Th? n?m, 03/12/2020 - 14:18

T??ng n? th?n V? n? v?n n?m mang theo bí ?n lau ??i nh?t c?a nhan lo?i

Dan trí

Các nhà nghiên c?u cho bi?t các tác ph?m ?iêu kh?c lau ??i nh?t c?a nhan lo?i có th? liên quan ??n bi?n ??i khí h?u, ch? ?? ?n u?ng c?a loài ng??i và v?n ?? tam linh.

T??ng n? th?n V? n? v?n n?m mang theo bí ?n lau ??i nh?t c?a nhan lo?i - 1

M?t trong nh?ng ví d? s?m nh?t v? ngh? thu?t trên th? gi?i, nh?ng b?c t??ng bí ?n c?a th?n V? n? ???c ch?m kh?c cách ?ay kho?ng 30.000 n?m, khi?n các nhà khoa h?c tò mò và ?au ??u trong g?n hai th? k? qua.

Cho ??n m?i ?ay, m?t nhà nghiên c?u t? ??i h?c Colorado tuyên b? ?? thu th?p ?? b?ng ch?ng ?? gi?i ?áp bí ?n ??ng sau nh?ng b?c t??ng l? này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng b?c v? b?ng tay v? ph? n? béo phì ho?c mang thai, xu?t hi?n trong h?u h?t các sách l?ch s? ngh? thu?t t? lau ???c coi là bi?u t??ng c?a kh? n?ng sinh s?n ho?c v? ??p. Nh?ng theo Richard Johnson, tác gi? chính c?a nghiên c?u m?i cho r?ng, chìa khóa ?? hi?u các b?c t??ng n?m ? s? … thay ??i khí h?u và ch? ?? ?n u?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"M?t s? tác ph?m ngh? thu?t ??u tiên trên th? gi?i là nh?ng b?c t??ng nh? bí ?n v? nh?ng ph? n? th?a can t? th?i s?n b?n hái l??m ? Chau ?u, n?i b?n kh?ng th? ng? t?i là h? có th? ?? b? béo phì. Nh?ng b?c t??ng nh? này t??ng quan v?i th?i gian c?ng th?ng v? dinh d??ng c?c ??", Johnson, giáo s? t?i ??i h?c Colorado, cho bi?t.

Con ng??i hi?n ??i ??u tiên xu?t hi?n ? Chau ?u trong th?i k? ?m lên kho?ng 48.000 n?m tr??c. ???c g?i là Th?i k? Aurignacian, h? s?n tu?n l?c, ng?a và voi ma mút b?ng nh?ng ng?n giáo nh?n b?ng x??ng. Vào mùa hè, nh?ng ng??i ??u tiên này ?n các lo?i qu? m?ng, cá, các lo?i h?t và th?c v?t. Nh?ng sau ?ó khí h?u ?? có nh?ng bi?n ??i.

Khi nhi?t ?? gi?m xu?ng, các t?ng b?ng t?ng cao và th?m h?a ?? x?y ra. Trong nh?ng tháng l?nh nh?t, nhi?t ?? gi?m xu?ng còn 10 - 15 ?? C. M?t s? nhóm s?n b?n hái l??m ?? ch?t, nh?ng ng??i khác di chuy?n v? phía nam, m?t s? tìm n?i ?n náu trong r?ng.

Chính trong nh?ng lúc tuy?t v?ng này, nh?ng b?c t??ng th?n V? n? béo phì ?? xu?t hi?n. Chúng dài t? 6 ??n 16 cm và ???c làm b?ng ?á, ngà voi, s?ng ho?c ??i khi là ??t sét. M?t s? ???c xau l?i và ?eo nh? bùa h? m?nh.

Johnson và các nhà nghiên c?u khác ?? ?o t? l? eo-h?ng và eo-vai c?a các b?c t??ng. H? phát hi?n ra r?ng nh?ng b?c t??ng ? g?n s?ng b?ng có xu h??ng béo phì nh?t so v?i nh?ng t??ng ? xa h?n. H? tin r?ng các b?c t??ng th? hi?n m?t ki?u c? th? ly t??ng cho nh?ng ?i?u ki?n s?ng khó kh?n này.

Johnson nh?n ??nh: "Chúng t?i ?? xu?t r?ng h? ?? dùng nh?ng b?c t??ng ?? truy?n ??t nh?ng ly t??ng v? kích th??c c? th? cho nh?ng ph? n? tr? và ??c bi?t là nh?ng ng??i s?ng g?n các s?ng b?ng. T? l? kích th??c c? th? cao nh?t khi các s?ng b?ng t?ng lên, trong khi béo phì gi?m khi khí h?u ?m lên và các s?ng b?ng rút ?i".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBéo phì theo các nhà nghiên c?u ?? tr? thành m?t tình tr?ng ???c ch?p nh?n. M?t ph? n? béo phì trong th?i k? khan hi?m có th? mang thai m?t ??a tr? t?t h?n m?t ??a tr? b? suy dinh d??ng. Vì v?y, các b?c t??ng nh? c?a th?n V? n? có th? ?? ???c th?m nhu?n y ngh?a tam linh - m?t s? t?n sùng liên quan ??n ma thu?t có th? b?o v? m?t ng??i ph? n? trong su?t quá trình mang thai, sinh n? và cho con bú.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?u b?c t??ng nh? c?a th?n V? n? có d?u hi?u mài mòn t?t, cho th?y chúng là v?t gia truy?n ???c truy?n t? m? sang con gái qua nhi?u th? h?. Ph? n? b??c vào tu?i d?y thì ho?c trong giai ?o?n ??u c?a thai k? có th? ?? ???c ??a cho các b?c t??ng v?i hy v?ng mang l?i kh?i l??ng c? th? mong mu?n ?? ??m b?o ca sinh n? thành c?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh?t béo t?ng lên s? cung c?p m?t ngu?n n?ng l??ng trong th?i k? mang thai th?ng qua vi?c cai s?a c?a em bé và c?ng nh? r?t nhi?u ch?t cách nhi?t c?n thi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDJohnson cho bi?t, thúc ??y béo phì, ??m b?o r?ng có c? h?i ti?p t?c cho m?t th? h? khác trong ?i?u ki?n khí h?u b?p bênh nh?t này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Các b?c t??ng nh? n?i lên nh? m?t c?ng c? t? t??ng ?? giúp c?i thi?n kh? n?ng sinh s?n và s? s?ng còn c?a bà m? và tr? s? sinh. Tính th?m m? c?a ngh? thu?t do ?ó có m?t ch?c n?ng quan tr?ng trong vi?c nh?n m?nh s?c kh?e và s? s?ng còn ?? thích ?ng v?i ?i?u ki?n khí h?u ngày càng kh?c nghi?t lúc ?ó", Johnson nói thêm.

Thành c?ng c?a nhóm trong vi?c thu th?p b?ng ch?ng h? tr? ly thuy?t c?a mình ??n t? vi?c áp d?ng các phép ?o và khoa h?c y t? vào d? li?u kh?o c? h?c, các m? hình hành vi c?a nhan lo?i h?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Nh?ng lo?i ph??ng pháp ti?p c?n liên ngành này ?ang t?o ?à phát tri?n trong các ngành khoa h?c và có nhi?u h?a h?n. Nhóm c?a chúng t?i c?ng có các ch? ?? khác v? ngh? thu?t K? b?ng hà và di c? trong t?m ng?m nghiên c?u c?a mình", Johnson nh?n m?nh.

Trang Ph?m

Theo Scitech Daily

T? khóa: