Th? t?, 25/11/2020 - 16:30

Tu?n l? Black Friday Vinpearl: "? mi?n phí", t?ng tr?i nghi?m h?t y

Dan trí

T? 25-30/11/2020, Vinpearl tung tu?n l? khuy?n m?i ??c bi?t h?p d?n chào ?ón d?p Black Firday trên toàn c?u.

Tu?n l? Black Friday Vinpearl: ? mi?n phí, t?ng tr?i nghi?m h?t y - 1

Du khách s? ???c hoàn ti?n 100% d??i d?ng tín d?ng t?i ch? cho t?t c? các ??t phòng trên website Vinpearl ?? chi tr? cho chu?i tr?i nghi?m ??c s?c: ?m th?c, spa, vui ch?i gi?i trí, th? thao… ??i v?i nh?ng du khách "?am mê" s?n voucher có th? ch?n ch??ng trình ?u ??i tr?n gói ngh? d??ng v?i hàng ch?c l?a ch?n và "??c quy?n" tr? góp trên Vinpearl Travel, thu?n ti?n cho m?i phong cách và l?ch trình ngh? d??ng.

T?ng b?ng chào ?ón ngày h?i mua s?m và s?n deal hot nh?t n?m, ch? c?n nh?p m? FRIDAY100 cho m?i thao tác ??t phòng qua website , du khách s? nh?n ???c 100% giá tr? kì ngh? t?i t?t c? khách s?n và khu ngh? d??ng Vinpearl trên toàn qu?c ngay sau khi thanh toán thành c?ng. V?i ch??ng trình ?u ??i h?p d?n này, du khách s? s? h?u "??c quy?n" "? mi?n phí" t?i các khu ngh? d??ng - khách s?n sang tr?ng b?c nh?t Vi?t Nam.

Toàn b? giá tr? ??t phòng ???c hoàn tr? d??i d?ng "tín d?ng t?i ch?" (hotel credit) ?? chi tr? cho các d?ch v? tr?i nghi?m trong h? th?ng. ?ay chính là "t?m th? ?a n?ng" Vinpearl dành t?ng cho du khách ?? gia t?ng tr?i nghi?m v? ?m th?c, spa, vui ch?i gi?i trí VinWonders - Vinpearl Safari, th? thao, tham quan hay ?ón ti?n san bay xuyên su?t kì ngh?. Th?i h?n l?u trú kéo dài ??n h?t 31/03/2021.

Tu?n l? Black Friday Vinpearl: ? mi?n phí, t?ng tr?i nghi?m h?t y - 2

V?i t?m vé Black Friday, du khách có th? s? h?u ngay k? ngh? t?i Vinpearl Nha Trang cho 2 ng??i l?n và 2 tr? em d??i 4 tu?i v?i chi phí ch? t? 2.400.000 ??ng/?êm. Tính n?ng hoàn ti?n có th? qui ??i thành tr?i nghi?m khám phá th? gi?i kì hoa d? th?o, v??n thú mu?n loài sinh ??ng, kh?ng gian siêu th?c và phiêu l?u c? tích trong siêu ph?m tri?u ?? Tata Show t?i VinWonders Nha Trang ho?c các d?ch v? ?m th?c, spa, th? thao quy t?c trên san Vinpearl Golf hay l?c gi?a v? ??p ??i d??ng t?i B?i l?n Vinpearl Diving Club r?ng h?n 36.000m2...

Tu?n l? Black Friday Vinpearl: ? mi?n phí, t?ng tr?i nghi?m h?t y - 3

T?i Nam H?i An, m?i k? ngh? có chi phí ch? t? 3.460.000 ??ng/?êm phòng c?ng ???c hoàn 100% ?? du khách gia t?ng tr?i nghi?m cho k? ngh?: hành trình v?n hóa trong c?ng viên ch? ?? VinWonders Nam H?i An, th? thách chinh ph?c nh?ng ???ng swing Vinpearl Golf... Kh?ng gian làng ngh? s?ng ??ng và nh?ng màn trình di?n h?i t? tinh hoa v?n hóa c?a 3 mi?n ??t n??c, tái hi?n tr?n v?n nét ??p truy?n th?ng c?a mi?n di s?n s? mang ??n k? ngh? v?a l?ng ??ng, hoang s?, v?a s?i ??ng và ??y màu s?c.

