Th? hai, 30/11/2020 - 15:15

Ng??i ?àn ?ng b? quên ??ng xu… trong m?i su?t 53 n?m

Dan trí

M?t ng??i ?àn ?ng 59 tu?i ? Zelenograd, Nga, ?? s?ng v?i tình tr?ng khó th? b?ng m?i nghiêm tr?ng trong h?n n?a th? k?, ch? vì m?t ??ng xu mà ?ng ?? nhét vào m?i khi còn nh?.

Ng??i ?àn ?ng b? quên ??ng xu… trong m?i su?t 53 n?m - 1
??ng xu sau ???c l?y ra kh?i m?i ng??i ?àn ?ng ? Nga.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác bác s? t?i thành ph? Konchalovsky ? Zelenograd g?n ?ay ?? báo cáo tr??ng h?p k? l? c?a m?t b?nh nhan cho bi?t anh ta hoàn toàn kh?ng th? th? b?ng l? m?i ph?i trong vài tháng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK?t qu? ch?p CT cho th?y ???ng m?i ph?i b? t?c hoàn toàn do d? v?t có m?t ?? nh? ?á m?c k?t ? thành sau, sát vòm h?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??c bi?t, m?t ?? cong ph? bi?n h?n c?a vách ng?n c?ng ???c quan sát th?y, nh?ng b?n than nó s? kh?ng c?n tr? hoàn toàn ???ng m?i. D? v?t là v?n ?? nh?ng vách ng?n b? l?ch ?? nh?n m?nh tình tr?ng khó th? ??n m?c b?nh nhan kh?ng còn cách nào khác là ph?i c?u c?u.

?áng chú y là b?nh nhan 59 tu?i ch?a bao gi? nói v?i các bác s? r?ng d? v?t có th? là nguyên nhan khi?n ?ng khó th?, nh?ng ?ó ch? là do b?n than ?ng kh?ng bi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh? sau khi nhìn th?y hình ?nh ch?p CT và v?t th? tròn bí ?n, ng??i ?àn ?ng gi?u tên m?i c? nh? l?i ?? ch?i v?i m?t ??ng xu nh? và nhét nó vào m?i, khi anh ta kho?ng sáu tu?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVì m? anh r?t nghiêm kh?c nên anh ta s? kh?ng dám nói v?i m? r?ng ??ng xu ?? m?c vào l? m?i bên ph?i c?a mình và… c? ?? nó ? ?ó. Th?i gian tr?i qua, anh ?? quên lu?n ??ng xu m?c k?t.

Ban ??u, các bác s? nghi ng? v? cau chuy?n c?a ng??i ?àn ?ng này, nh?ng sau khi l?y ??ng xu ra, trong m?t ca ph?u thu?t n?i soi kéo dài 1,5 gi?, và ki?m tra v?t th? l?, h? m?i b?t ??u tin anh ta. ??ng xu kim lo?i ch? ra r?ng v?t th? ?ó ?? ? trong m?i c?a ng??i ?àn ?ng t? khá lau.

Trong quá trình lo?i b? ??ng xu, các bác s? c?ng c? ??nh vách ng?n b? l?ch c?a anh ?y, giúp c?i thi?n h?i th? b?ng m?i nhi?u h?n.

Các bác s? cho bi?t, hi?n t?i ng??i ?àn ?ng may m?n ?? l?y l?i ???c hoàn toàn dung tích th? b?ng m?i và tránh ???c nh?ng bi?n ch?ng n?ng do d? v?t ?? lau. Trong nh?ng tr??ng h?p nh? v?y, nhi?u bi?n ch?ng n?i s? và nhi?m trùng m? có th? x?y ra, nh?ng ng??i ?àn ?ng 59 tu?i kh?ng g?p ph?i b?t c? ?i?u gì ngoài khó th? là m?t k? tích.

Trang Ph?m

Theo Oddity Central

T? khóa: