Th? t?, 25/11/2020 - 08:41

Giá vàng gi?m s?c, lao xu?ng ?áy 4 tháng

Dan trí

Giá vàng th? gi?i gi?m s?c, r?i xu?ng ?áy 4 tháng trong b?i c?nh n??c M? r?c r?ch cho quá trình chuy?n giao quy?n l?c và ?ng Joe Biden b?t ??u thi?t l?p m?t chính quy?n m?i.

M? c?a phiên sáng nay 25/11, giá vàng SJC t?i Hà N?i qua niêm y?t c?a m?t s? doanh nghi?p vàng l?n giao d?ch ? m?c 54,8 tri?u ??ng/l??ng (mua vào) - 55,25 tri?u ??ng/l??ng (bán ra) ??i v?i giao d?ch bán l? và bán bu?n.

Các m?c giá này gi? nguyên chi?u mua vào còn gi?m ti?p 50.000 ??ng/l??ng chi?u bán ra so v?i ch?t phiên h?m qua.

T?i TPHCM, giá vàng SJC qua niêm y?t c?a doanh nghi?p ? m?c 54,8 tri?u ??ng/l??ng - 55,25 tri?u ??ng/l??ng, gi?m m?i chi?u , gi?m ti?p m?i chi?u 200.000 ??ng/l??ng.

Ch?t phiên giao d?ch h?m qua, giá vàng SJC t?i Hà N?i niêm y?t ? m?c 54,8 tri?u ??ng/l??ng (mua vào) - 55,3 tri?u ??ng/l??ng (bán ra) và t?i TPHCM ch?t ? m?c 55 tri?u ??ng/l??ng - 55,45 tri?u ??ng/l??ng.

Giá vàng gi?m s?c, lao xu?ng ?áy 4 tháng - 1

Giá vàng th? gi?i gi?m s?c, r?i xu?ng ?áy 4 tháng

Trên th? gi?i, lúc 7h15 sáng nay (gi? Vi?t Nam), giá vàng giao ngay t?i chau á qua niêm y?t c?a Kitco.com có biên ?? gi?m m?nh xu?ng 1.807 USD/ounce. Tr??c ?ó, lúc 6h sáng, giá vàng giao d?ch quanh ng??ng 1.803 USD/ounce, gi?m 33 USD so v?i ??u gi? sáng qua.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy nhiên ??n 8h30, giá vàng t?i ?ay b?t t?ng tr? l?i lên m?c 1.812 USD/ounce.

Giá vàng gi?m s?c, r?i xu?ng ?áy 4 tháng trong b?i c?nh n??c M? r?c r?ch cho quá trình chuy?n giao quy?n l?c và ?ng Joe Biden b?t ??u thi?t l?p m?t chính quy?n m?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng th?ng M? Donald Trump ?? yêu c?u b? máy do ?ng l?nh ??o b?t ??u quá trình chuy?n giao quy?n l?c cho ??i th? Joe Biden, dù ch?a nh?n thua và tuyên b? s? ti?p t?c chi?n ??u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 23/11, C? quan D?ch v? C?ng M? (GSA) th?ng báo cho ?ng viên t?ng th?ng ??ng Dan ch? Joe Biden r?ng chính quy?n T?ng th?ng Trump ?? s?n sàng b?t ??u quá trình chuy?n giao quy?n l?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Biden c?ng ?? ch? ??nh c?u Ch? t?ch Fed Janet Yellen làm B? tr??ng Tài chính.

Reuters cho hay, ?ng viên ???c d? ?oán ??c c? t?ng th?ng M? Joe Biden ngày 24/11 ?? ra m?t ??i ng? ??i ngo?i và an ninh qu?c gia mà ?ng m?i ?? c? cho chính quy?n t??ng lai trong m?t s? ki?n di?n ra t?i bang quê nhà Delaware. ?ng cho bi?t, ??i ng? c?a ?ng s? lo?i b? cái mà ?ng cho là "t? duy c? và nh?ng thói quen c? h?u" trong chính sách ??i ngo?i.

"?ay là ??i ng? s? cho th?y n??c M? tr? l?i, s?n sàng d?n d?t toàn c?u, kh?ng tr?n tránh vai trò d?n d?t và m?t l?n n?a s? ng?i vào v? trí d?n d?t, s?n sàng ??i ??u v?i k? thù và kh?ng kh??c t? các ??ng minh, s?n sàng b?o v? các giá tr? c?a chúng ta", ?ng Biden nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài ra, giá vàng gi?m giá còn do ch?ng khoán chau á ph?n l?n t?ng ?i?m trong phiên 24/11 và nhi?u lo?i v?c xin ng?a Covid có th? s?m ???c phan ph?i trên toàn th? gi?i.

Trên th? gi?i, các cu?c th? nghi?m v?c xin c?ng ?ang di?n ra t?i Các ti?u v??ng qu?c ? r?p th?ng nh?t, Venezuela, Belarus và các qu?c gia khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong tuyên b? phát ?i h?m qua, Trung tam nghiên c?u nhà n??c Gamaleya và Qu? ??u t? phát tri?n tr?c ti?p Nga (RDIF) cho bi?t, theo k?t qu? phan tích t?m th?i l?n th? hai ??i v?i các d? li?u th? nghi?m lam sàng, Sputnik V ??t hi?u qu? ??n 95%. V?c xin này d? ki?n có giá 10 USD/li?u trên th? tr??ng qu?c t? và s? ???c mi?n phí cho c?ng dan Nga.

Nga là qu?c gia ??u tiên trên th? gi?i phê chu?n v?c xin ng?a Covid-19 dù ch?a hoàn t?t giai ?o?n th? nghi?m th? 3 - giai ?o?n quan tr?ng ?? xác ??nh hi?u qu? và m?c ?? an toàn c?a v?c xin. V?c xin này có tên g?i Sputnik V do Trung tam nghiên c?u nhà n??c Gamaleya phát tri?n.

?An H?