Tu?n l? Black Friday Vinpearl: ? mi?n phí, t?ng tr?i nghi?m h?t y - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDành riêng cho nh?ng du khách có l?ch trình ??n Phú Qu?c, các k? ngh? t?i h? sinh thái d?ch v? Vinpearl có chi phí ch? t? 2.700.000 ??ng/?êm phòng. Kh?ng khí tuy?t h?o c?a "mùa ??p nh?t n?m" trên ??o Ng?c và "b? s?u t?p" tr?i nghi?m ?a d?ng ???c chuy?n ??i hoàn toàn mi?n phí t? ?m th?c, th? gi?n và vui ch?i gi?i trí, v??n thú bán hoang d?, casino… s? là l?a ch?n ly t??ng b?c nh?t hi?n nay. Du khách có th? th??ng th?c trà chi?u bên b? bi?n l?ng m?n và s?n kho?nh kh?c hoàng h?n r?c r?, d?o b??c gi?a nh?ng tòa lau ?ài ??m ch?t ?u Chau và ??m mình vào th? gi?i gi?i trí vui b?t t?n t?i c?ng viên ch? ?? VinWonders...

Tu?n l? Black Friday Vinpearl: ? mi?n phí, t?ng tr?i nghi?m h?t y - 5
Tu?n l? Black Friday Vinpearl: ? mi?n phí, t?ng tr?i nghi?m h?t y - 6

Dành riêng cho các du khách yêu thích l?a ch?n "?i g?n - ngh? ng?n ngày", nh?ng k? ngh? trong thành ph? - staycation càng thêm tr?n v?n v?i t?m th? tín d?ng quy?n n?ng Black Friday. Khách s?n Vinpearl Luxury Landmark 81 dành t?ng du khách nh?ng ti?n nghi ?m th?c và ngh? d??ng hàng ??u Vi?t Nam trong khu?n kh? ch??ng trình hoàn ti?n "hotel credit" v?i chi phí ch? t? 6.000.000 VN?/?êm/phòng. G?i y ly t??ng b?c nh?t du khách có th? tr?i nghi?m t? ch??ng trình hoàn phí cho k? ngh? ? khách s?n cao nh?t ??ng Nam á là th??ng th?c Ph? Ch?c Tr?i, th??ng th?c buffet Tr?a Ch? Nh?t gi?a nh?ng t?ng may - Sunday Brunch, chìm ??m trong nh?ng bài tr? li?u c?a m?t Akoya Spa ???c ví nh? "Bali trên kh?ng" hay b?t tr?n kho?nh kh?c Sài Gòn t? trên cao t?i Sky View ? t?ng 79, 80 và 81.

Tu?n l? Black Friday Vinpearl: ? mi?n phí, t?ng tr?i nghi?m h?t y - 7

?u ??i Black Friday trên website Vinpearl Travel () ??c bi?t dành t?ng du khách thêm 250.000 VN? cho m?i voucher (khi mua t? 02 voucher tr? lên) khi nh?p m? gi?m giá FRIDAY250. Nh?ng k? ngh? tr?n gói 3 ngày 2 ?êm t?i 3 qu?n th? ngh? d??ng hàng ??u Vi?t Nam c?a Vinpearl có giá siêu m?m ch? t? 2.490.000 ??ng/ng??i. Voucher ?u ??i ?? bao g?m vé máy bay kh? h?i c?a Vietjet Air, Bamboo Airways ho?c Vietnam Airlines, t?ng kèm d?ch v? ?m th?c, vui ch?i t?i VinWonders, Vinpearl Safari theo t?ng gói bán… ??c bi?t, du khách có th? l?a ch?n ph??ng án tr? góp linh ho?t, kh?ng thu phí c?a Vinpearl Travel ?? có th? ch? ??ng và t?i ?u gi?i pháp tài chính cho k? ngh? c?a gia ?ình.

Tu?n l? Black Friday Vinpearl: ? mi?n phí, t?ng tr?i nghi?m h?t y - 8

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTu?n l? Black Friday Vinpearl kh?ng ch? s? h?u ?u ??i c?c kh?ng mà còn ki?n t?o nh?ng hành trình ngh? d??ng thú v? b?c nh?t, ??ng hành cùng du khách khám phá v? ??p Vi?t Nam. V?i h? sinh thái d?ch v? bài b?n và ??ng c?p c?a Vinpearl, ch??ng trình h?a h?n mang ??n k? ngh? lí t??ng, t?n h??ng mu?n v?n tr?i nghi?m h?p d?n nh?ng v?n tho?i mái chi tiêu trong mùa du l?ch cu?i n?m cho m?i nhà./.

Du khách có th? ??t phòng t?i website hay . Tham kh?o thêm th?ng tin t?i Fanpage: hay g?i hotline 1900 1901 ?? gi?i ?áp th?c m?c và t? v?n h? tr? ??t phòng.

Tr??ng Th?nh

T? khóa: