Th? hai, 30/11/2020 - 15:09

N?m 2025 s? có tàu v? tr? nh?t rác kh?ng gian ??u tiên

Dan trí

Nh?ng ng??i ??ng ??u các c? quan hàng kh?ng v? tr? trên th? gi?i ?? ky m?t h?p ??ng tr? giá 100 tri?u b?ng Anh ?? thu gom rác trên qu? ??o Trái ??t.

N?m 2025 s? có tàu v? tr? nh?t rác kh?ng gian ??u tiên - 1

D? án này s? phóng m?t con tàu ???c ví nh? con tò vò lên ?? cao 500 km. Sau ?ó con tàu này s? tìm và g?n vào b? ph?n chuy?n ??i t?i tr?ng b? b? l?i trên kh?ng gian sau khi nó r?i kh?i m?t qu? tên l?a c?a C? quan V? tr? chau ?u t? n?m 2013.

Khi ???c phóng lên qu? ??o, con tàu này s? dùng các cánh tay robot ?? b?t l?y m?t b? ph?n do m?t tên l?a b? l?i t? tr??c. Trên ???ng tr? v? Trái ??t, c? tàu và rác s? t? tiêu h?y do b?c cháy trong khí quy?n.

H?ng kh?i nghi?p ClearSpace c?a Th?y S? ?? ???c C? quan V? tr? chau ?u ch?n làm nhà th?u th?c hi?n c?ng vi?c ??u tiên này trên th? gi?i.

N?m 2025 s? có tàu v? tr? nh?t rác kh?ng gian ??u tiên - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHình minh h?a rác v? tr? xung quanh Trái ??t.

Trong 60 n?m qua, con ng??i ?? th?c hi?n h?n 5.500 v? phóng các v?t th? lên kh?ng gian và ?? l?i kho?ng 42.000 m?nh rác trên qu? ??o, trong ?ó kho?ng 23.000 m?nh v?n ???c theo d?i th??ng xuyên.

S? rác này bao g?m v? tinh ?? h?t h?n s? d?ng, các b? ph?n c?a tên l?a ph?n l?c và các m?nh v? t? các v? n? ho?c va ch?m trên qu? ??o.

Tr??c ?ó, các nhà khoa h?c ?? t?ng c?nh báo v? l??ng rác t?ng ngày càng nhanh bao quanh hành tinh chúng ta. Vi?c này v? cùng nguy hi?m vì nó có th? gay ra nh?ng v? va ch?m kinh hoàng phá h?y các v? tinh ?ang làm vi?c trên qu? ??o.

N?m 2025 s? có tàu v? tr? nh?t rác kh?ng gian ??u tiên - 3

ClearSpace-1 s? là d? án thu gom rác trên qu? ??o ??u tiên trong l?ch loài ng??i.

N?u kh?ng ???c ng?n ch?n, các s? c? do rác v? tr? gay ra s? làm tê li?t h? th?ng th?ng tin liên l?c và nhi?u kho?ng kh?ng gian b? rác chi?m gi? kh?ng th? ti?p c?n ???c. Th?m chí m?t s? chuyên gia cho r?ng rác tích t? nh? v?y gi?ng nh? chi?c b?y làm con ng??i m?c k?t trên Trái ??t vì vi?c phóng tên l?a vào kh?ng gian s? tr? nên quá nguy hi?m.

N?m 2025 s? có tàu v? tr? nh?t rác kh?ng gian ??u tiên - 4

Nhi?u c?ng ty t? nhan nh? là SpaceX ?ang phóng hàng tr?m v? tinh lên qu? ??o m?i n?m.

Tàu ClearSpace-1 s? ???c ??a lên ?? cao 500 km, sau ?ó nó s? bay vào qu? ??o c?a b? ph?n chuy?n ??i t?i tr?ng có tên Vespa do tên l?a Vega Arianespace b? l?i t? n?m 2013. Vespa có kh?i l??ng 112 kg, t??ng ???ng v?i m?t tên l?a nh?. ClearSpace-1 s? ti?p c?n và "tóm" l?y Vespa. Sau ?ó c? hai cùng r?i qu? ??o ?? quay v? và b?c cháy an toàn trong khí quy?n Trái ??t.

Trong tu?n này, nh?ng ng??i ??ng ??u ESA và ClearSpace s? có cu?c h?p bàn tròn ?? th?o lu?n chi ti?t v? d? án này. N?m ngoái, ?ng Luc Piguet, sáng l?p viên c?a ClearSpace, ?? c?nh báo v? nh?ng m?i ?e d?a t? rác v? tr?. Theo ?ng, bay gi? là th?i ?i?m thích h?p ?? ti?n hành d? án làm s?ch này b?i v?n ?? rác kh?ng gian ?ang gay s?c ép h?n bao gi? h?t. "Hi?n nay chúng ta có g?n 2.000 v? tinh ?ang ho?t ??ng và h?n 3.000 v? tinh h?ng trên qu? ??o".

Ph?m H??ng

Theo The Sun?

T? khóa: