Th? hai, 30/11/2020 - 19:32

Th?m h?a trên Trái ??t là kh?ng th? tránh kh?i?

Dan trí

Trong hai th?p k? qua, quy m? h?n hán và n?ng nóng trên Trái ??t ?? t?i m?c ch?a t?ng có.

Th?m h?a trên Trái ??t là kh?ng th? tránh kh?i? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ó là k?t qu? nghiên c?u c?a các nhà khoa h?c qu?c t? ??n t? Hàn Qu?c, Nh?t B?n, Th?y ?i?n, Hoa K? và Trung Qu?c.

Các nhà nghiên c?u th?a nh?n r?ng tình tr?ng n?ng nóng gia t?ng này ?ang ?nh h??ng ??n h? th?ng khí h?u c?a khu v?c ??ng á và kh?ng th? gi?i thích?b?ng s? bi?n ??i t? nhiên. H? d? báo sau m?t th?i ?i?m nh?t ??nh, s? gia t?ng ??n m?c th?m h?a s? tr? nên kh?ng th? ??o ng??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác nhà c? sinh v?t h?c ?? tái t?o l?i ?i?u ki?n khí h?u trong vùng n?i ??ng á trong 260 n?m qua. ?? làm ???c ?i?u này, h? ?? phan tích chi?u r?ng các vòng tu?i hàng n?m c?a các loài cay ??a ph??ng, th?ng tin v? chúng ???c l?u tr? trong ngan hàng d? li?u International Tree Ring Data Bank.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác nhà khoa h?c c?ng ti?n hành nh?ng nghiên c?u s? b? ?? xác ??nh nhi?t ?? và ?? ?m c?a ??t ?nh h??ng c? th? nh? th? nào ??n vòng tu?i hàng n?m c?a các loài cay lá kim.

???c bi?t t? th?p niên 90 c?a th? k? 20, khí h?u ngày càng tr? nên nóng và kh? h?n, tình tr?ng này ?? kh?ng x?y ra trong m?t ph?n t? thiên niên k?. Khu v?c n?i ??ng á, bao g?m c? M?ng C?, ?? tr? thành "?i?m nóng", n?i tình tr?ng khí h?u ?m lên ???c ghi nh?n là nghiêm tr?ng nh?t trong n?a sau c?a th? k? 20. Khu v?c này có ??c ?i?m là l??ng m?a hàng n?m th?p (d??i 300 mm), khi?n nó ??c bi?t d? b? ?nh h??ng?khi nhi?t ?? t?ng cao.

Trong hai th?p niên qua ? khu v?c này các ??t n?ng nóng ?? gia t?ng ?áng k?, th?m chí ?nh h??ng nghiêm tr?ng ??n ?? ?m c?a ??t. Tình tr?ng n?ng nóng và h?n hán t??ng h? nhau cùng gia t?ng x?y ra th??ng xuyên và ?ang d?n tr? nên kh?ng th? ??o ng??c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo m?t nghiên c?u n?m 2014 c?a các nhà khoa h?c Trung Qu?c, s? l??ng h? trên cao nguyên M?ng C? ?ang s?t gi?m nhanh chóng. S? l??ng h? trên m?t kilomet vu?ng ?? gi?m 26%, di?n tích trung bình c?a các h? l?n nh?t trong khu v?c c?ng gi?m ?áng k?. Vi?c ??t m?t d?n ?? ?m?s? là th?m h?a ??i v?i h? sinh thái?c?a khu v?c và có th? là th?m h?a ??i v?i các loài ??ng v?t nh? c?u, linh d??ng và l?c ?à hoang d?.

Các nhà khoa h?c c?nh báo r?ng bi?n ??i khí h?u ? M?ng C? ?ang ?nh h??ng ??n khí h?u c?a toàn b? B?c bán c?u. Trong nh?ng tháng mùa hè, khu v?c này th??ng x?y ra tình tr?ng áp cao hay còn g?i là xoáy ngh?ch (anticyclone) kéo dài, có th? gay ra các ??t n?ng nóng gay g?t bên ngoài khu v?c. R?t có th? M?ng C? ?ang bi?n thành m?t vùng hoang m?c c?n c?i.

M.P?

Theo Sputnik