Th? hai, 23/11/2020 - 06:40

Phát hi?n v? h?p nh?t thiên hà l?n nh?t trong l?ch s? D?i Ngan hà

Dan trí

M?t nhóm các nhà khoa h?c qu?c t? ??n t? Anh, ??c và M? v?a c?ng b? khám phá ra cái mà h? g?i là s? h?p nh?t thiên hà lau ??i nh?t và l?n nh?t trong l?ch s? c?a D?i Ngan hà.

Phát hi?n v? h?p nh?t thiên hà l?n nh?t trong l?ch s? D?i Ngan hà - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác nhà nghiên c?u cho bi?t ?? s? d?ng m?t m? ph?ng máy tính ?? phan tích các c?m sao c?u, m?t t?p h?p các ng?i sao hình c?u quay quanh l?i thiên hà. Nh?ng c?m này là “hóa th?ch” c?a các thiên hà c? ??i mà D?i Ngan hà c?a chúng ta ?? nu?t ch?ng trong quá kh?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo k?t qu? nghiên c?u ???c c?ng b? trên t?p chí Monthly Notices c?a Hi?p h?i Thiên v?n Hoàng gia, các nhà nghiên c?u ?? phát hi?n ra b?ng ch?ng v? 5 v? sáp nh?p thiên hà, m?i v? sáp nh?p liên quan ??n 100 tri?u ng?i sao tr? lên.

Các nhà khoa h?c nói r?ng trong s? n?m thiên hà, có m?t thiên hà c? ??i sáp nh?p ch?a ???c ghi nh?n tr??c ?ay. Nó th?c ra là v? va ch?m l?n nh?t và lau ??i nh?t c?a các thiên hà. Vì kích th??c ?n t??ng c?a nó, các nhà khoa h?c ?? ??t tên cho s? h?p nh?t này là "Kraken", theo tên con quái v?t bi?n th?n tho?i.

“V? va ch?m v?i Kraken là s? h?p nh?t quan tr?ng nh?t mà D?i Ngan hà t?ng tr?i qua. S? h?p nh?t v?i Kraken di?n ra cách ?ay 11 t? n?m, khi D?i Ngan hà có kh?i l??ng nh? h?n 4 l?n so v?i ngày nay. Do ?ó, v? va ch?m ?? làm bi?n ??i D?i Ngan hà vào th?i ?i?m ?ó", tác gi? chính c?a nghiên c?u Diederik Kruijssen, nhà thiên v?n h?c t?i ??i h?c Heidelberg ? ??c, cho bi?t.

Khám phá này ???c cho kh?ng ch? giúp các nhà khoa h?c t?o ra m?t “cay ph? h?” cho D?i Ngan hà mà nó còn làm sáng t? thiên hà c?a chúng ta tr?ng nh? th? nào trong nh?ng ngày ??u tiên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác nhà khoa h?c nói r?ng có kh? n?ng Kraken ch? là m?t m?nh nh? c?a cau ?? hình thành thiên hà và ít nh?t 15 v? sáp nh?p thiên hà khác có th? ?? x?y ra v?i thiên hà c?a chúng ta.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Các m?nh v?n c?a h?n n?m thiên hà ti?n than hi?n ?? ???c xác ??nh. V?i các kính thiên v?n hi?n t?i và s?p t?i, có th? tìm th?y b?ng ch?ng c?a t?t c? chúng", Diederik Kruijssen nh?n m?nh.

Trang Ph?m

Theo Sputnik

T? khóa: