Th? t?, 25/11/2020 - 07:01

Phát hi?n kh?i kim lo?i bí ?n trong sa m?c Utah

Dan trí

S? An toàn C?ng c?ng (DPS) c?a bang Utah, M?, v?a ti?t l? tìm th?y m?t kh?i kim lo?i nguyên kh?i bí ?n ? m?t vùng xa x?i c?a sa m?c c?a bang này.

Phát hi?n kh?i kim lo?i bí ?n trong sa m?c Utah - 1

Ch?a có ai ??a ra l?i gi?i thích t?i sao, nh? th? nào, ho?c th?m chí kh?i kim lo?i ?? ? ?ó bao lau.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhát hi?n ???c ??a ra khi m?t phi hành ?oàn tr?c th?ng DPS ?ang ki?m ??m c?u trong m?t nhi?m v? chung v?i Phòng Tài nguyên ??ng v?t Hoang d? Utah (DWR). Nh?ng con c?u ?? ?i vào m?t s? n?i r?t xa x?i kh?ng th? ti?p c?n và phi hành ?oàn ?ang bay xa vào sa m?c và m?t thành viên c?a phi hành ?oàn ?? phát hi?n ra kh?i kim lo?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi h? cánh, phi hành ?oàn tìm th?y m?t v?t th? b?ng kim lo?i có chi?u cao g?n b?ng chi?u cao c?a m?t thành viên phi hành ?oàn ?ang ??ng trên vai ng??i khác.

M?c dù ti?t l? v? trí có th? là m?t cách hi?u qu? ?? h?i sinh ngành du l?ch b? Covid t?n c?ng, nh?ng hi?n t?i DPS ?ang gi? bí m?t v? t?a ?? c?a kh?i kim lo?i bí ?n. Tuy nhiên, r? ràng t? c?nh quay tr?c th?ng r?ng ?ay s? là m?t ??a ?i?m c?c k? khó ??n ngoài ???ng hàng kh?ng.

R?t nhi?u cau h?i ?? ???c ??t ra v? ngu?n g?c c?a kh?i kim lo?i nh? ai ?? cài ??t ??i t??ng này ? ?ó. N?u ?ó là m?t tác ph?m ngh? thu?t, ai ?ó ?? n? l?c r?t nhi?u và s?n sàng ch? ??i m?t kho?ng th?i gian kh?ng th? ?oán tr??c tr??c khi b?t k? ai tìm th?y ki?t tác c?a h?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n t?i, r?t nhi?u l?i ph?ng ?oán ?? ???c ??a ra nh?ng ch?a có cau tr? l?i nào ???c th?c s? nh?n ???c ??ng thu?n.

Trang Ph?m

Theo IFL Science?

T? khóa: