Th? b?y, 28/11/2020 - 07:20

T?i sao mèo l?i kêu meo meo?

Dan trí

Mèo nhà ??c bi?t ? cách chúng bi?t s? d?ng gi?ng c?a mình ?? giao ti?p v?i nh?ng ng??i b?n ??ng hành. Th?c t?, chúng hi?m khi kêu meo meo v?i nhau.

T?i sao mèo l?i kêu meo meo? - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHai nhà nghiên c?u John Bradshaw và Charlotte Cameron-Beaumont trong m?t nghiên c?u m?i cho bi?t, tr??c khi mèo ??n c? trú v?i con ng??i g?n 10.000 n?m tr??c, nh?ng con mèo t? tiên này hi?m khi ch?m trán v?i các thành viên khác trong loài c?a chúng, nên kh?ng c?n s? d?ng gi?ng c?a mình ?? giao ti?p.

Thay vào ?ó, nh?ng con mèo hoang giao ti?p th?ng qua kh?u giác c?a chúng, ho?c b?ng cách c? xát ho?c ?i ti?u vào các ?? v?t nh? cay c?i. B?ng cách ?ó, mèo kh?ng c?n ph?i ??i m?t v?i nh?ng con mèo hung d? khác ?? g?i th?ng ?i?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDJohn Wright, m?t nhà tam ly h?c nghiên c?u hành vi c?a ??ng v?t t?i ??i h?c Mercer ? Georgia, cho bi?t ?ó v?n ch? y?u là cách mèo giao ti?p v?i nhau.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng con ng??i kh?ng có kh?u giác t?t nh? loài mèo. Vì v?y, mèo giao ti?p v?i con ng??i theo cách có nhi?u kh? n?ng ??t ???c th? chúng mu?n ?ó là b?ng cách kêu meo meo.

Nhi?u con mèo th?m chí còn phát tri?n m?t lo?t các ti?ng kêu meo meo ?? th? hi?n các nhu c?u và c?m xúc khác nhau ho?c g?i ra các ph?n ?ng khác nhau. Ví d?, mèo có th? thích b?n chào h?i, kêu m?t ti?ng than thi?n yêu c?u ?i ra ngoài ho?c ?òi ?n b?ng m?t ti?ng kêu meo meo l?n.

T?t c? mèo kêu meo meo nh? mèo con ?? thu hút s? chú y c?a m? khi chúng b? th??ng, b? l?nh ho?c khi m? v? tình ng?i lên chúng. Trong khi mèo nhà th?c hi?n hành vi này khi tr??ng thành, mèo hoang, mèo thu?n hóa kh?ng có ch? s?ng ngoài tr?i, h?u h?t phát tri?n nhanh h?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t nghiên c?u ???c c?ng b? trên t?p chí Behavioral Processes còn cho th?y mèo hoang có nhi?u kh? n?ng g?m g? ho?c rít h?n so v?i mèo thu?n hóa có ch?. Mèo nhà kêu meo meo th??ng xuyên h?n, cho th?y r?ng chúng phát tri?n ti?ng kêu meo meo nh? m?t ng?n ng? dành riêng cho ch? nhan c?a mình. Nói cách khác, mèo kêu meo meo b?i nó ?? bi?t r?ng làm nh? v?y s? thu hút s? chú y con ng??i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDWright cho r?ng n?u b?n tò mò v? nh?ng gì mèo mu?n truy?n ??t, b?n có th? khuy?n khích chúng giao ti?p. N?u con ng??i ?áp l?i b?ng l?i nói và chú y ??n ti?ng kêu và kêu meo meo c?a mèo, chúng có th? t?o ra m?t cu?c nói chuy?n qua l?i g?n gi?ng nh? m?t cu?c trò chuy?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"N?u b?n ??a ra ph?n ?ng c?a mình ?? tích c?c và ?? d? ?oán ?? chúng có th? l?ng nghe gi?ng nói c?a b?n, thì chúng có th? th? và giao ti?p v?i b?n", Wright nói thêm.

Trang Ph?m

Theo Live Science?

T? khóa: