Ch? nh?t, 22/11/2020 - 07:01

Vi khu?n và n?m k? l? ???c phát hi?n trên b?n v? c?a Leonardo da Vinci

Dan trí

Leonardo da Vinci n?i ti?ng v?i nh?ng tác ph?m ngh? thu?t tinh x?o, nhi?u s?c thái và nh?ng y t??ng c?ng ngh? tiên ti?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng nghiên c?u m?i ?? ti?t l? m?t m?c ?? ph?c t?p khác trong các b?c v? c?a ?ng, ?ó là m?t th? gi?i ?n ch?a các d?ng s?ng nh? bé trên tác ph?m ngh? thu?t.

Vi khu?n và n?m k? l? ???c phát hi?n trên b?n v? c?a Leonardo da Vinci - 1
?ay là b?c "Uomo della Bitta" c?a Leonardo Da Vinci, m?t trong sáu b?c v? c?a ?ng g?n ?ay ???c phát hi?n các vi sinh v?t ph?c t?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhát hi?n này ???c cho có th? giúp xay d?ng m?t "danh m?c" h? vi sinh v?t cho các tác ph?m ngh? thu?t. M?i m?nh có m?t b? s?u t?p vi sinh ?? ??c ?áo mà các nhà nghiên c?u có th? ?? xác ??nh l?i nó sau này hoàn toàn ch? t? m?t nghiên c?u v? sinh h?c vi m?. Và các vi sinh v?t c?a b?n v? có ?? các y?u t? chung ?? giúp các nhà nghiên c?u phát hi?n hàng gi? d?a trên s? khác bi?t trong qu?n th? vi sinh v?t c?a chúng, ho?c th?m chí các b?n v? chan th?c ?? ???c l?u tr? trong các ?i?u ki?n khác nhau qua nhi?u th? k?.

Các nhà nghiên c?u ch? ra r?ng các b?c v? c?a da Vinci có m?t h? vi sinh v?t khác bi?t ?áng k? so v?i d? ki?n, v?i r?t nhi?u vi khu?n và DNA c?a con ng??i - có th? là h? qu? c?a hàng th? k? ???c x? ly b?i nh?ng ng??i ph?c ch? ngh? thu?t và nh?ng ng??i khác. Các vi sinh v?t ???c bi?t s? làm cho gi?y b? phan h?y theo th?i gian c?ng có m?t, cho th?y ly do t?i sao nh?ng n? l?c c?a nh?ng ng??i ph?c ch? ?ó là c?n thi?t.

?? nghiên c?u k? h?n, các nhà khoa h?c ?? ki?m tra v?t li?u sinh h?c siêu nh?, s?ng và ch?t, trong b?y b?c v? và tìm th?y s? ?a d?ng b?t ng? c?a vi khu?n, n?m và DNA c?a con ng??i. Ph?n l?n có l? ?? ???c ??a vào các b?n phác th?o sau khi da Vinci qua ??i cách ?ay 501 n?m, vì v?y DNA (ho?c ít nh?t là ph?n l?n c?a nó) có th? ??n t? nh?ng ng??i khác ?? x? ly các b?n v? qua nhi?u th? k?.

?i?u ng?c nhiên l?n nh?t, các nhà nghiên c?u cho bi?t là m?t ?? vi khu?n cao trong các b?c v?, ??c bi?t là so v?i n?m. Các nghiên c?u tr??c ?ay ?? ch? ra r?ng n?m có xu h??ng th?ng tr? các vi sinh v?t c?a các v?t th? b?ng gi?y nh? nh?ng hình v?. Nh?ng trong tr??ng h?p này, s? l??ng vi khu?n t? ng??i và c?n trùng cao b?t th??ng.

"Nhìn chung c?n trùng, c?ng nhan trùng tu và vi?c xác ??nh v? trí ??a ly d??ng nh? ??u ?? l?i d?u v?t kh?ng th? nhìn th?y trên các b?n v?. Nh?ng r?t khó ?? nói li?u có b?t k? ch?t gay ? nhi?m nào b?t ngu?n t? th?i ?i?m Leonardo da Vinci ?ang phác th?o các b?n v? c?a nó hay kh?ng”, các nhà nghiên c?u cho bi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPh?n l?n DNA ?ó có th? ??n t? nh?ng ng??i ?? kh?i ph?c c?ng trình b?t ??u t? th? k? XV. Nhóm nghiên c?u ?? kh?ng phan tích v?t li?u di truy?n ? m?c ?? chi ti?t c?n thi?t ?? xem nó có th? ??n t? ai c? th?.

Theo ti?t l? t? các nhà nghiên c?u, h? ?? s? d?ng m?t c?ng c? m?i có tên Nanopore, m?t ph??ng pháp gi?i trình t? gene nhanh chóng phá v? và phan tích v?t ch?t di truy?n, ?? th?c hi?n nghiên c?u chi ti?t v? các v?t li?u sinh h?c khác nhau. ??c bi?t, trong t??ng lai, k? thu?t này có th? ti?t l? nh?ng chi ti?t m?i v? l?ch s? c?a các tác ph?m ngh? thu?t ???c nghiên c?u k? l??ng.

Trang Ph?m

Theo Live Science

T? khóa: