Th? ba, 01/12/2020 - 12:29

Thay vì x? lên tr?i, nhà sáng ch? Vi?t "g?p" ?ng khói lò thiêu xu?ng ??t

Dan trí

H? th?ng d?n khói b?i t? lò thiêu kh?ng th?i ra m?i tr??ng và h? th?ng d?p b?i khói b?ng m??ng tu?n hoàn bên ngoài lò là m?t trong 4 c?ng trình ???c nh?n gi?i th??ng t?i Techfest 2020.

Trong khu?n kh? Ngày h?i kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o qu?c gia Techfest Vi?t Nam 2020 m?i di?n ra t?i Hà N?i, h? th?ng x? ly khói th?i lò h?a thiêu do nhà sáng ch? Tr?n ?ình Giao th?c hi?n ??t huy ch??ng vàng cu?c thi sáng ch? và sáng t?o qu?c t? 2020, t?i Ba Lan. Cu?c thi sáng ch? và sáng t?o qu?c t? dành cho các Sáng t?o mang tính x? h?i do Euro Business Haller t? ch?c d??i s? b?o tr? c?a B? Phát tri?n Kinh t? Ba Lan và Hi?p h?i Sáng ch? và S? h?u trí tu? Th? gi?i.?

Thay vì x? lên tr?i, nhà sáng ch? Vi?t g?p ?ng khói lò thiêu xu?ng ??t - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhà sáng ch? Tr?n ?ình Giao.?

H? th?ng này g?m h? th?ng d?n khói b?i t? lò thiêu th?ng qua ?ng d?n, kh?ng th?i ra m?i tr??ng và h? th?ng d?p b?i khói b?ng m??ng tu?n hoàn bên ngoài lò.?

Nhà sáng ch? Tr?n ?ình Giao, Ch? t?ch H?QT C?ng ty d?ch v? tang l? Hoàng Long t?nh Nam ??nh ?? dành tr?n tam huy?t 5 n?m ?? nghiên c?u thành c?ng h? th?ng này. So v?i các lò thiêu x? th?ng lên cao hi?n nay, vi?c áp d?ng 2 h? th?ng này kh?c ph?c 100% khói b?i t? lò thiêu ra ngoài m?i tr??ng. Vi?c áp d?ng c?ng ngh? tiên ti?n giúp ti?t ki?m th?i gian thiêu g?p 3 l?n so v?i các lò thiêu th?ng th??ng.??

Thay vì x? lên tr?i, nhà sáng ch? Vi?t g?p ?ng khói lò thiêu xu?ng ??t - 2

H? th?ng d?n khói b?i t? lò thiêu kh?ng th?i ra m?i tr??ng và h? th?ng d?p b?i khói b?ng m??ng tu?n hoàn bên ngoài lò là m?t trong 4 c?ng trình ???c nh?n gi?i th??ng t?i Techfest 2020.?

"T?i l?i d?ng s?c gió c?p 9 ??y n??c di chuy?n thành dòng, l?i d?ng s?c nóng ?? làm s?i n??c, nhi?t ?? là 500 ?? C ra tr??c c?a ?ng kh?i nên nhi?t làm n??c s?i, n??c b?c h?i thì d?p b?i, d?p mùi xu?ng và c? nh? v?y thành m?t vòng tu?n hoàn. Vì th?, khí th?i kh?ng x? ra m?i tr??ng", nhà sáng ch? 60 tu?i này nói.?

Khi h?t n??c ch? c?n b? sung n??c. Ngoài ra, phía bên trên lò là h? th?ng phun s??ng, n??c b?c h?i g?p be-tong, g?p l?nh l?i nh? xu?ng m??ng.?

T? n?m 2012, ?ng Giao b?t ??u nh?n d? án làm lò h?a thiêu t?i t?nh Nam ??nh. ?ng c?ng b?t ??u lao vào nghiên c?u t? ?ó.?

?ng ?? ?i th?m quan các n??c, các lò thiêu trên kh?p c? n??c và nh?n th?y các ?ng khói th?i lò thiêu ??u "ch?ng" lên tr?i. Vì th?, ?ng ?? suy ngh? làm sao ?? b? g?p ?ng khói xu?ng lòng ??t, nghiên c?u m??ng tu?n hoàn. ?ng ?? chuy?n ??i h? th?ng lò thiêu c?a M? theo mong mu?n c?a mình.?

??u tiên ?ng nghiên c?u th? trên máy vi tính, làm m? hình nh? s? d?ng ?èn khò ?? th? nghi?m. ??n n?m 2014 ?ng th? nghi?m lò ??u tiên, sau ?ó hoàn thi?n d?n và ??n tháng 5/1017 thì hoàn thi?n c? 7 lò thiêu cho t?nh Nam ??nh.?

C?ng theo ?ng Giao, chi phí xay d?ng lò thiêu này th?p, ch? m?t 900 tri?u, trong khi mua lò thiêu c?a M? v? l?p ??t hoàn ch?nh c?ng ph?i 2 t? ??ng.?

