Th? n?m, 03/12/2020 - 06:58

Nhà khoa h?c Nga nh?n ??nh v? kh? n?ng x?y ra v? n? M?t tr?i

Dan trí

Tr??c th?ng tin M?t tr?i ?? chuy?n sang m?t chu k? ho?t ??ng m?i và s? x?y ra v? n?, giám ??c Vi?n nghiên c?u v? tr? thu?c Vi?n Hàn lam Khoa h?c Nga Anatoly Petrukovich cho r?ng ?i?u này khó x?y ra.

"Kh? n?ng ?ó c?c k? khó x?y ra. Ho?t ??ng c?a M?t tr?i nh? m?t lò ph?n ?ng nhi?t h?ch ?ang ???c tính toán và xác minh", ?ng Anatoly Petrukovich nói.?

Nhà khoa h?c Nga nh?n ??nh v? kh? n?ng x?y ra v? n? M?t tr?i - 1

??ng th?i nhà khoa h?c nói thêm r?ng v?ng thái d??ng c?a chúng ta c?ng có th? ch?u tác ??ng ngo?i c?nh mang tính th?m h?a, ví d? nh? v? n? c?a m?t ng?i sao c?nh ?ó.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Nh?ng chúng ta có m?t n?i yên t?nh trong thiên hà, trong khu v?c lan c?n c?a chúng ta các v? n? siêu tan tinh là c?c k? hi?m. Nh?ng ng?i sao g?n nh?t có th? phát n? v? m?t ly thuy?t cách chúng ta hàng ch?c n?m ánh sáng. ?ó là nh?ng ng?i sao xanh kh?ng l?, và t?t c? chúng ??u ?ang ? trong giai ?o?n còn lau m?i phát n?", ?ng Petrukovich gi?i thích.

Nhà khoa h?c l?u y r?ng t??ng ??i khó có th? hình dung ra m?t c? ch? khác??nh h??ng t?i M?t tr?i, vì v?y b?t k? d? ?oán nào khác c?ng s? kh?ng d?a trên ki?n th?c khoa h?c.

"Ví d? c?ng nh? nh?n ??nh v? s? xu?t hi?n c?a nh?ng ng??i ngoài hành tinh hung ác ??n chinh ph?c chúng ta. Chúng ta bi?t r?t nhi?u ph??ng án x?y ra khi các ng?i sao phát n?, nh?ng ?ó kh?ng ph?i là tr??ng h?p c?a chúng ta",? nhà khoa h?c nói.

Tr??c ?ó, các chuyên gia t?i C? quan Hàng kh?ng V? tr? M? (NASA) và C?c Qu?n ly ??i d??ng và Khí quy?n Qu?c gia M? (NOAA) xác nh?n M?t tr?i ?? b??c vào m?t chu k? ho?t ??ng m?i v?i tên g?i chính th?c là Chu k? M?t tr?i 25 (Solar Cycle 25).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?c ?? ho?t ??ng c?a M?t tr?i ???c ?o b?ng s? l??ng các v?t ?en trên b? m?t c?a ng?i sao này. ?? sáng v?t ?en b?ng kho?ng 1/4 ?? sáng nh?ng vùng xung quanh. Nguyên nhan xu?t hi?n v?t ?en là do các bi?n ??i t? tr??ng r?t m?nh trên M?t tr?i. Chu k? ho?t ??ng c?a M?t tr?i kéo dài trung bình kho?ng 11 n?m.

Trong chu k? 25, M?t tr?i d? ki?n s? ho?t ??ng c?c ??i vào tháng 7/2025. Th?i gian M?t tr?i ho?t ??ng c?c ??i làm gia t?ng s? l??ng các v?t ?en, tia l?a M?t tr?i (solar flare) và b?o t?. B?o t? có th? làm gián ?o?n h? th?ng th?ng tin liên l?c v? tuy?n, h? h?ng v? tinh, ?nh h??ng ??n h? th?ng ?i?n trên Trái ??t.

M.P?

Theo Sputnik/Live Science?

T? khóa: