Th? n?m, 03/12/2020 - 06:46

T?i sao con ng??i m?t c?nh giác sau khi u?ng r??u?

Dan trí

Ethanol ng?n ch?n vi?c gi?i phóng norepinephrine trong t? bào - ch?t hóa h?c làm t?ng s? chú y và kích thích các m?ch n?o ch?u trách nhi?m v? s? t?nh táo.

T?i sao con ng??i m?t c?nh giác sau khi u?ng r??u? - 1

K?t lu?n này ???c ??a ra b?i các nhà khoa h?c M? và ??c v?a ???c?c?ng b? trên t?p chí Nature Communications.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác nhà nghiên c?u ? Trung tam Khoa h?c Y t? ??i h?c Texas t?i San Antonio, cùng v?i các ??ng nghi?p t? Tr??ng Y ??i h?c Johns Hopkins và ??i h?c Heidelberg ? ??c, ?? nghiên c?u nh?ng thay ??i trong n?o nh?ng con chu?t u?ng r??u.

?? làm ???c ?i?u này, h? ?? s? d?ng ph??ng pháp ch?p ?nh photon kép tiên ti?n ?nh?t, cho phép quan sát ??ng v?t s?ng trong th?i gian th?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác tác gi? phát hi?n ra r?ng ethanol ng?n ch?n vi?c gi?i phóng norepinephrine trong t? bào n?o, ?ó là ch?t d?n truy?n th?n kinh cung c?p s? truy?n d?n hóa h?c c?a các xung th?n kinh t?i các kh?p th?n kinh c?a?h? th?n kinh?trung ??ng và ngo?i vi.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Khi chúng ta mu?n t?p trung vào ?i?u gì ?ó ho?c th? hi?n b?t k? ho?t ??ng nào, ch?ng h?n nh? v?a ??ng d?y kh?i gh?, nhan c?a than n?o ti?t ra m?t ch?t hóa h?c g?i là norepinephrine. Ti?p xúc c?p tính v?i r??u s? ng?n ch?n tín hi?u này trong n?o", th?ng cáo báo chí c?a ??i h?c Texas d?n l?i tr??ng nhóm nghiên c?u, ?ng Martin Paukert, phó giáo s? sinh ly h?c t? bào và tích h?p t?i Trung tam Khoa h?c Y t? San Antonio.

Tr??c ?ó, các nhà khoa h?c ?? bi?t r?ng khi chúng ta th?c hi?n nhi?m v? ?òi h?i s? chú y, m?t c?u trúc c?a n?o ???c g?i là ??m xanh s? ti?t ra norepinephrine, nh?ng ?i?u gì x?y ra ti?p theo v?n ch?a ???c bi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"R?t có th?, s? ho?t hóa canxi c?a t? bào hình sao (ch?u trách nhi?m v? s? t?nh táo) b? ?c ch? trên toàn b? n?o do nhi?m ??c r??u c?p tính. K?t qu? c?a chúng t?i phù h?p v?i quan ?i?m hi?n t?i r?ng t? bào hình sao kh?ng ch? h? tr? duy trì c? b?n c?a n?o mà còn có th? tham gia tích c?c vào các ch?c n?ng nh?n th?c", nhà khoa h?c nói ti?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác tác gi? cho r?ng m?t bi?u hi?n khác c?a?tình tr?ng say r??u?là m?t th?ng b?ng khi ?i c?ng có liên quan ??n vi?c ?c ch? s? t?ng tr??ng canxi ? tuy?n ??m Bergman. Nh?ng gi? thuy?t này ch?a ???c xác nh?n.

M.P?

Theo Sputnik