Th? hai, 17/08/2020 - 06:15

B? K? ho?ch và ??u t?: Nghiên c?u kéo dài chính sách h? tr? sang n?m 2021

Dan trí

B? tr??ng Nguy?n Chí D?ng cho r?ng, tình hình d?ch ti?p t?c ph?c t?p, có th? nghiên c?u báo cáo c?p có th?m quy?n cho phép kéo dài m?t s? chính sách sang n?m 2021.

Quan ?i?m c?a ng??i ??ng ??u ngành K? ho?ch và ??u t? t?i bu?i th?o lu?n v? các gi?i pháp ti?p t?c tháo g? khó kh?n cho s?n xu?t kinh doanh, b?o ??m ?n ??nh x? h?i trong tình hình d?ch covid-19 quay tr? l?i Vi?t Nam v?a ???c t? ch?c t?i Hà N?i m?i ?ay.

B? K? ho?ch và ??u t?: Nghiên c?u kéo dài chính sách h? tr? sang n?m 2021 - 1

B? tr??ng B? K? ho?ch và ??u t? Nguy?n Chí D?ng g?i m? vi?c?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo B? tr??ng B? K? ho?ch và ??u t? Nguy?n Chí D?ng, các chính sách c?n gia h?n n?u tình hình d?ch b?nh di?n bi?n khó l??ng, ph?c t?p là thu? VAT, thu? thu nh?p doanh nghi?p, thu? thu nh?p cá nhan h? gia ?ình, ti?n thuê ??t...

B? tr??ng Nguy?n Chí D?ng cho r?ng, hi?n các bi?n pháp gia h?n các chính sách ?? và ?ang th?c hi?n ???c ?? xu?t kéo dài ??n h?t tháng 12 n?m 2020. Tuy nhiên, n?u tình hình d?ch ti?p t?c ph?c t?p, có th? nghiên c?u báo cáo c?p có th?m quy?n cho phép kéo dài m?t s? chính sách sang n?m 2021.

Ngoài ra, các chính sách v? c? c?u l?i n?, nhóm n?, mi?n, gi?n, ho?n n? cho khách hàng là doanh nghi?p, ??i t??ng ch?u ?nh h??ng c?a d?ch covid-19 c?ng ???c gia h?n.

"C?n kéo dài th?i gian h? tr? ??i v?i các khách hàng phát sinh ngh?a v? tr? n? g?c ho?c l?i trong th?i gian n?m 2020, ??ng th?i s?a ??i chính sách ?? giúp doanh nghi?p khó kh?n d? ti?p c?n tính d?ng, v?n h?n", ?ng D?ng nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg??i ??ng ??u ngành K? ho?ch và ??u t? c?ng ?? xu?t ?i?u ch?nh chính sách tài khoá m?nh h?n ?? kích thích s?n xu?t và tiêu dùng.

??c bi?t, theo ?ng D?ng, c?n có phi?u chi?t kh?u, phi?u mua hàng cho doanh nghi?p và ng??i dan. Chính ph? s?n sàng h? tr? mua hàng phan ph?i cho ng??i dan khu v?c ch?u ?nh h??ng b?i gi?n các x? h?i, h? nghèo, c?n nghèo và ??i t??ng chính sách.

V? tác ??ng c?a d?ch covid-19 lên ??i s?ng kinh t?, x? h?i, theo báo cáo nhanh c?a B? K? ho?ch và ??u t?, d?ch covid-19 ?? tác ??ng tiêu c?c, ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n h?u h?t các ngành, l?nh v?c kinh t?, x? h?i, ??c bi?t ?nh h??ng t?i các ngành hàng kh?ng, du l?ch, d?ch v? l?u trú, ?n u?ng.

Nhi?u doanh nghi?p ch?u ?nh h??ng b?i d?ch b?nh ?? ph?i phá s?n, gi?i th?, t?m d?ng ho?t ??ng, thu h?p quy m?, trong khi thu nh?p, lao ??ng,vi?c làm b? ?nh h??ng nghiêm tr?ng, tình tr?ng th?t nghi?p, thi?u vi?c làm t?ng nhanh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?ng kê m?i nh?t t? T?ng c?c Th?ng kê cho th?y, 7 tháng ??u n?m s? doanh nghi?p t?m d?ng ho?t ??ng t?ng h?n 40%, t? l? th?t nghi?p cao nh?t trong 10 n?m tr? l?i ?ay và Vi?t Nam có t?i 17,6 tri?u ng??i b? gi?m thu nh?p do d?ch b?nh covid-19.

Theo B? K? ho?ch và ??u t?, nh?ng ?nh h??ng c?a d?ch b?nh toàn di?n và kéo theo các h? l?y v? m?t x? h?i, ??t ra thách th?c, ?òi h?i các c? quan c?n s?m có gi?i pháp ??ng b?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg??i ??ng ??u B? K? ho?ch và ??u t? cho r?ng, tr??c m?t, các c? quan ch?c n?ng c?n quan tam h? tr? các doanh nghi?p quy m? nh? và v?a, s? d?ng nhi?u lao ??ng duy trì s?n xu?t, kinh doanh và khuy?n khích quay tr? l?i ho?t ??ng, tránh vi?c c?t gi?m h?n n?a s? lao ??ng ?ang làm vi?c.

??i v?i doanh nghi?p l?n, c?n h? tr? tích c?c h?n b?i d?ch b?nh ?ang khi?n nhi?u doanh nghi?p thi?u h?t dòng ti?n do chi phí c? ??nh và chi phí duy trì ho?t ??ng l?n trong khi doanh thu b? s?t gi?m nghiêm tr?ng.

Nguy?n Tuy?n