Th? t?, 25/11/2020 - 06:53

Tìm th?y loài sinh v?t m?i ? Nam C?c d??i l?p b?ng 1000 mét

Dan trí

Các nhà nghiên c?u c?a Chau Nam C?c v?a tuyên b? ?? phát hi?n ra m?t loài sinh v?t m?i ??i v?i khoa h?c sau khi th?m dò vùng n??c sau t?i 1000 mét d??i l?p b?ng.

Tìm th?y loài sinh v?t m?i ? Nam C?c d??i l?p b?ng 1000 mét - 1
Hình ?nh sinh v?t m?i ???c phát hi?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?c ??a b?ng giá là n?i sinh s?ng c?a m?t s? nhà khoa h?c quanh n?m nghiên c?u khu v?c b? c? l?p nh?m tìm hi?u thêm v? l?ch s? Trái ??t và tác ??ng c?a bi?n ??i khí h?u. M?t s? d? án c?ng t?p trung vào sinh v?t bi?n ? vùng bi?n xung quanh Nam C?c, th?m dò m?t h? sinh thái trong m?t s? tr??ng h?p, ?? b? b? hoang trong hàng tri?u n?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?i ?ay, nhà sinh v?t h?c bi?n Adrian Glover ?? ti?t l? trong m?t video trên YouTube v? cách ?ng phát hi?n ra m?t loài m?i trong quá trình ?i?u tra v? s? ?a d?ng c?a s? s?ng ? bi?n sau Nam C?c và ly do t?i sao nó có th? thay ??i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“T?i là m?t nhà sinh v?t h?c bi?n t?i B?o tàng L?ch s? T? nhiên, ni?m ?am mê và chuyên m?n ??c bi?t c?a t?i là v? sinh h?c liên quan ??n các loài ??ng v?t ? bi?n sau, ??c bi?t là Nam C?c. M?i ng??i th??ng ngh? v? Nam C?c nh? m?t l?c ??a b?ng tuy?t, ??t ?ai c?n c?i h?u nh? kh?ng có sinh v?t nào, nh?ng s? t??ng ph?n c?a m?i tr??ng bi?n th?t ?áng kinh ng?c. Trong nh?ng n?m g?n ?ay, chúng t?i ?? có nh?ng khám phá m?i, ?ay là s? ?a d?ng xuyên su?t chu?i th?c ?n t? ??ng v?t c?c nh? d??i ?áy bi?n ??n loài nhuy?n th? trên t?o và b?ng bi?n, sau ?ó là chim cánh c?t và cá voi”, nhà sinh v?t h?c bi?n Adrian Glover cho bi?t.

Adrian Glover th?ng tin v? phát hi?n m?i ?ó là m?t sinh v?t ?áng chú y, ??c tr?ng b?i nh?ng s?i l?ng ch?y d?c bên h?ng. Chúng có quan h? h? hàng xa v?i giun ??t v?n tìm th?y trên ??t li?n.

Sinh v?t m?i ???c phát hi?n còn ???c g?i là giun l?ng, giun nhi?u t? là m?t lo?i giun g?n gi?ng giun kh?ng gai s?ng ? bi?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChúng ph? bi?n r?ng r?i trong nh?ng loài s?ng ? nhi?t ?? ??i d??ng l?nh nh?t c?a ??ng b?ng v?c th?m, ??n nh?ng d?ng ch?u ???c nhi?t ?? c?c cao g?n các mi?ng th?ng th?y nhi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác loài giun nhi?u t? ???c tìm th?y trên kh?p các ??i d??ng c?a Trái ??t ? m?i ?? sau, t? nh?ng d?ng s?ng nh? sinh v?t phù du g?n b? m?t, ??n m?t m?u v?t dài hai ??n ba cm ???c quan sát b?i tàu th?m dò ??i d??ng Nereus ? ?áy c?a v?c sau Challenger.

Adrian Glover c?ng ti?t l? m?t s? thi?t b? c?ng ngh? cao ?ang cách m?ng hóa vi?c nghiên c?u sinh h?c bi?n sau, giúp vi?c thu th?p m?u v?t tr? nên d? dàng h?n.

“Ngày nay chúng ta có khá nhi?u thi?t b? tiên ti?n có th? s? d?ng ?? thu th?p ??ng v?t t? bi?n sau. ??c bi?t, các ph??ng ti?n ho?t ??ng t? xa. ?ay là nh?ng tàu ng?m mini mà chúng t?i có th? ?i?u khi?n t? trên m?t n??c. Chúng cho phép chúng t?i th?c s? nhìn th?y m?i tr??ng s?ng mà b?n ?ang làm vi?c. ?i?u này ?ang b?t ??u cách m?ng hóa nghiên c?u sinh h?c bi?n sau, chúng t?i có th? th?c s? nh?m m?c tiêu l?y m?u c?a mình t?i nh?ng loài ??ng v?t c? th? mà chúng t?i quan tam ? ?? sau lên ??n 1.000 mét”, Adrian Glover nói thêm.

Trang Ph?m

Theo Express?

T? khóa: