Th? t?, 02/12/2020 - 06:13

Phát hi?n loài s?a ch?a t?ng ???c bi?t ??n

Dan trí

M?t cu?c thám hi?m d??i n??c m?i ?ay c?a C?c Qu?n ly Khí quy?n và ??i d??ng Qu?c gia (NOAA) ?? phát hi?n ra m?t loài ctenophore m?i, hay còn g?i là s?a l??c.

Phát hi?n loài s?a ch?a t?ng ???c bi?t ??n - 1
Hình ?nh loài s?a l??c ch?a t?ng ???c bi?t ??n.

"Th?t ??c ?áo vì chúng t?i có th? m? t? m?t loài m?i hoàn toàn d?a trên video ?? nét cao", nhà khoa h?c Allen Collins c?a NOAA cho bi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? d?ng m?t ph??ng ti?n ???c v?n hành t? xa hay ROV có tên là Deep Discoverer, Collins và các nhà nghiên c?u c?a ?ng ?? có th? phát hi?n ra sinh v?t hoàn toàn m?i này nh? vào vi?c quay ???c video có ?? nét cao.

Tr??c ?ó các nhà khoa h?c kh?ng có b?t k? m?u v?t nào t? sinh v?t. ?o?n video là b?ng ch?ng duy nh?t cho th?y loài s?a m?i này có tên Duobrachium sparksae t?n t?i.

Collins cho bi?t: "Chúng t?i kh?ng có kh? n?ng thu th?p m?u trên ROV vào th?i ?i?m ?ó".

ROV kh?ng có kính hi?n vi gi?ng nh? các nhà khoa h?c có trong phòng thí nghi?m, nh?ng video có th? cung c?p ?? th?ng tin ?? hi?u chi ti?t v? hình thái h?c, ch?ng h?n nh? v? trí c?a các b? ph?n sinh s?n và các khía c?nh khác c?a chúng.

"M?t khó kh?n ?ó là vi?c nh?n d?ng qua video có th? gay tranh c?i, ví d? m?t s? m? t? loài c?n trùng ???c th?c hi?n v?i hình ?nh ch?t l??ng th?p và m?t s? nhà khoa h?c cho bi?t h? kh?ng ngh? r?ng ?ó là m?t cách làm t?t.

??i v?i khám phá này, chúng t?i kh?ng nh?n ???c b?t k? ph?n h?i nào. ?ó là m?t ví d? th?c s? t?t v? cách th?c hi?n nghiên c?u ?úng cách v?i video", Allen Collins nh?n m?nh.

Trang Ph?m

Theo Nypost?

T? khóa: