Th? t?, 25/11/2020 - 16:45

Black Friday: Gi?m giá "s?c" t? quán n??ng v?a hè ??n sàn th??ng m?i

Dan trí

? Vi?t Nam, kh?ng ch? các th??ng hi?u, c?a hàng th?i trang, ?i?n t?, ?? gia d?ng m?i sale s?c trong ngày Black Friday mà ngay c? các quán ?n v?a hè, ti?m c?t tóc c?ng ??ng lo?t treo bi?n gi?m giá.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDG?n 1 tu?n nay, kh?ng ch? các th??ng hi?u th?i trang, ?? ?i?n t?, ?? gia d?ng ch?y ch??ng trình gi?m giá trong ngày Black Friday mà ngay c? các quán ?n v?a hè, ti?m cháo, ti?m c?t tóc c?ng t?ng b?ng khuy?n m?i.

Black Friday: Gi?m giá s?c t? quán n??ng v?a hè ??n sàn th??ng m?i - 1

Black Friday ???c coi là ngày h?i siêu gi?m giá, khuy?n m?i

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDG?n m?t tu?n nay, c?a hàng c?t tóc c?a anh D.T (Hà N?i) c?ng ?? b?t ??u ch?ng bi?n th?ng báo "sale up to 70%" cho các d?ch v? c?t, nhu?m. Nh? giá nhu?m t? 500.000 ??ng gi?m xu?ng còn 350.000 ??ng, h?p tóc t? 250.000 ??ng gi?m còn 120.000 ??ng, c?t t? 120.000 ??ng còn 50.000 ??ng.

Theo anh T, vi?c gi?m giá các d?ch v? là chiêu th?c hút khách, t?ng l??ng khách ti?p c?n ??n c?a hàng. B?i hi?n nay, ng??i tiêu dùng có xu h??ng thích ???c gi?m giá, khuy?n m?i.

"Dù có gi?m giá hay kh?ng thì c?a hàng v?n có l?i, ch?ng qua là l?i ít hay l?i nhi?u hay th?i" - anh b?t mí.

Black Friday: Gi?m giá s?c t? quán n??ng v?a hè ??n sàn th??ng m?i - 2

Nhi?u quán tóc t?ng b?ng khuy?n m?i cho ngày Black Friday

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT??ng t?, ch? H.O, m?t ti?u th??ng bán hoa qu? trên ch? m?ng chia s?, ch? ?ang ch?y ch??ng trình gi?m giá cho ngày Black Friday. V?i hình th?c, mua 1 t?ng 1, mua 3 tính ti?n 2. ??c bi?t, khách ? trong vòng bán kính 5km s? ???c quán mi?n phí v?n chuy?n.

"??t này, nhà t?i bán ch?y nh?t là b??i ?ào. Tính t? h?m ch?y khuy?n m?i ??n gi?, t?i bán ???c 3 t?n. Giá ngày th??ng là 170.000 ??ng/10 qu?, thì gi? ch? còn 120.000 ??ng cho 10 qu?. Th? nên, nhi?u khách ?? x? ?i mua, có ng??i còn mua c? 30 - 40 kg v? ?n d?n" - ch? ti?t l?.

Black Friday: Gi?m giá s?c t? quán n??ng v?a hè ??n sàn th??ng m?i - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHoa qu? ???c rao bán v?i m?c giá h?i, h?p d?n?

Ngay c? quán cháo c?a anh T.P (Hà N?i) vài ngày nay c?ng có ch??ng trình gi?m giá. Nh? bình th??ng, m?t bát cháo b? cau có giá 50.000 ??ng thì nay có giá 45.000 ??ng và mi?n phí v?n chuy?n.

"Ngày tr??c, ch? có khai tr??ng, sau T?t am l?ch, quán m?i gi?m giá nh?ng 2 n?m nay, t?i áp d?ng thêm c? ngày Black Friday. C?ng nh?n, s? khách ??t t?ng lên ?áng k?. Nhìn th?y r? nh?t là l??ng ??t hàng trên các ?ng d?ng ??t ?? ?n" - anh nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLà m?t ng??i nghi?n s?n sale, ch? H??ng Giang (Kim M?, Hà N?i) ?? "??t" h?n 3,5 tri?u ??ng ?? mua hàng gi?m giá dù ch?a ??n ngày Black Friday. Trong ?ó, ch? dành m?t n?a s? ti?n ?? mua ?? ?n, hoa qu? ?? ?n d?n trong n?a tháng.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"T?i v?a nh?n ???c 2 thùng nho móng tay, qu? v?a ngon v?a ng?t, tính ra mua sale là r? ???c kh?i. Nhà t?i ch? ?? gi? ?n m?t thùng, còn ?au g?i v? cho ?ng bà n?i ngo?i ?? cùng th??ng th?c. Gi? chính ra, thi tho?ng có ??t sale th? này c?ng vui, v?a ???c ?n ?? b? d??ng, v?a h?p ti?t ki?m ???c ít ti?n" - ch? tam s?.

An Chi