Thay vì x? lên tr?i, nhà sáng ch? Vi?t g?p ?ng khói lò thiêu xu?ng ??t - 3

Gi?i pháp b? g?p ?ng khói xu?ng lòng ??t, nghiên c?u m??ng tu?n hoàn c?a ?ng Giao ???c nhi?u nhà khoa h?c ?ánh giá cao.?

"H? th?ng lò thiêu này tuy?t ??i ??m b?o an toàn, kh?ng ?nh h??ng ??n ng??i dan, k? c? nhan viên c?a t?i ??ng c?nh lò c?ng kh?ng có c?m giác nóng, mùi", ?ng Giao chia s?.?

Tam nguy?n l?n nh?t mà ?ng mong mu?n là chia s? kinh nghi?m, c?ng ngh? c?a mình ?? giúp các ??a ph??ng trong vi?c c?i thi?n m?i tr??ng. Tr??c ?ó, ?ng c?ng ?? ???c C?c S? h?u Trí tu?, B? Khoa h?c và C?ng ngh? trao b?ng ??c quy?n Gi?i pháp h?u ích.?

N?m 2020 là m?t n?m th?t ??c bi?t, d?ch Covid-19 ?? làm xoay chuy?n toàn b? th? gi?i. Nh?ng v?i tinh th?n ch? ??ng ??i m?i sáng t?o, ??y m?nh nghiên c?u, n?m nay l?i là th?i ?i?m ghi d?u ?n m?nh m? v? nh?ng c?ng trình nghiên c?u ph?c v? ??i s?ng, có y ngh?a thi?t th?c v?i x? h?i. Kh?ng nh?ng th?, vi?c "b?i thu" gi?i th??ng c?a các c?ng trình nghiên c?u và tác gi? trong các cu?c thi ??i m?i sáng t?o, s? h?u trí tu? cho th?y s? thích nghi cao c?a các nhà nghiên c?u Vi?t Nam. Trong th? thách, chính nhà khoa h?c ?? bi?n "nguy" thành "c?", th? hi?n tinh th?n khoa h?c v? nhan sinh khi áp d?ng t?t k?t qu? nghiên c?u trong th?c ti?n và ???c qu?c t? ghi nh?n.

Th? tr??ng B? Khoa h?c và C?ng ngh? Tr?n V?n Tùng cho bi?t Ngày h?i Kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o 2020 cho th?y s? phát tri?n c?a h? sinh thái kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o, t?ng b??c ti?n ra và h?i nh?p v?i qu?c t?.

Th? tr??ng Tùng nh?n ??nh thành c?ng c?a Techfest Vi?t Nam n?m 2020 cho th?y m?c dù ?nh h??ng kh?ng nh? c?a ??i d?ch Covid-19, nh?ng th? h? tr? Vi?t Nam, m?i ng??i dan Vi?t Nam ?? kh?ng ng?ng sáng t?o, v??t qua khó kh?n ?? b?t phá v??n lên.

B? KH&CN s? ti?p t?c tri?n khai ?? án h? tr? h? sinh thái kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o qu?c gia và h? tr? các ??a ph??ng tri?n khai ?? án m?t cách hi?u qu? và nghiêm túc.

"Con ng??i Vi?t Nam, y t??ng sáng t?o c?a ng??i Vi?t Nam và l?c l??ng sáng t?o c?a Vi?t Nam là r?t l?n. N?u chúng ta có chính sách, có c? ch? và t?o ?i?u ki?n thì nh?ng ngu?n l?c ?ó ???c gi?i phóng, ???c phát huy ?óng góp r?t m?nh m? cho vi?c phát tri?n kinh t?, x? h?i c?a n??c ta trong t??ng lai", Th? tr??ng Tùng nh?n m?nh.?

Th? tr??ng Tr?n V?n Tùng bày t? mong mu?n và tin t??ng r?ng, v?i s? ?ng h?, quan tam c?a l?nh ??o Chính ph?, c?a các B?, ngành, ??a ph??ng, s? tham gia trách nhi?m và nhi?t tình c?a các ??n v?, các t? ch?c ??i di?n cho doanh nghi?p, nhà ??u t?, t? ch?c h? tr? kh?i nghi?p sáng t?o s? là c? s? cho s? phát tri?n b?n v?ng c?a h? sinh thái kh?i nghi?p sáng t?o và n?n kinh t? Vi?t Nam.

Trong th?i gian t?i, B? KH&CN quy?t tam cao ?? trong vi?c ch? ??ng ph?i h?p cùng các B?, Ban, ngành, ??a ph??ng ?? t?o hành lang pháp ly thu?n l?i ho?t ??ng c?a doanh nghi?p kh?i nghi?p, nhà ??u t?, t? ch?c h? tr? kh?i nghi?p ??i m?i sáng t?o và các ??i di?n qu?c t? tìm ki?m c? h?i ??u t?, kinh doanh t?i Vi?t Nam.

Nguy?n Hùng?