Th? t?, 11/11/2020 - 09:36

B? Tài chính ?? xu?t 10 ngày ?i?u ch?nh giá x?ng d?u, ki?m ch?t ??u m?i

Dan trí

Trong v?n b?n góp y g?i B? C?ng Th??ng, B? Tài chính ?? xu?t gi?m th?i gian ?i?u hành giá x?ng d?u t? 15 ngày hi?n nay, xu?ng 10 ngày.

Theo B? Tài chính, ?i?u ch?nh này có th? giúp cho vi?c ?i?u hành giá x?ng d?u trong n??c sát v?i giá x?ng d?u th? gi?i, kh?c ph?c ???c h?n ch?, m?t can ??i cung c?u do ?? tr? v? giá trong tr??ng h?p giá x?ng d?u th? gi?i bi?n ??ng t?ng gi?m nhanh trong th?i gian ng?n.?

B? Tài chính ?? xu?t 10 ngày ?i?u ch?nh giá x?ng d?u, ki?m ch?t ??u m?i - 1

B? Tài chính ?? ngh? 10 ngày ?i?u ch?nh giá x?ng m?t l?n

Liên quan ??n m?c bi?n ??ng giá c? s? gi?a hai k? ?i?u hành giá liên ti?p, B? Tài chính cho r?ng c?n báo cáo Th? t??ng Chính ph?, trên c? s? c?ng th?c tính giá c? s? và c? ch? s? d?ng Qu? bình ?n giá ?? ???c quy ??nh c? th? t?i Ngh? ??nh, và t?ng tính ch? ??ng cho c? quan ?i?u hành giá, b?o ??m tính k?p th?i cho th?i gian ?i?u hành giá. B? Tài chính c?ng th?ng nh?t v?i B? C?ng Th??ng l?a ch?n t?ng m?c bi?n ??ng t? 7% lên 10%.?

Ngoài ra, B? Tài chính ?? ngh? B? C?ng Th??ng ?ánh giá làm r? thêm nh?ng khó kh?n, v??ng m?c, m?t h?n ch? và nh?ng tác ??ng ?nh h??ng ??n ch? s? giá tiêu dùng ?? Chính ph? có c? s? xem xét, quy?t ??nh.?

??i v?i c?ng th?c tính giá x?ng d?u t? ngu?n trong n??c, B? Tài chính ??ng y ph??ng án giá x?ng d?u t? ngu?n trong n??c ???c tính trên c? s? giá x?ng d?u th? gi?i và các chi phí khác.?

??i v?i vi?c qu?n ly, s? d?ng qu? bình ?n giá x?ng d?u, B? Tài chính kh?ng ??nh: Dù v?n còn m?t s? y ki?n khác nhau, song qu? bình ?n giá v?n là c?ng c? kinh t?, là gi?i pháp có tính kh? thi, hi?u qu? và ???c th?ng nh?t quy ??nh t? Lu?t ??n các v?n b?n d??i lu?t, góp ph?n bình ?n giá x?ng d?u, qua ?ó, góp ph?n ?n ??nh m?t b?ng giá c? chung.?

B? Tài chính ??ng tình v?i B? C?ng Th??ng trong vi?c ti?p t?c duy trì Qu? bình ?n giá x?ng d?u ? góc ?? c? quan qu?n ly thu?.?

Ngoài ra, B? Tài chính ?? ngh? lùi th?i h?n áp d?ng hóa ??n ?i?n t? và k?t n?i d? li?u hóa ??n ?i?n t? sang ngày 1/7/2022 thay vì th?c hi?n ngay t? 1/11/2020.?

B? Tài chính cho r?ng, hi?n ch? m?t vài doanh nghi?p l?n th?c hi?n tri?n khai hóa ??n ?i?n t? trong khi m?t s? doanh nghi?p khác v?n ch?a áp d?ng. ?i?u này khi?n cho vi?c qu?n ly c? s? d? li?u ch?a ??ng b?, thi?u b?t c?p khi?n vi?c ki?m soát ho?t ??ng ??u ra, ??u vào c?a doanh nghi?p khó kh?n, có th? phát sinh gian l?n.?

Chính vì v?y, B? này ?? ngh? B? C?ng Th??ng s?m có quy ??nh ki?m soát th??ng nhan, trung gian kinh doanh x?ng d?u ?? kh?ng phát tri?n nóng, khó ki?m soát.?

B? Tài chính cho bi?t, m?t s? v? án liên quan ??n x?ng d?u th?i gian qua ch? y?u x?y ra ? các doanh nghi?p trung gian kinh doanh x?ng d?u.

Vì v?y, ?? h?n ch? ???c các tiêu c?c phát sinh, B? Tài chính ?? ngh? B? C?ng Th??ng b? sung quy ??nh th?c hi?n hóa ??n ?i?n t? và k?t n?i d? li?u v?i c? quan thu? nh? m?t ?i?u ki?n trong c?p phép kinh doanh x?ng d?u t?i Ngh? ??nh s?a ??i Ngh? ??nh 83/2014 c?a Chính ph?.

An Linh