ó x?ng E5 RON 92 gi?m 224 ??ng m?i lít.

X?ng d?u ??ng lo?t gi?m giá t? 15h chi?u nay - 1

Giá x?ng ???c ?i?u ch?nh gi?m t? chi?u nay (11/11).

Liên B? C?ng Th??ng - Tài chính v?a yêu c?u doanh nghi?p x?ng d?u ?i?u ch?nh giá bán các m?t hàng này.

Theo ?ó, giá x?ng RON 95 gi?m 238 ??ng/lít, trong khi ?ó x?ng E5 RON 92 gi?m 224 ??ng/lít;?giá d?u diesel gi?m 380 ??ng/lít, d?u ho? gi?m 155 ??ng/lít, d?u mazut gi?m 170 ??ng/kg.

Sau ?i?u ch?nh, x?ng E5 RON 92 có giá bán t?i ?a 13.885 ??ng/lít; x?ng RON95 là 14.701 ??ng/lít; d?u diesel 10.838 ??ng/lít; d?u h?a 9.562 ??ng/lít; d?u mazut 11.091 ??ng/kg.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i k? này, c? quan ?i?u hành th?c hi?n trích l?p Qu? BOG ??i v?i các lo?i x?ng d?u nh? sau: Kh?ng trích l?p v?i x?ng E5RON92 và d?u mazut; trích l?p qu? ??i v?i x?ng RON 95 ? m?c 100 ??ng/lít, gi?m m?c trích l?p Qu? BOG ??i v?i d?u diesel xu?ng m?c 200 ??ng/lít, gi?m m?c trích l?p Qu? BOG ??i v?i d?u h?a v? 0 ??ng/lít.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? quan ?i?u hành c?ng ti?p t?c chi s? d?ng Qu? BOG ??i v?i m?t hàng x?ng E5 RON 92 ? m?c 900 ??ng/lít, x?ng RON 95 ? m?c 100 ??ng/lít, d?u mazut ? m?c 100 ??ng/kg; d?u diesel ti?p t?c kh?ng chi.

Theo B? C?ng Th??ng, tình hình d?ch b?nh trong n??c ?? ???c ki?m soát khá t?t, các ho?t ??ng s?n xu?t, kinh doanh ?ang tích c?c ???c ph?c h?i, chu?n b? hàng hóa cho d?p cu?i n?m và T?t Nguyên ?án.

Trong các k? ?i?u hành g?n ?ay, nh?m h? tr? cho quá trình ph?c h?i kinh t?, h?n ch? m?c t?ng, n? l?c gi? ?n ??nh ho?c gi?m giá x?ng d?u, Liên B? C?ng Th??ng – Tài chính ?? th?c hi?n chi s? d?ng liên t?c Qu? BOG ? m?c khá cao. Hi?n ? m?c 100 ??ng/lít/kg -1.100 ??ng/lít/kg ??i v?i các lo?i x?ng d?u.

K? ?i?u hành l?n này, m?c dù giá x?ng, d?u thành ph?m th? gi?i gi?m so v?i k? tr??c, nh?ng n?u kh?ng ti?p t?c chi Qu? BOG, giá x?ng E5 RON 92 v?n t?ng so v?i giá hi?n hành kho?ng 676 ??ng/lít và các lo?i x?ng d?u khác có m?c gi?m ít h?n m?c th?c t?.

Tr??c ?ó, t?i k? ?i?u ch?nh h?m 27/10, Liên B? C?ng Th??ng - Tài chính ?? kh?ng trích qu? bình ?n ??i v?i x?ng E5 RON 92. Giá bán l? m?t hàng này gi?m 159 ??ng, giá bán t?i ?a là 14.109 ??ng m?t lít.

??i v?i m?t hàng x?ng RON 95, c? quan qu?n ly trích qu? 100 ??ng m?t lít, gi?m 182 ??ng/lít và niêm y?t giá cao nh?t là 14.940 ??ng. Trong khi ?ó, các m?t hàng d?u t?ng t? 90-340 ??ng/lít.

Nguy?n M?nh