Th? t?, 02/12/2020 - 06:16

Tìm th?y hàng nghìn b?c tranh ngh? thu?t trên ?á c? ??i bí ?n ? Amazon

Dan trí

Các nhà kh?o c? v?a tuyên b? phát hi?n ra hàng nghìn b?c tranh ngh? thu?t trên ?á c? ??i ? m?t vùng h?o lánh c?a r?ng nhi?t ??i Amazon.

Tìm th?y hàng nghìn b?c tranh ngh? thu?t trên ?á c? ??i bí ?n ? Amazon - 1
Các b?c tranh ???c v? b?ng s?c t? ?? có ngu?n g?c t? ??t son, ?á giàu s?t.

Phát hi?n ?áng kinh ng?c ???c cho là m?t trong nh?ng b? s?u t?p l?n nh?t th? gi?i c?a ngh? thu?t ?á - tr?i dài g?n 13 km trên vách ?á ? Colombia.

???c khai qu?t l?n ??u vào n?m 2017 và 2018, khám phá ???c gi? bí m?t vì nó ???c quay cho m?t b? phim truy?n hình m?i v? các n?n v?n minh ?? m?t trên Amazon c?a V??ng qu?c Anh, d? ki?n phát sóng vào tháng 12. Các b?c tranh ???c cho ?? ???c s?n xu?t trong kho?ng th?i gian hàng tr?m, th?m chí hàng nghìn n?m v?i niên ??i t? 12.600 ??n 11.800 n?m tr??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? tranh màu ?? s?ng ??ng l?n nh?t, ???c ??t trên 12 t?m có các hình v? con ng??i, th?c v?t, ??ng v?t, d?u tay, s?n b?n và các m?u hình h?c, ???c tìm th?y t?i Cerro Azul ? rìa phía b?c c?a Amazon. Hai ??a ?i?m khác ? Cerro Montoya và Limoncillos m? nh?t h?n. M?t s? trong s? chúng quá cao.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác b?c tranh ???c v? b?ng s?c t? ?? có ngu?n g?c t? ??t son, ?á giàu s?t. Có nh?ng m? t? v? các loài ??ng v?t còn t?n t?i nh? d?i, kh?, cá s?u, h??u, nai, heo vòi, rùa và nhím. Nh?ng nh?ng gì các nhà nghiên c?u cho r?ng ?ó là nh?ng m? t? th?c t? nh?t v? loài ??ng v?t l?n hi?n ?? tuy?t ch?ng, bao g?m c? voi r?ng m?u, con l??i kh?ng l?, l?c ?à và ??ng v?t móng gu?c ba ngón (thu?c h? tê giác và heo vòi) có than.

"Nh?ng b?c tranh mang ??n m?t cái nhìn sinh ??ng và thú v? v? cu?c s?ng c?a nh?ng c?ng ??ng này. Ngày nay chúng ta th?t khó tin khi ngh? r?ng chúng t?n t?i và s?n b?t nh?ng loài ??ng v?t ?n c? kh?ng l?, m?t s? có kích th??c b?ng m?t chi?c ? t? nh?", ti?n s? Mark Robinson t? ??i h?c Exeter cho bi?t.

Các khu ??t xung quanh h?m trú ?n b?ng ?á c?ng ???c khai qu?t, ti?t l? manh m?i v? nh?ng ng??i s?ng ? ?ó trong th?i gian này, xác nh?n m?t s? nh?ng ng??i c? trú s?m nh?t ???c bi?t ??n ? vùng Amazon thu?c Colombia.

Tìm th?y hàng nghìn b?c tranh ngh? thu?t trên ?á c? ??i bí ?n ? Amazon - 2

Theo ti?n s? Robinson và các ??ng nghi?p, nh?ng c?ng ??ng này là nh?ng ng??i s?n b?n hái l??m ?? ?n trái c? và trái cay, c?ng nh? r?n, ?ch bà nhi?u sinh v?t khác. H? ?ánh b?t ? nh?ng con s?ng g?n ?ó ?? b?t cá piranha và cá s?u. Các c?ng c? nh? c?ng ???c tìm th?y hay nh? ??t son c?o ???c s? d?ng ?? chi?t xu?t s?c t? t?o ra màu s?n ??.

"Nh?ng b?c tranh ?á này là b?ng ch?ng ngo?n m?c v? cách con ng??i tái t?o l?i vùng ??t và cách h? s?n b?n, tr?ng tr?t, ?ánh b?t. có th? ngh? thu?t là m?t ph?n m?nh m? c?a v?n hóa và m?t cách ?? m?i ng??i k?t n?i x? h?i. Nh?ng b?c ?nh cho th?y m?i ng??i s? s?ng nh? th? nào gi?a nh?ng loài ??ng v?t kh?ng l?, hi?n ?? tuy?t ch?ng mà h? s?n ???c", giáo s? José Iriarte, ng??i d?n ??u nhóm nghiên c?u cho bi?t.

Trang Ph?m

Theo IFL Science?

T? khóa: