Th? hai, 23/11/2020 - 06:35

Nh?ng ??ng v?t ??u tiên xu?t hi?n nh? th? nào?

Dan trí

Các nhà nghiên c?u c?a ??i h?c Uppsala và các ??ng nghi?p ? ?an M?ch m?i c?ng b? ?? tìm ra cau tr? l?i cho cau h?i này.

Nh?ng ??ng v?t ??u tiên xu?t hi?n nh? th? nào? - 1
Hình ?nh m?t ph?i ??ng v?t ti?m n?ng, có ???ng kính kho?ng 160 μm (micromet), t? H? t?ng Portfjeld ? Greenland.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo th?ng tin ban ??u, ? Greenland, nh?ng vi khu?n có hình d?ng gi?ng ph?i thai lên t?i 570 tri?u n?m tu?i, ti?t l? r?ng các sinh v?t thu?c lo?i này ?? phan tán kh?p th? gi?i. Nghiên c?u ???c c?ng b? trên t?p chí Communications Biology.

Sebastian Willman, tác gi? ??u tiên c?a nghiên c?u, nhà c? sinh v?t h?c t?i ??i h?c Uppsala cho bi?t: “Chúng t?i tin r?ng khám phá này giúp c?i thi?n ph?m vi hi?u bi?t c?a chúng ta v? th?i k? trong l?ch s? Trái ??t khi ??ng v?t xu?t hi?n l?n ??u tiên và có kh? n?ng thúc ??y nhi?u cu?c th?o lu?n thú v? th?i gian t?i”.

S? t?n t?i c?a ??ng v?t trên Trái ??t kho?ng 540 tri?u n?m tr??c ?? ???c ch?ng minh r? ràng. ?ay là khi s? ki?n trong quá trình ti?n hóa ???c g?i là "V? n? k? Cambri" di?n ra. Hóa th?ch c?a m?t s? l??ng l?n các sinh v?t t? k? Cambri nhi?u trong s? chúng có v? t?n t?i.

Nh?ng ??ng v?t ??u tiên v?n ph?i ti?n hóa s?m h?n nh?ng có nh?ng quan ?i?m khác nhau trong c?ng ??ng nghiên c?u v? vi?c li?u các hóa th?ch còn t?n t?i có niên ??i t? th?i k? Ti?n Cambri có th?c s? ???c phan lo?i là ??ng v?t hay kh?ng.

Các nhà khoa h?c t? ??i h?c Uppsala, ??i h?c Copenhagen và C? quan Kh?o sát ??a ch?t ?an M?ch và Greenland ?? tìm th?y các vi sinh v?t có th? là tr?ng và ph?i ??ng v?t. Chúng ???c b?o qu?n t?t ??n m?c có th? nghiên c?u các t? bào riêng l?, và th?m chí c? các c?u trúc n?i bào.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? bi?n ??i to l?n c?a các vi sinh v?t ?? thuy?t ph?c các nhà nghiên c?u r?ng s? ph?c t?p c?a cu?c s?ng trong th?i k? ?ó ph?i l?n h?n nh?ng gì ?? bi?t cho ??n nay.

Nh?ng phát hi?n t??ng t? h?n ba th?p k? tr??c ? h? t?ng Doushantuo, mi?n nam Trung Qu?c, g?n 600 tri?u n?m tu?i. M?t s? ng??i cho r?ng chúng là tr?ng và ph?i thai t? các loài ??ng v?t nguyên sinh. Trong khi ?ó, hóa th?ch Greenland có ph?n tr? h?n, nh?ng ph?n l?n gi?ng v?i hóa th?ch t? Trung Qu?c.

Khám phá m?i ??ng ngh?a v?i vi?c các nhà nghiên c?u c?ng có th? nói r?ng nh?ng sinh v?t này ?? lan r?ng kh?p th? gi?i. Khi chúng còn s?ng, h?u h?t các l?c ??a n?m cách xa xích ??o v? phía nam. Greenland n?m ? v? trí r?ng l?n c?a Nam ??i D??ng (bao quanh Nam C?c) hi?n nay, và Trung Qu?c g?n nh? ? cùng v? ?? v?i Florida ngày nay.

“N?n móng r?ng l?n v? c? b?n ch?a ???c khám phá cho ??n nay ? phía b?c Greenland mang ??n c? h?i ?? hi?u s? ti?n hóa c?a nh?ng sinh v?t ?a bào ??u tiên, chúng phát tri?n thành nh?ng ??ng v?t ??u tiên d?n ??n chúng ta”, nhà nghiên c?u Sebastian Willman nh?n m?nh.

Trang Ph?m

Theo Scitech Daily

T? khóa: