Th? t?, 12/02/2020 - 16:48

B? K? ho?ch và ??u t?: Du l?ch có th? m?t 2-5 t? USD do d?ch corona

Dan trí

“N?u d?ch kéo dài h?t quy I, thi?t h?i v? doanh thu t? khách qu?c t? n?m 2020 là kho?ng 2,3 t? USD, n?u d?ch kéo dài h?t quy 2, thi?t h?i s? kho?ng 5 t? USD”.

?ay là con s? mà B? K? ho?ch và ??u t? (KH&?T) ??a ra trong báo cáo g?i Chính ph? ?ánh giá ?nh h??ng c?a d?ch viêm ph?i c?p ??i v?i kinh t? Vi?t Nam.?

B? K? ho?ch và ??u t?: Du l?ch có th? m?t 2-5 t? USD do d?ch corona  - 1

B? KH&?T kh?ng ??nh nh?ng tác ??ng tr?c ti?p c?a d?ch viêm ph?i c?p ??n Vi?t Nam

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBáo cáo c?a B? KH&?T nh?n ??nh: Di?n bi?n tình hình d?ch viêm ph?i c?p Covid-19 di?n ra r?t nhanh, nghiêm tr?ng, ph?c t?p, khó l??ng và ch?a d? báo ???c ??nh d?ch, th?i ?i?m k?t thúc, quy m? và ph?m vi tác ??ng.?

M?t s? ngành, l?nh v?c ?nh h??ng l?n

“D?ch ??, ?ang và s? ?nh h??ng toàn di?n ??n t?t c? các l?nh v?c kinh t?, x? h?i c?a n??c ta; ?nh h??ng t?i tam ly ng??i dan trong x? h?i, ??c bi?t là l?c l??ng lao ??ng, gay thi?u h?t lao ??ng t?c th?i, gián ?o?n chu?i cung ?ng và l?u chuy?n th??ng m?i, s?n xu?t kinh doanh b? ?ình tr?”, B? KH&?T nêu.

Nêu ra các tác ??ng c? th? ??n t?ng ngành hàng, l?nh v?c, B? K? ho?ch và ??u t? nêu r?:? Các doanh nghi?p s?n xu?t thép trong n??c nói chung v? c? b?n ch?u ?nh h??ng kh?ng l?n. Tuy nhiên, m?t s? d? án có th? s? gánh ch?u tác ??ng l?n nh? d? án s?n xu?t thép c?a C?ng ty TNHH Khoáng s?n và Luy?n kim Vi?t Trung (VTM)…

??c bi?t, do ?nh h??ng b?i d?ch Covid-19, s? l??ng khách t? các qu?c gia khác nh?p c?nh vào n??c ta c?ng s? gi?m m?nh do Vi?t Nam là n??c có biên gi?i ???ng b? v?i Trung Qu?c và ?? có ng??i nhi?m virus Corona. ??c tính s? l??ng khách t? các qu?c gia này s? gi?m kho?ng 50-60% trong giai ?o?n có d?ch.

Du l?ch có th? m?t t? 2-5 t? USD

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“N?u d?ch kéo dài h?t quy I, thi?t h?i v? doanh thu t? khách qu?c t? n?m 2020 là kho?ng 2,3 t? USD, n?u d?ch kéo dài h?t quy 2, thi?t h?i s? kho?ng 5 t? USD”, báo cáo B? KH&?T nêu.

V? th??ng m?i, B? KH&?T kh?ng ??nh: Kim ngh?ch xu?t, nh?p kh?u gi?m. Trong tr??ng h?p d?ch k?t thúc cu?i quy I/2020, ??c tính quy I kim ng?ch xu?t kh?u ??t 53,9 t? USD, gi?m 8,3% so v?i cùng k? n?m tr??c, trong ?ó kim ng?ch xu?t kh?u sang th? tr??ng Trung Qu?c ??t 6,8 t? USD, gi?m 9,5% so v?i cùng k? n?m tr??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKim ng?ch nh?p kh?u ??t 55,5 t? USD, gi?m 3,2% so v?i cùng k? n?m tr??c, trong ?ó nh?p kh?u t? Trung Qu?c ??t kim ng?ch 14,0 t? USD, gi?m 13,6%.

Trong tr??ng h?p d?ch kéo dài h?t quy II/2020 thì ??c tính quy II xu?t kh?u ??t kim ng?ch 58,5 t? USD, gi?m 8,1%; kim ng?ch nh?p kh?u ??t 61,0 t? USD, gi?m 3,1% so v?i cùng k? n?m tr??c.

Báo cáo B? KH&?T phan tích v? tác ??ng c?a Covid-19 ??n t?ng tr??ng GDP, theo ?ó, trong k?ch b?n kh?ng ch? ???c d?ch trong Quy I/2020 thì t?ng tr??ng c?a ta d? báo là 6,25% gi?m 0,55 ?i?m %.

Tr??ng h?p d?ch ???c kh?ng ch? trong Quy II/2020 thì t?ng tr??ng c?a ta d? báo là 5,96% gi?m 0,84 ?i?m % so v?i ngh? quy?t 01/NQ-CP c?a Chính ph? và gi?m 0,29 ?i?m % so v?i k?ch b?n trên.

B? KH&?T kh?ng ??nh:? “Qua ??t d?ch Covid-19, n?n kinh t? b?c l? r? h?n nh?ng ?i?m m?nh và ?i?m y?u, ??c bi?t là v? c? c?u kinh t? và kh? n?ng ch?ng ch?u tr??c tác ??ng l?n t? bên ngoài. Do v?y, c?n ph?i ??y nhanh các gi?i pháp tái c? c?u n?n kinh t? c? tr??c m?t và lau dài”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? K? ho?ch và ??u t? ch? trì, ph?i h?p v?i các B?, ngành liên quan nghiên c?u, ?? xu?t các ph??ng án kích c?u nh?m b?o ??m gi? v?ng m?c tiêu t?ng tr??ng.?

C?n mi?n, gi?m phí, vé tham quan cho du khách

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? th?, B? KH&?T yêu c?u B? V?n hóa, Th? thao và Du l?ch ph?i h?p v?i B? Ngo?i giao, B? C?ng an kh?n tr??ng xay d?ng, tri?n khai th?c hi?n ch??ng trình kích c?u, gi?m giá du l?ch ?? thu hút khách tr? l?i.?

B? KH&?T nêu r?: “C?n xem xét kh? n?ng mi?n l? phí, ??n gi?n th? t?c visa cho khách du l?ch tr?n gói ?i theo ?oàn do các c?ng ty l? hành qu?c t? ph?c v?”.

??c bi?t, theo ?? xu?t c?a B? này, c?n nghiên c?u gi?m giá, mi?n phí vé, phí tham quan t? trong th?i gian di?n ra d?ch và 2-3 tháng sau th?i gian ki?m soát d?ch ?? kích c?u du l?ch sau khi d?ch ???c ki?m soát.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgoài các bi?n pháp c? th?, B? KH&?T ?? ngh? các b?, ngành và ??a ph??ng kh?n tr??ng hoàn thành th? t?c các d? án ??u t? c?ng quy m? l?n, quan tr?ng…

“C?n t?ng c??ng trách nhi?m ng??i ??ng ??u ?? có th? s?m kh?i c?ng, tri?n khai th?c hi?n ngay các d? án ??u t? c?ng quan tr?ng qu?c gia nh? ???ng b? cao t?c B?c - Nam, san bay Long Thành, ???ng ven bi?n t? Qu?ng Ninh ??n Ngh? An, các d? án giao th?ng và th?y l?i gi? n??c ng?t t?i vùng ??ng b?ng s?ng C?u long”, báo cáo c?a B? KH&?T nêu.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBên c?nh ?ó, B? KH&?T c?ng cho r?ng: "S?m nghiên c?u, ?? xu?t, trình c?p có th?m quy?n quy?t ??nh vi?c chuy?n ??i hình th?c ??u t? c?a m?t s? d? án h? t?ng BOT nh?m v?a ??y m?nh kích c?u ??u t? c?ng lành m?nh th?i k? “h?u d?ch”, kh?ng ?nh h??ng ??n ?n ??nh v? m?, v?a s?m có thêm các c?ng trình h? t?ng thi?t y?u, t?o tác ??ng lan t?a ??n t?ng tr??ng kinh t? nhanh, b?n v?ng”.

Nguy?n Tuy?n