Ch? nh?t, 08/11/2020 - 07:08

Phát hi?n ngu?n g?c di truy?n b?t th??ng c?a các dan t?c chau á

Dan trí

T?p chí Science ?? c?ng b? k?t qu? c?a hai nghiên c?u b? gen làm sáng t? ngu?n g?c c?a các dan t?c chau á.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác nghiên c?u này hé l? ph?n nào l?ch s? giao ph?i gi?a ng??i c? ??i Denisovan ? Tay T?ng và M?ng C? và ng??i hi?n ??i.

Trên th?c t?, quan h? h? hàng gi?a ng??i Denisovan và nh?ng ng??i hi?n ??i ? ??ng á??? ???c bi?t r?. Nh?ng, cho ??n g?n ?ay ?? có r?t ít phát hi?n mà qua ?ó có th? theo d?i l?ch s? c?a nh?ng s? ti?p xúc nh? v?y. D? li?u gen th?m chí còn ít h?n ?? hi?u r? quá trình ti?n hóa c?a loài ng??i khi ra các vùng ??nh c? ? chau á. Nh?ng b?ng ch?ng nh? v?y ch? là các phát hi?n trong hang Denisova ? Altai và m?t hóa th?ch x??ng hàm ???c tìm th?y ? Tay T?ng.

Nh?ng phát hi?n m?i v? kh?o c? h?c

G?n ?ay, t?i hang ??ng Baishiya Karst n?m trên cao nguyên Tay T?ng, các nhà kh?o c? h?c Trung Qu?c ?? tìm th?y m?t m?nh x??ng hàm, có l? là c?a m?t ng??i ?àn ?ng Denisovan. Sau khi phan l?p ???c các m?u DNA tr?m tích, các nhà khoa h?c rút ra k?t lu?n r?ng, ng??i Denisovan ?? ? trên Cao nguyên liên t?c hàng ch?c nghìn n?m.?

Phát hi?n ngu?n g?c di truy?n b?t th??ng c?a các dan t?c chau á - 1

Hang ??ng Baishiya Karst, Tay T?ng

Các nhà nghiên c?u??? m? t? ??a t?ng và niên ??i c?a hang ??ng, trích xu?t v?t li?u di truy?n t? tr?m tích hang ??ng, và xác ??nh DNA ty th? c?a ng??i Denisovan.

D? li?u thu ???c cho th?y r?ng, ng??i Denisovan ?? chi?m ?óng hang ??ng cao t? kho?ng 100.000 ??n 60.000 n?m tr??c, và c?ng có th? g?n ?ay là 45.000 n?m tr??c.

Theo các nhà khoa h?c, th?i gian này là quá ?? lau ?? s? thích nghi di truy?n xu?t hi?n ? ng??i Denisovan và giúp h? s?ng sót sau nh?ng tác ??ng b?t l?i c?a ?? cao. Ng??i Denisovan ?? ti?n hóa thích nghi v?i ?? cao, và nh?? s? giao ph?i v?i h?, ng??i hi?n ??i c?ng có th? ??nh c? ? cao nguyên Tay T?ng.?

Phát hi?n ngu?n g?c di truy?n b?t th??ng c?a các dan t?c chau á - 2

Các nhà kh?o c? h?c t?i hang ??ng Baishiya Karst.

Ng??i ph? n? t? Salkhit

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong nghiên c?u th? hai, các nhà khoa h?c t? Anh, ??c, M?ng C? và Hàn Qu?c ?? trình bày m?t b? gen có ngu?n g?c DNA ???c chi?t xu?t t? ??x??ng s? 34.000 n?m tu?i ???c tìm th?y ? Thung l?ng Salkhit, phía ??ng M?ng C?.

Sau khi so sánh nó v?i các b? gen c? ??i khác trong K? nguyên Pleistocene, các nhà khoa h?c phát hi?n ra r?ng,? t? tiên c?a ng??i ph? n? có b? x??ng này ?? có nh?ng cu?c h?n ph?i v?i ng??i Denisovan kh?ng quá m?t nghìn n?m tr??c khi c? sinh ra.?

Theo y ki?n c?a ng??i ??ng ??u nhóm nghiên c?u Diyendo Massilani t? Vi?n nhan ch?ng h?c ti?n hóa Max Planck t?i Leipzig (??c) và các ??ng nghi?p c?a ?ng, ng??i ph? n? t? Salkhit có t? tiên gi?ng h?t cá th? ng??i c? 40.000 n?m tu?i t? hang ??ng Tianyuan ? vùng lan c?n B?c Kinh.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác nhà khoa h?c cho r?ng, r?t có th?, dan s? chau á l?c ??a ?? phát tri?n theo k?ch b?n này, khác v?i th? dan Australia và Papuan b?n ??a, nh?ng ng??i có DNA Denisovan hoàn toàn khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác tác gi? c?a c? hai nghiên c?u ??u cho r?ng, k?t qu? c?a h? có th? tr? thành ?i?m kh?i ??u ?? tái t?o l?i l?ch s? ban ??u c?a loài ng??i hi?n ??i ? ??ng ?u á, vì tr??c ?ay t?i khu v?c này ?? kh?ng tìm th?y nh?ng b?ng ch?ng b? gen nghiêm tr?ng v? s? ti?n hóa.

M.P?

Theo Sputnik

T? khóa: