Th? hai, 30/11/2020 - 07:07

Qu? c?u phát sáng kh?ng l? bay qua tr?i Nh?t B?n

Dan trí

M?t qu?ng sáng ??c bi?t và c?ng có th? là m?t ng?i sao b?ng l?n r?c r? ?? xu?t hi?n vào r?ng sáng ngày Ch? nh?t ? mi?n tay Nh?t B?n.

Qu? c?u phát sáng kh?ng l? bay qua tr?i Nh?t B?n. (Ngu?n: NHK news)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?u video v? qu? c?u kh?ng l? phát sáng bay c?t ngang b?u tr?i t?i ?en ?? ???c ng??i dùng m?ng x? h?i Nh?t B?n chia s?.

Ngoài ra, ?à r?i c?a qu? c?u l? lùng ?? ???c ghi l?i trong ?ng kính camera c?a kênh truy?n hình NHK l?p ??t ? các qu?n Mie, Aichi và nh?ng n?i khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh? Giám ??c Cung thiên v?n thành ph? Akashi ? t?nh Hyogo tuyên b? v?i h?ng tin Kyodo,?qu? c?u này có ?? r?c r??v??t h?n c? ?? phát sáng c?a?sao Kim, v?n là hi?n t??ng hi?m khi nhìn th?y.

"Chúng t?i cho r?ng qu?ng sáng c?a qu? c?u này có ?? sáng t??ng ???ng v?i ?lúc tr?ng tròn", h?ng th?ng t?n d?n l?i ?ng Takeshi Inoue.

C? dan các t?nh mi?n Tay Nh?t B?n ??ng video lên trang cá nhan c?ng cho bi?t, khi qu? c?u r?i xu?ng kéo theo ti?ng ??ng ?m vang.

Tr??c ?ó vào tháng 7, m?t ng?i sao b?ng sáng t??ng t? ?? ???c quan sát di chuy?n t? tay nam sang ??ng b?c trên b?u tr?i Tokyo. Sau ?ó nó ???c xác ??nh là m?t thiên th?ch sau khi các m?nh v? ???c tìm th?y ? t?nh Chiba lan c?n.

?ài quan sát thiên v?n qu?c gia Nh?t B?n cho bi?t trung bình m?i tháng ng??i ta quan sát th?y vài qu? c?u l?a, nh?ng hi?m khi ng??i ta nghe th?y gì.

M.P?

Theo Kyodo/Sputnik

T? khóa: